Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2015 - komunikat archiwalny

02-12-2014

KOMUNIKAT ARCHIWALNY

dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2015

(na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” POW NFZ opublikowano zaproszenia oraz definicje postępowań

dot. składania wniosków o zawarcie umów na 2015 rok w rodzaju:

zaopatrzenie w wyroby medyczne

w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie:  11-15-000007/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 11-15-000008/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
  3. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-15-000009/ZPO/12/2/12.2972.033.09/06
  4. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-15-000010/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2015 dostępne są w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk od dnia 01-12-2014 do dnia 31-12-2015 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

 

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2015 r. proszeni są o złożenie wniosków

do dnia 10 grudnia 2014 roku do godz. 16:00.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Od 1 stycznia 2015 r., wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca (do godz. 16.00) będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego
(miesiąca kalendarzowego).

Wnioski należy składać w Delegaturze Pomorskiego OW NFZ w Słupsku – 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4

(liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

PROGRAM OFERTOWY I MATERIAŁY:

Uwaga – postępowania wymagają programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej format ssx2.

  • Instrukcja postępowania dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju ZPO na rok 2015 - instrukcja 1A.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy”, służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

- Zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

- Wnioskodawca, biorący udział w postępowaniu, przed podpisaniem umowy na 2015 rok, zobowiązany jest do przesłania do POW NFZ,
w formie elektronicznej poprzez „Portal Świadczeniodawcy” oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Wniosek stanowi podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.

O ww. wniosek Fundusz wystąpi w momencie, gdy oferta będzie oceniona pozytywnie.

KONTAKT Z OW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Podajemy numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowania wniosków:

- informacje dotyczące materiałów szczegółowych

  • (58) 321 85 20
  • (58) 321 85 21

- informacje techniczne dotyczące oprogramowania

  • (58) 751 25 63
  • (58) 751 25 73

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 grudnia 2014 r.

  Wszystkie aktualności