Usługa tłumacza języka migowego w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2012 r. Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że NFZ wydał zarządzenie opisujące tryb postępowania przy zgłaszaniu przez osoby uprawnione chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez komórki NFZ.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna lub osoba działająca na podstawie upoważnienia otrzymanego od osoby niepełnosprawnej, co najmniej na 3 dni robocze przed usługą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego dokonuje się na specjalnie do tego celu przeznaczonym formularzu (plik PDF).

Uwaga! Usługa jest bezpłatna.

Wypełniony formularz zgłoszenia można dostarczyć do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

   - za pomocą przesyłki pocztowej -  na adres: Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk,

- osobiście - w Sekcji Obsługi Pacjenta w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69,

- za pomocą faksu - na numer:  58 32 18 648,

- za pomocą poczty elektronicznej -  na adres:  biurowss@nfz-gdansk.pl (format *doc lub PDF)

- w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – dla posiadaczy podpisów elektronicznych

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Zarządzeniu Prezesa NFZ (plik rtf) w sprawie zgłoszenia do NFZ chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN oraz w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl