Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015

30-07-2015

Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015

(na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581).

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano nowe zaproszenie oraz definicje postępowania dot. składania wniosków o zawarcie umów na 2015 rok w rodzaju:

w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza poz
 2. Transport sanitarny w poz
 3. Świadczenia pielęgniarki poz
 4. Świadczenia położnej poz w tym Świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 5. Świadczenia pielęgniarki szkolnej

na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2015 dostępne są w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, od dnia 29-07-2015 do dnia 31-12-2015 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioski należy składać w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk (liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy”, służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.
 • Zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.
 • Wnioskodawca, biorący udział w postępowaniu, przed podpisaniem umowy na 2015 rok, zobowiązany jest do przesłania do POW NFZ,w formie elektronicznej poprzez „Portal Świadczeniodawcy” oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego.

Wniosek stanowi podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.

O ww. wniosek Fundusz wystąpi w momencie, gdy oferta będzie oceniona pozytywnie.

KONTAKT Z OW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Podajemy numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowania wniosków:

- informacje dotyczące materiałów szczegółowych

 • (58) 75 12 676
 • (58) 75 12 553
 • (58) 75 12 531
 • (58) 75 12 543

- informacje techniczne dotyczące oprogramowania

 • (58) 75 12 563
 • (58) 75 12 573

UWAGA. Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 z dnia 19-12-2014 r. jest nieaktualny.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2015 r.

  Wszystkie aktualności