Wyjaśnienia do komunikatu w sprawie zaprzestania realizacji tzw. cesji globalnych obejmujących wierzytelności z tytułu refundacji.

31-12-2008

Treść niniejsza jest nawiązaniem do komunikatu z dnia 28.11.2008 r.

W związku z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego (Uchwała SN z dnia 19.09.1997 r. III CZP 45/97 - opublikowane w OSNC 1998/2/22, wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 V CSK 388/06 - opublikowane w OSNCP 2007/12/183) ,,refundacja stanowi element systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który mając m.in. oparcie w art. 68 Konstytucji gwarantuje obywatelom dostęp do tańszego zaopatrzenia w leki. Funkcją refundacji jest zatem wyrównanie aptekom różnicy, jaka powstaje pomiędzy ceną rynkową leku a jego ceną detaliczną.'' Uprawnienie do wypłaty kwoty refundacji, wynikające wprost z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach? uzależnione jest od rozliczenia się przez apteki z recept, na podstawie których ma nastąpić zwrot należności z tytułu refundacji. Z tego obowiązku może się rozliczyć wobec podmiotu zobowiązanego, czyli NFZ tylko ten, kto prowadzi sprzedaż detaliczną leków i materiałów medycznych, zatem podmiot prowadzący aptekę. Właściwość zatem stosunku prawnego przesądza o niedopuszczalności przelewu wierzytelności o wypłatę należności z tytułu refundacji.

Za dopuszczalne uznać należy zatem umowy przelewu konkretnych kwot (wierzytelności) przysługujących aptekom od Funduszu po przedstawieniu stosownego rozliczenia refundacyjnego.

Umowy tzw. cesji globalnych są wyłącznie umowami zobowiązującymi do dokonania przelewu przyszłej (jeszcze nie istniejącej) wierzytelności, która powstanie dopiero po przedstawieniu zestawienia refundacyjnego przez aptekę a to oznacza, że do skutecznego rozporządzenia konkretną wierzytelnością, po jej powstaniu, wymagane jest zawarcie dodatkowej umowy o skutku wyłącznie rozporządzającym. Z uwagi na powyższe uwarunkowania POW z dniem 1 stycznia zaprzestaje realizacji dotychczasowych tzw. ,,cesji globalnych'' w przypadku, gdy w ślad za nimi nie zostaną przedstawione umowy rozporządzające konkretną wierzytelnością.

Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca uwagę podmiotów zawierających umowy cesji wierzytelności z tytułu refundacji, iż istnieje bardzo dogodny instrument finansowy pod nazwą Polecenie zapłaty. Jest to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie zapłaty jest realizowane drogą elektroniczną w systemie ELIXIR.

Korzystający z tej formy rozliczeń nie muszą dokonywać, w banku lub na poczcie, przelewu środków za otrzymane towary i usługi, ponieważ od momentu aktywowania Polecenia zapłaty transakcję inicjuje wierzyciel dokładnie w dniu płatności, a rachunki regulowane są przez ich bank. W konsekwencji nie istnieje także ryzyko opóźnień i naliczania odsetek za zwlokę. Korzystający z Polecenia zapłaty zachowują natomiast przez cały czas dostęp do informacji na temat wydatków ponoszonych z tytułu wszystkich realizowanych w ten sposób opłat.

Podpisała: Z up. Dyrektora Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

  Wszystkie aktualności