Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2021

26-11-2020

KOMUNIKAT

dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju:  zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2021

na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t. j. Dz. U. 2020, poz. 1398 ze zm.)

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” POW NFZ opublikowano zaproszenia oraz definicje postępowań dot. składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:

zaopatrzenie w wyroby medyczne

w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie:  11-21-000001/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 11-21-000002/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
  3. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-21-000003/ZPO/12/2/12.2972.033.09/06
  4. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie: 11-21-000004/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne ze zm.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2021 dostępne są w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk od dnia 26-11-2020 do dnia 31-12-2021 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2021 r. proszeni są o złożenie wniosków

do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz. 16:00.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Wnioski należy składać w Delegaturze Pomorskiego OW NFZ w Słupsku – 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 (liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

PROGRAM OFERTOWY I MATERIAŁY:

Uwaga – postępowania wymagają programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej format ssx2.

  • Instrukcja postępowania dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju ZPO: instrukcja 2021.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy”, służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

UWAGA: przed przystąpieniem do generowania wniosku o zawarcie umowy należy sprawdzić wszystkie dane wprowadzone na „Portalu Świadczeniodawcy” - nazwa firmy, adres siedziby, dane kontaktowe, itp. Dane muszą być zgodne z wpisami do odpowiednich rejestrów (wpis do CEDiG, KRS, umowa spółki itp.). W przypadku wystąpienia niezgodności, których wnioskodawca sam nie może edytować i poprawić, należy skontaktować się z pracownikami NFZ – tel. 58 3218520 albo 58 3218521.

- Zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

- Wnioskodawca biorący udział w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przesłania do POW NFZ, w formie elektronicznej poprzez „Portal Świadczeniodawcy” oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Wniosek stanowi podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy. O ww. wniosek Fundusz wystąpi w momencie, gdy wniosek o zawarcie umowy będzie oceniony pozytywnie.

KONTAKT Z OW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Podajemy numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowania wniosków:

- informacje dotyczące materiałów szczegółowych

  • (58) 321 85 20
  • (58) 321 85 21

- informacje techniczne dotyczące oprogramowania

  • (58) 751 25 63
  • (58) 751 25 73

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 26 listopada 2020

  Wszystkie aktualności