Zarządzenie Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

08-11-2018

Szanowni Państwo

Prosimy o pilne zapoznanie się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Zarządzenie określa warunki rozliczania przez NFZ i świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) środków pochodzących z dotacji celowej na dofinasowanie:

 • zakupu urządzeń informatycznych,
 • zakupu oprogramowania,
 • kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Kwota dofinansowania jest ograniczona kwotowo i terminowo. W celu uzyskania dofinansowania uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do 15 grudnia 2018 roku do dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania,
 • specyfikację dofinansowania,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. zakupów.

Wzory wniosku i specyfikacji znajdują się w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF.

 

Dodatkowe informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.

 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu przez świadczeniodawcę POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenia lekarskie i osoby upoważnione do wystawienia zaświadczeń lekarskich poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:
 • wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia
 • specyfikacja dofinansowania - wzór – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww.  Zarządzenia
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w 2018 roku ze środków własnych urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnych szkoleń świadczeniodawców – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu.

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów- upływa z dniem 15 grudnia 2018 roku.

 

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku

 

 1. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

Świadczeniodawca do treści wniosku w rubryce obejmującej kwotę wnioskowanego dofinansowania przenosi/zamieszcza wartość ustaloną zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 zarządzenia nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ wskazaną w załączniku stanowiącym specyfikację dofinansowania - suma kwot z wiersza „RAZEM” dla kolumn nr 11 i 12 specyfikacji - należy podać kwotę w zł oraz słownie. Kwota ujęta we wniosku jako kwota wnioskowanego dofinansowania musi być tożsama z kwotą ujętą w specyfikacji dofinansowania w kolumnach nr 11 i 12 – łączne wartości z kolumn.

 1. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ (maksymalnie 4 miejsca udzielania świadczeń)

Uwaga: Świadczeniodawca dla miejsca/miejsc udzielania świadczenia wprowadza NPWZ dla lekarza/lekarzy (max 4) uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zgłoszonego do umowy POZ w danym miejscu udzielania świadczeń.

 1. OŚWIADCZENIE

Uwaga: W treści wniosku w części obejmującej składane przez świadczeniodawcę oświadczenia w pkt 2 zawarto oświadczenie odnośnie posiadania możliwości odliczenia podatku VAT cyt.: „mam/nie mam, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).” . Świadczeniodawca powinien skreślić niewłaściwą opcję zgodnie ze stanem faktycznym

 

 1. Specyfikacja dofinansowania  - dodatkowe WAŻNE informacje
 • w jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku oraz dotyczące jednego miejsca udzielania świadczeń - tym samym:
  • jeśli dana FV(rachunek) dotyczy więcej niż jednego miejsca udzielania świadczeń informacje wynikające z danej FV(rachunku) należy wykazać w odpowiednich komórkach w wierszu dotyczącym danego miejsca udzielania świadczeń oraz w odpowiednich komórkach w wierszu/wierszach dotyczących kolejnego/kolejnych miejsc udzielania świadczeń;
  • jeśli danego miejsca udzielania świadczeń dotyczy więcej niż jedna FV(rachunek) informacje wynikające z kolejnych FV(rachunków) należy wykazywać w odpowiednich komórkach w kolejnych wierszy dotyczących danego miejsca udzielania świadczeń.
 • Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” wypełnia tylko i wyłącznie komórki odpowiednie dla kolumn 9, 10, 11 i 12 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.
 • W kolumnie nr 2 należy wpisać nazwę świadczeniodawcy,
 • W kolumnie nr 3 należy wpisać NIP świadczeniodawcy,
 • W kolumnie nr 4 należy wpisać:
  • TAK, jeżeli w punkcie VI. 2) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT
  • NIE, jeżeli w punkcie VI. 2) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT
 • W kolumnie nr 5 należy podać ilość lekarzy objętych dofinansowaniem w danym miejscu udzielania świadczeń wynikającą ze zgłoszenia we Wniosku o udzielenie dofinansowania
 • W kolumnie nr 6 należy wymienić miejsce udzielania świadczeń, przypisane do danej FV (rachunku)– jeżeli miejsc jest więcej niż jedno, należy je wymienić w kolejnych wierszach
 • W kolumnie nr 7 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzeń informatycznych lub/i oprogramowania mają być objęte dofinansowaniem – dopuszczalne jest zatem wprowadzenie tu więcej niż jednej pozycji, http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-poz,7244.html
 • W kolumnie nr 8 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) – w zakresie szkoleń mają być objęte dofinansowaniem, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6) Zarządzenia nr 115/2018 DEF Prezesa NFZ dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.
 • W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku i dla danego miejsca udzielania (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4) sprzętu i oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 7 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4),
 • W kolumnie nr 10 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku i dla danego miejsca udzielania (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4) szkolenia kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 8 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4)

Uwaga: Suma wartości wykazanych w kolumnie nr 9 i 10 nie może być większa od iloczynu kwoty 3500 zł (netto lub powiększonej o podatek VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4) i liczby lekarzy wykazanej w kolumnie nr 5

 • W kolumnie nr 11 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania za sprzęt i oprogramowanie wykazane w kolumnie 7, nie wyższą niż 65% wartość wykazanej w kolumnie nr 9
 • W kolumnie nr 12 należy wpisać wnioskowaną wysokość dofinansowania za szkolenie wykazane w kolumnie nr 8, nie wyższą niż 65% wartość wykazanej w kolumnie 10

Uwaga: suma wartości wykazanych w kolumnie nr 11 i 12 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia

 • W kolumnie nr 13 należy wpisać datę odbioru sprzętu, oprogramowania lub zakończenia szkolenia – uwaga data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku
 • W kolumnach nr od 14 do 18 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku)
 • W kolumnie nr 19 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku).

Uwagi ogólne:

 • Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,
 • Wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg. wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej,
 • Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania obejmuje podmioty udzielające świadczeń w ramach zawartej umowy w rodzaju POZ (z wyłączeniem NIŚOZ).

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą o przesyłanie pliku w formacie Excel obejmujący załącznik stanowiący specyfikacje dofinansowania, na adres e-mail: wef-a@nfz-gdansk.pl

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

 • sprzętu, oprogramowania, szkoleń (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,
 • zatrudnionego personelu, miejsc udzielania świadczeń (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – sekcja POZ), tel. 58 75 12 531, 58 75 12 543,
 • wysokości dofinansowania  (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2018 r.   aktualizacja: 20 listopada 2018 r.

  Wszystkie aktualności