Komunikat w sprawie udostępniania informacji i danych zgromadzonych w Funduszu organom egzekucyjnym oraz komornikom sądowym

18-11-2016

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zapisem art. 188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

„5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ((Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579),

2) odpłatnie komornikom sądowym

– w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz”.

Numer rachunku bankowego, na który winne zostać wniesione opłaty:

65 1130 1121 0006 5481 7520 0001.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 listopada 2016 r.

  Wszystkie aktualności