Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Świadczenia Odrębnie Kontraktowane na 2023 rok dotyczące koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III)

15-05-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU :ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE

NA ROK 2023

KOD POSTEPOWANIA 11-23-000327/SOK/11/6/11.1450.100.02/06

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.2561, z późn. zm.).

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

Adres: ul. Marynarki Polskiej

148 80-865 Gdańsk

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umóww rodzaju Świadczenia Odrębnie Kontraktowane, w następujących zakresach:

 

  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETA W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ(KOC II/III)

na obszarze województwa - 22 POMORSKIE.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 138/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Odrębnie Kontraktowane powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2023 dostępne są w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk od dnia 15.05.2023 do dnia 12.06.2023 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy  na rok 2023 proszeni są o złożenie wniosków do dnia 12 czerwca 2023 roku .

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń .

 

Zaproszenie oraz definicja postępowania dostępne są do pobrania na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ.

 

Podpisała: Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 maja 2023 r.

  Wszystkie aktualności