Komunikat w sprawie w sprawie udostępniania informacji i danych zgromadzonych w Funduszu zakładom ubezpieczeń

18-11-2016

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż udostępnienie informacji zakładom ubezpieczeń może nastąpić wyłącznie dla przypadków określonych  w art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844  ze zm.), po spełnieniu wymogów opisanych w § 4 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1754), tj.:

1. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie informacji powinno zawierać:

1) oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP;

2) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji;

3) informację o wypadku lub innym zdarzeniu losowym będącym podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, obejmującą datę tego zdarzenia oraz jego rodzaj;

4) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) adres miejsca zamieszkania,

d) numer PESEL, a jeżeli zakład ubezpieczeń nie dysponuje tą informacją, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) wskazanie okresu, w jakim mogły być udzielane świadczenia w związku z wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym, o którym mowa w pkt 3;

6) wskazanie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego kierowane jest wystąpienie.

2. Do wystąpienia dołącza się kopię pisemnej zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 38 ust. 8 ww. ustawy.

3. Wystąpienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

4. Wystąpienie wnosi się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

5. Wysokość opłaty za udzielenie informacji, dotyczących jednego ubezpieczonego, o których mowa w  art. 38 ust. 8 ustawy, stanowi równowartość 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2016 r. poz. 887).

6. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udziela pisemnej odpowiedzi na wystąpienie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, po otrzymaniu opłaty.

Numer rachunku bankowego, na który winne zostać wniesione opłaty:

65 1130 1121 0006 5481 7520 0001.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 listopada 2016 r.

  Wszystkie aktualności