Skargi i wnioski

Składanie skarg i wniosków przez Świadczeniobiorców

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Przedmiotem skargi, zgodnie z powyżej przywołanym zarządzeniem, może być:

 1. naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 2. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 3. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku może być między innymi ulepszenie organizacji udzielania świadczeń, usprawnienie pracy Funduszu lub świadczeniodawcy oraz sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz świadczeniodawców.

Jeżeli świadczeniobiorca (pacjent) uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadawalający, może złożyć skargę. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także podczas wizyty osobistej w Oddziale - ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym, Oddział Funduszu występuje do skarżącego o potwierdzenie skargi poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.

W przypadku, gdy:

 • skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), pierwszą czynnością powinna być interwencja u bezpośredniego przełożonego pracownika, tj. w szpitalu jest nim ordynator, a w przychodni kierownik. Świadczeniobiorca (pacjent) może również skierować skargę do dyrektora podmiotu leczniczego. Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
 • skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy przez podmiot leczniczy, wówczas o pomoc może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • świadczeniobiorca (pacjent) uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel. 58/524-32-00). W kwestii zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę należy skierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych
  (80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A, tel. 58/320-06-80);
 • świadczeniobiorca (pacjent) jest niezadowolony ze sposoby pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, może złożyć skargę do dyrektora oddziału, a także do Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa);
 • zamiarem świadczeniobiorcy (pacjenta) jest uzyskanie odszkodowania, należy zwrócić się do dyrektora podmiotu leczniczego, którego świadczeniobiorca uznaje za winnego wyrządzonej szkody oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia; lub wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Pomorski Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58/30-77-557)
 • skarga dotyczy naruszenia praw pacjenta można ją złożyć do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46); bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku - 800-190-590, adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl        

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą udzielający świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązany jest do umieszczenia wewnątrz budynków
w widocznym miejscu informacji o trybie składania skarg i wniosków, danych teleadresowych instytucji właściwych oraz informacji o prawach pacjenta.

Ważne

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub ustnie. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 • wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec, że jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres), są podane tylko do wiadomości Funduszu (zastrzeżenie to jest wiążące),
 • skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby, za jej pisemną zgodą;
 • skarga lub wniosek w formie pisemnej, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, pozostanie bez rozpatrzenia;
 • rozpatrzenie zgłoszonych skarg i wniosków powinno się odbywać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich złożenia lub wpłynięcia.
  W przypadku nierozstrzygnięcia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje poinformowany o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku,
 • jeżeli Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym osobę, która złożyła skargę lub wniosek.

Sposób składania skarg w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki
 • osobiście – Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69,

godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek-piątek 8:00 – 16:00

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi@nfz-gdansk.pl
 • za pośrednictwem ePUAP, adres skrzynki: /im2816rkl4/SkrytkaESP
 • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.
 1. Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk tel. (58) 32-18-540,

godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek-piątek 8:00 – 16:00

 1. Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub wyznaczony Zastępca Dyrektora 

ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. (58) 75-12-522, 

środa w godzinach 11:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.