Niedopuszczalna jest odmowa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach, gdy świadczeniobiorca jest negatywnie weryfikowany w systemie eWUŚ, a przedstawia dokument ubezpieczenia lub oświadczenie

05-02-2015

W związku z licznymi sygnałami od świadczeniobiorców, dotyczącymi sytuacji odmowy udzielenia świadczeń ze względu na brak potwierdzenia w systemie eWUŚ przypominamy, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz.1027 ze zm.) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej powinno być:

  1. weryfikowane w systemie eWUŚ
  2. w przypadku negatywnej weryfikacji, osoba winna przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada:
  3. złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Niedopuszczalna jest odmowa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach, gdy świadczeniobiorca jest negatywnie weryfikowany w systemie eWUŚ, ale przedstawia  dokument ubezpieczenia lub też składa oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń.

Ponadto Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż pacjentowi w powyższej sytuacji przysługuje prawo do recept refundowanych.

Zasady rejestracji przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  reguluje § 13.1. Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r. (DZ.U. Nr 81, poz. 484), zgodnie z którym „świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) w możliwie najkrótszym, ustalonym terminie, o czym mówi § 13. pkt 3 i 4 powyżej przywołanego rozporządzenia.

Przypominamy, że odmowa rejestracji na wizytę lekarską, zwłaszcza w formie telefonicznej, uzależniając ją od weryfikacji w systemie eWUŚ jest nieprawidłowym działaniem.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 lutego 2015 r.

  Wszystkie aktualności