Dla
świadczeniodawcy

Zaproszenia do składania wniosków POZ i ZPO

Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2020

06-12-2019

Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2020

(na podstawie art. 159 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1373 z późn. zm).

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano nowe zaproszenie oraz definicje postępowania dot. składania wniosków o zawarcie umów na 2020 rok w rodzaju:

w następujących zakresach:

  1. Świadczenia lekarza poz
  2. Transport sanitarny w poz
  3. Świadczenia pielęgniarki poz
  4. Świadczenia położnej poz
  • w tym świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy
  • w tym świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizologicznej
  1. Świadczenia pielęgniarki szkolnej na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2020 dostępne są w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, od dnia 06.12.2019 r. w godzinach od 08:00 do 15:30 oraz na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioski należy składać w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk (liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy, służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 grudnia 2019 r.; aktualizacja: 9 grudnia 2019 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 252