Rozszerzenie grupy uprawnionych świadczeniobiorców o osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

02-10-2018

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1552). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”.

Jedną z najważniejszych nowych regulacji prawnych jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę   i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) – analogicznych praw, jakie posiadają już m.in. kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą będzie wydawał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione będą: imię (imiona), nazwisko i PESEL jej posiadacza. Wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 30 października 2018 r.

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 października 2018 r.

  Wszystkie aktualności