Zasady korzystania ze świadczeń medycznych

Komunikat dotyczący uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.). zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”

 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

Przy czym podkreślić należy, iż świadczenia o których mowa w ust. 1 i 2 art. 47 c ustawy o świadczeniach, co do zasady są udzielane w dniu zgłoszenia. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - do 7 dni roboczych, w pozostałych zakresach w możliwie najszybszym terminie, poza listą oczekujących.

Natomiast zakres świadczeń, o których mowa w art. 47 c ustawy o świadczeniach nie został zawężony wyłącznie do tzw. świadczeń pierwszorazowych co oznacza, że przedmiotowa regulacja obejmuje również każdą kolejną wizytę w toku leczenia  (na podstawie wyroku Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie  z dnia 10 maja 2017 r. VII SA/Wa 443/17).  

Również w opinii Ministerstwa Zdrowia pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się do pierwszej wizyty i obejmuje ono cały proces leczenia. 

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2019 r.

Prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością.

Co oznacza „poza kolejnością”?

 • świadczenia w poradniach specjalistycznych i szpitalach udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli świadczenie w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno być zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń w poradniach specjalistycznych (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Potrzebne dokumenty:

zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę i dokument tożsamości.

Podstawa prawna:

art. 47c  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/  zakładka: Kobiety w ciąży i w okresie połogu.

 

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

Pacjencie, pamiętaj, że masz prawo do kompleksowych świadczeń

Placówki, z którymi zawieramy umowy, mają obowiązek udzielania świadczeń w sposób kompleksowy.

Co to znaczy?

Jeśli wymagasz wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, niezbędnych dla prawidłowego leczenia, skierowania na nie wystawia lekarz udzielający świadczeń. Świadczeniodawca poinformuje Cię też, gdzie wykonać badania i pokryje koszty ich wykonania.

Przykład:

Jeżeli lekarz specjalista, który wystawił skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego (MR) lub tomografię komputerową (TK) uznał, że badanie powinno być wykonane z kontrastem i zaznaczył to na skierowaniu, to powinien wystawić Ci skierowanie na badanie kreatyniny i wskazać, gdzie należy je wykonać. Wynik badania pokaż w placówce, w której MR lub TK będzie wykonywany.

W przypadku, gdy zostaniesz zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala.  Jeśli zostaniesz poinformowany, że badania powinien zlecić np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub musisz wykonać je we własnym zakresie, zgłoś nieprawidłowość do dyrekcji szpitala, a jeśli to nie będzie wystarczające – do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego ma siedzibę szpital.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.):

§ 8  ust. 1 Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

§ 12 ust. 7 W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

§ 12 ust. 1  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;

2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

Prawa pacjenta dziecka w szkole - akcja edukacyjna

Pomorski OW NFZ zaprasza do udziału, w przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”.

  Do pobrania: plakat informacyjny - plik PDF.

źródło: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 18 października 2016 r.

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

W związku ze zgłaszanymi sygnałami związanymi z utrudnionym dostępem do dokumentacji medycznej, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że  każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty u lekarza, ma on do tego prawo.

Nie zasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań, od wizyty u lekarza, który zlecił ich wykonanie bowiem wyniki badań stanowią część dokumentacji medycznej pacjenta.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. 

Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej z form wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy to również udostępniania dokumentacji na elektronicznym nośniku), jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 października 2015 r.

Informacje dla Studentów na inaugurację roku akademickiego

 

Szanowni Studenci,

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ chciałby przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące przy korzystaniu z opieki medycznej finansowanej przez NFZ.

Należy pamiętać, że osoby studiujące, do ukończenia 26 roku życia, mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny. W tym celu rodzice powinni zgłosić osobę studiującą do ubezpieczenia poprzez swój zakład pracy. Dotyczy to także rodziców, którzy wykonują pracę w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, gdyż na przykład rodzice nie są ubezpieczeni ani w Polsce, ani w państwach członkowskich UE, wówczas do ubezpieczenia mogą dokonać zgłoszenia dziadkowie. W przypadku, gdy żadna z powyższych możliwości nie może zostać spełniona i nie istnieje inna podstawa do objęcia ubezpieczeniem, zgłoszenie do ubezpieczenia powinno zostać dokonane na wniosek studenta przez uczelnię.

Warto zwrócić uwagę, że po ukończeniu 26 roku życia następuje utrata prawa do korzystania z ubezpieczenia jako członek rodziny. W tym przypadku, jeżeli nadal nauka jest kontynuowana i nie istnieje żadna inna podstawa do objęcia ubezpieczeniem, zgłoszenie do ubezpieczenia powinno zostać dokonane na wniosek studenta przez uczelnię..

Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:

– przez swoich rodziców (jeżeli studenci nie pracują w oparciu o umowę o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,

– przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),

– przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),

– przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,

przez uczelnię, jeżeli ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (dotyczy to również studentów przed ukończeniem 26 roku życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją).

Po zakończeniu nauki student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia.

W przypadku studentów jest to dłuższy okres. Prawo do świadczeń dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów ustaje po upływie 4 miesięcy.

W bazach ubezpieczonych NFZ wielu studentów posiada negatywny status ubezpieczenia. Dlaczego?

Niektórzy studenci nie zdają sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ.  Przez bagatelizowanie tego faktu, w przypadku nagłego wypadku lub choroby, mogą być obciążeni bardzo wysokimi kosztami leczenia. Dlatego warto jak najszybciej sprawdzić swój status ubezpieczenia i wyjaśnić ewentualne niezgodności. To nic nie kosztuje. Nie warto więc zwlekać, ani odkładać tego na później.

Swój status ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić bezpłatnie udając się osobiście z dowodem osobistym do oddziału NFZ. Można też sprawdzić swój status ubezpieczenia korzystając na własnym prywatnym komputerze ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), specjalnej aplikacji przygotowanej przez NFZ, po uprzednim osobistym pobraniu w siedzibie Funduszu unikatowych danych dostępowych, loginu i hasła.

Aby móc korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym  i dbać o utrzymywanie tego stanu w przyszłości.

Często bowiem zdarza się, że student zgłoszony wcześniej przez rodzica znajduje na przykład w wakacje zatrudnienie na zasadach umowy o pracę. Wówczas automatycznie zostaje on wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzicielskiego. Kiedy zakończy taką pracę, po powrocie na uczelnię, jest nieubezpieczony. Musi więc nastąpić ponowne zgłoszenie przez rodzica do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także wtedy, gdy rodzice, którzy dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy. Zgodnie z przepisami, rodzic (lub inny opiekun prawny) powinien wówczas zgłosić studenta do ubezpieczenia ponownie za pośrednictwem swojego pracodawcy (lub urzędu dla bezrobotnych, jeżeli jest bezrobotnym).

Student, który nie ukończył 26 roku życia, wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług mocą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, a tym samym również nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zadbać o lekarza podczas studiów?

Osobom studiującym także może się przydarzyć nagła choroba. Nawet jeśli nie będzie to nic poważnego, warto nie zaniedbywać tak istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie sobie właściwej opieki zdrowotnej. Gdy studia odbywają się daleko od domu, to ze względu na odległość dzielącą od dotychczasowego lekarza rodzinnego należy szukać pomocy bliżej miejsca studiów. Osoby studiujące mają prawo wybrać swojego nowego lekarza! Deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego też lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu, dobrze jest składać w miejscu, w którym spędza się większość czasu. Oczywiście w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dowolna placówka nie powinna odmówić udzielenia pomocy. Dzięki systemowi elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) swoje prawo do świadczeń można potwierdzić podając numer PESEL i okazując dowód tożsamości.

Jeśli planowany jest wyjazd na zagraniczne stypendium

Przed wyjazdem na zagraniczne stypendium lub praktykę warto sprawdzić, czy zaopatrzyć się w EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem uprawniającym w razie choroby do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W celu otrzymania EKUZ należy zgłosić się z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta i ubezpieczenie zdrowotne przez rodziców oraz dowodem osobistym w jednym z punktów obsługi ubezpieczonych NFZ. Ich szczegółowy wykaz oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Kartę, która ważna jest do końca semestru, można także otrzymać pocztą. Więcej informacji na ten temat jest dostępne pod numerem telefonu pomorskiego Funduszu: 58 32-18-676.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 września 2015 r.   aktualizacja: 22 stycznia 2019 r.

Komunikat dotyczący ważności skierowań do poradni specjalistycznych wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi ważności skierowań do poradni specjalistycznych w 2015 r., Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że poza zmianami dotyczącymi skierowań do lekarza okulisty i dermatologa oraz wprowadzeniu nowego dokumentu- karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma status skierowania do wskazanej w karcie poradni specjalistycznej, zasady dotyczące ważności i trybu kierowania do poradni specjalistycznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014.

O celowości konsultacji specjalistycznej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zwracając się o konsultację do wybranego specjalisty w trybie skierowania.

Zgodnie z zapisami art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika;
 2. dentysty;
 3. wenerologa;
 4. onkologa;
 5. psychiatry;
 6. dla osób chorych na gruźlicę;
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego;
 11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zgodnie z zapisami art. 57 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania.

Zapisy art. 1. pkt 29 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchyliły obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. zapisy art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, wprowadzając konieczność posiadania skierowania do dermatologa i okulisty, z zastrzeżeniem dotyczącym niżej opisanych przepisów przejściowych dotyczących świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących w zakresie świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa przez końcem 2014 r.)

Ponadto:

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadkach:

 1. Świadczeniobiorców objętych zakresem przepisów przejściowych z art. 17 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (wpisani na listy oczekujących w zakresie świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa przez końcem 2014 r.),
 2. Świadczeniobiorców mających prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wynika z zapisów art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. Świadczeniobiorca, u którego lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ww. ustawy, stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 32. Świadczeniobiorca, u którego:
 • w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy,
 • lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy – ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58 ww. ustawy.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.

Świadczenia opieki zdrowotnej nie wymagają przedstawienia kolejnego (nowego) skierowania w przypadkach:

 1. Kontynuacji procesu diagnostyczno- terapeutycznego, rozpoczętego w poradni specjalistycznej w roku 2014 (lub wcześniej). W przypadku objęcia świadczeniobiorcy stałą opieką poradni specjalistycznej skierowanie zachowuje swoją ważność do czasu podjęcia przez specjalistę decyzji o zakończeniu leczenia schorzenia będącego przyczyną wystawienia skierowania w ramach poradni specjalistycznej.
 2. Decyzji pacjenta o nowej deklaracji wyboru lekarza POZ (niezależenie, czy pacjent zmienia lekarza POZ w obrębie tej samej, czy innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależenie od okoliczności zmiany deklaracji). Zmiana lekarza POZ nie ma wpływu na ważność wcześniej wystawionego skierowania do poradni specjalistycznej. Informacja o zmianie lekarza POZ ma znaczenie dla specjalisty, wyłącznie z powodu potrzeby przekierowania informacji zwrotnej przekazywanej lekarzowi kierującemu w trybie § 12 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne na czas objęcia pacjenta opieką poradni specjalistycznej, o czym autonomicznie decyduje lekarz specjalista realizujący pierwsze lub lekarz realizujący kolejne świadczenia w ramach tego samego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Lekarz specjalista decyduje o potrzebie jednorazowej konsultacji lub o objęciu pacjenta stałą opieką poradni specjalistycznej.

Uprawnienie do leczenia specjalistycznego na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego związane jest nie z konkretnym lekarzem specjalistą a z poradnią, jako miejscem udzielania świadczeń, do którego pacjent został skierowany. Diagnostykę i leczenie na podstawie tego samego skierowania może przejąć inny uprawniony lekarz spełniający warunki wymagane i deklarowane określone w danym zakresie świadczeń.

Uprawnienie do leczenia specjalistycznego wynikające ze skierowania nie jest również bezpośrednio związane z lekarzem POZ kierującym do poradni specjalistycznej- zachowuje swoją ważność również po zmianie deklaracji do lekarza POZ.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Zgodnie § 9 ust. 1- 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ze zm. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji.

Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
 2. Oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy;
 3. Oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
 4. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;
 5. Datę wystawienia skierowania;
 6. Oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie powinno zawierać:

a) nazwisko i imię,

b) tytuł zawodowy,

c) uzyskane specjalizacje,

d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,

e) podpis

Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm. świadczeniodawca, do dnia 1 stycznia 2015 r. w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świadczeniobiorcę.

Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.

Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Skierowanie do poradni specjalistycznej stanowi część dokumentacji indywidualnej świadczeniobiorcy, niezbędną (z wyjątkami określonymi w ustawie) do realizacji świadczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z § 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji z wyjątkami określonymi w ustawie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2015 r., aktualizacja: 29 stycznia 2015 r.

Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W załączeniu opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatzrenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U z 2013 r. poz. 1678)

data publikacji: 3 czerwca 2014 r.

Niezbędnik dla wnioskodawców - informacja skierowana do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze zdarzeniami medycznymi

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie informuje o opracowanej informacji w postaci ulotki pod nazwą "Niezbędnik dla wnioskodawców". Informacja skierowana jest do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dostęp do informacji znajduje się na stronie Centrali NFZ: www.nfz.gov.pl.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego OW NFZ, na podstawie informacji od RPP w Warszawie

data publikacji: 27 lutego 2014 r.

Do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza dentystę nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zgłaszanymi do POW NFZ wątpliwościami odnośnie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii przypominamy, że zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza dentystę nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 lutego 2014 r.

 

Składanie skarg i wniosków przez Świadczeniobiorców

 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia reguluje zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r., (ze zm.).

Przedmiotem skargi, zgodnie z powyżej przywołanym zarządzeniem, może być:

 1. naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 2. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 3. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku może być między innymi ulepszenie organizacji udzielania świadczeń, usprawnienie pracy Funduszu lub świadczeniodawcy oraz sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz świadczeniodawców.

Jeżeli świadczeniobiorca (pacjent) uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadawalający, może złożyć skargę. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym, Oddział Funduszu występuje do skarżącego o potwierdzenie skargi poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.

W przypadku, gdy:

 • skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), pierwszą czynnością powinna być interwencja u bezpośredniego przełożonego pracownika, tj. w szpitalu jest nim ordynator, a w przychodni kierownik. Świadczeniobiorca (pacjent) może również skierować skargę do dyrektora podmiotu leczniczego. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
 • skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy przez podmiot leczniczy, wówczas o pomoc może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • świadczeniobiorca (pacjent) uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel. 58/524-32-00). W kwestii zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę należy skierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych
  (80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A, tel. 58/320-06-80);
 • świadczeniobiorca (pacjent) jest niezadowolony ze sposoby pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, może złożyć skargę do dyrektora oddziału, a także do Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa);
 • zamiarem świadczeniobiorcy (pacjenta) jest uzyskanie odszkodowania, należy zwrócić się do dyrektora podmiotu leczniczego, którego świadczeniobiorca uznaje za winnego wyrządzonej szkody oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia; lub wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Pomorski Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58/30-77-557)
 • skarga dotyczy naruszenia praw pacjenta można ją złożyć do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46); bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku - 800-190-590, adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl        

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą udzielający świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązany jest do umieszczenia wewnątrz budynków
w widocznym miejscu informacji o trybie składania skarg i wniosków, danych teleadresowych instytucji właściwych oraz informacji o prawach pacjenta.

Ważne

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub ustnie. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 • wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec, że jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres), są podane tylko do wiadomości Funduszu (zastrzeżenie to jest wiążące),
 • skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby, za jej pisemną zgodą;
 • skarga lub wniosek w formie pisemnej, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, pozostanie bez rozpatrzenia;
 • rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków powinno się odbywać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia. W przypadku nierozstrzygnięcia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje poinformowany o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku,
 • jeżeli Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym osobę, która złożyła skargę lub wniosek.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przedstawia miejsca składania skarg i wniosków w Oddziale:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków
- osobiście - ul. Podwale Staromiejskie 69, godziny przyjmowania interesantów -  codziennie w godz. 8:00-15:45,
- składanie za pośrednictwem faksu pod numerem - (58) 32-18-628,
- drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl, - korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk
tel. (58) 32-18-500, fax (58) 32-18-506, codziennie w godz. 8:00-16:00

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
tel. (58) 75-12-518, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania

       Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
       ul. Marynarki Polskiej 148
       80-865 Gdańsk
       tel. (58) 75-12-522, fax (58) 75-12-516 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

         Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

         data publikacji: 4 marca 2013 r.   aktualizacja: 22 stycznia 2019 r.

Komunikat dotyczący systemu eWUŚ w języku migowym


Od 1 stycznia 2013 w niemal wszystkich poradniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych pacjenci mogą potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia i refundowanych recept za pomocą systemu eWUŚ.

EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

W rejestracji nie trzeba już okazywać dowodu ubezpieczenia, legitymacji rencisty czy druków RMUA – wystarczy dowód tożsamości z numerem PESEL, a dla dzieci – legitymacja szkolna.

Po wpisaniu przez rejestratorkę numeru PESEL system potwierdzi lub nie nasze prawo do bezpłatnego leczenia.

Jeżeli po 1 stycznia 2013 w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które otrzyma w rejestracji. W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy lub u zleceniodawcy.

Powyższy komunikat w języku migowym.

Film powstał dzięki uprzejmości łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia zasady zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • W przypadku, gdy główny ubezpieczony traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  np. na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, płatnik składek ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jego rodziny. Płatnik składek powinien także sporządzić i przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczonej na druku ZUS ZCNA. Jeżeli po wygaśnięciu obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia oraz po dokonaniu wyrejestrowania członków rodziny, osoba uzyskała uprawnienia do korzystania ze świadczeń uzyskując nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, powinna ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w oparciu o art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • W przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu posiadania statusu członka rodziny, uzyskując własny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona jako członek rodziny. Jeżeli osoba zgłoszona jako członek rodziny uzyska jakikolwiek obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rejestracja w Urzędzie Pracy czy krótkotrwała umowa o pracę) i z tego tytułu będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być każdorazowo wyrejestrowana z ubezpieczenia jako członek rodziny. Wyrejestrowania takiego należy dokonać poprzez poinformowanie płatnika składek (np. pracodawcę, ZUS, KRUS), że zgłoszony członek rodziny uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jeżeli po wygaśnięciu obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia, osoba nadal posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń jako członek rodziny, każdorazowo powinna być ponownie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez płatnika składek osoby ubezpieczonej, w oparciu o art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2013 r.

 

Informacja dla świadczeniobiorców - weteranów poszkodowanych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 30 marca 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (DZ. U. Nr 205, poz. 1203) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o szczególnych uprawnieniach w zakresie ochrony zdrowia nadanych osobom posiadającym status weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust 1 wymienionej ustawy.

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Osoby legitymujące się statusem weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mogą korzystać:

 1. poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
 2. poza kolejnością i z bezterminowego czasu trwania leczenia ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych i całodobowych innych niż udzielane w ramach leczenia szpitalnego;
 3. z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia;
 4. z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. W przypadku, gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, weteran poszkodowany ma prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza limit ze środków finansowych budżetu państwa;
 5. bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 6. poza kolejnością do umieszczenia w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 7. z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez:
  a) psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra obrony narodowej - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;
  b) w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
  c) podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW;
 8. z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane, których koszt pokrywany jest z budżetu państwa;

Informujemy, iż w każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczono pracownika, który zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym poszkodowanym. Dane kontaktowe do ww. konsultantów zamieszczone zostały na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce "poszkodowani w misjach" (plik PDF).

źródło: Centrala NFZ, opublikowano za zgodą Barbary Kawińskiej, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 czerwca 2012 r.

 

Zasady korzystania ze świadczeń medycznych oraz prawa Ubezpieczonych

Profilaktyka zdrowotna

NFZ prowadzi kampanię na rzecz aktywnej profilaktyki:

Jak wydawane są pieniądze ze składek?

Każdy ubezpieczony może sprawdzić, jak wydawane są pieniądze z jego składek. Aby otrzymać powyższą informację, należy złożyć wniosek w Dziale Obsługi Ubezpieczonych POW NFZ Gdańsk lub przesłać pocztą. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, adres i PESEL osoby ubezpieczonej. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach - do wyboru):

Zadania NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym ubezpieczona jest większość mieszkańców kraju, zapewnia swoim podopiecznym świadczenia zdrowotne na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy wysokości dochodów. Możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia wynikają z sumy składek wpłaconych przez ubezpieczonych na ubezpieczenie zdrowotne. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych jest więc możliwe tylko w granicach środków zgromadzonych przez NFZ. Osobom ubezpieczonym przysługują z tego tytułu świadczenia mające na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie. W celu realizacji tych świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania i porady lekarskie, badania diagnostyczne, leczenie, rehabilitację, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, opiekę paliatywno-hospicyjną.