Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji Świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

31-08-2022

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 526) oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.), Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w terminie do 2 września 2022 r.

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, prosimy o przekazania do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do dnia 2 września 2022 roku, aktu o połączeniu.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej kwalifikacji.

Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed jego upływem na adres:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa pomorskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 30 września 2022 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2027 roku.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod adresem e-mail: sekretariat.wsoz@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 sierpnia 2022 r.

  Wszystkie aktualności