Wymagania dla aptek konieczne do spełnienia dla otrzymania refundacji kosztów leków

17-09-2009

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisem art. 63 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.08.164.1027), apteka w celu otrzymania refundacji zobowiązana jest do: przesłania w formie elektronicznej poprawnych danych o obrocie dotyczących leków i wyrobów medycznych oraz przedstawienia zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji, zgodnych z przesłanym plikiem elektronicznym. Fundusz ma 15 dni na przeprowadzenie analizy w/w dokumentów i dokonanie refundacji aptece. Ma on również prawo przedłużyć termin zapłaty refundacji do czasu przekazania przez aptekę kompletnych danych.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia niezgodności zbiorczego zestawienia recept z danymi przesłanymi w formie elektronicznej, POW NFZ będzie odsyłał nadawcy niekompletne dokumenty celem uzupełnienia.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności