Gromadzenie i przechowywanie wykorzystanych kuponów RUM

27-04-2009

W nawiązaniu do licznych pytań Świadczeniodawców dotyczących gromadzenia i przechowywania kuponów RUM potwierdzających wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej (tj. skierowania lekarza specjalisty, skierowania do szpitala czy zlecenie na badanie diagnostyczne oraz realizacja świadczenia - porada lekarza, felczera, pielęgniarki i położnej), Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawca powinien archiwizować kupony przez okres 5 lat. POW NFZ - płatnik zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej wskazał kupony RUM jako dokument służący dla celów weryfikacyjnych i kontrolnych w realizacjach rozliczeń finansowych. Powyższy okres liczymy po zamknięciu roku. Za dzień zamknięcia uznajemy 31 grudnia danego roku. Archiwizacja również dotyczy umów, które zostały rozwiązane lub wygasły (tj. od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy).

Wobec powyższego, Świadczeniodawca w roku 2009 może dokonać protokolarnego zniszczenia kuponów RUM z datą realizacji sprzed 31.12.2003 roku. Natomiast sposób dokonania zniszczenia kuponów RUM uniemożliwiający zidentyfikowanie danych osobowych pacjenta powinien być zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,,o ochronie danych osobowych'' (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności