Cookies-close

Strona internetowa Pomorskiego OW NFZ wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w celach statystycznych POW NFZ. Więcej >>

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Najważniejsze informacje, dotyczące zaopatrzenia:

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających zlecenia na  aparaty słuchowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie  Zdrowia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kryteriów przyznawania dofinansowania na aparaty słuchowe, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Departament Polityki Lekowej i Farmacji prosi o przyjęcie poniższego:

- stopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz,

- określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,

- stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wynosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy - na ucho gorzej słyszące).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji

data publikacji: 4 lutego 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

  W związku z licznymi przypadkami zgłaszania się pacjentów do Delegatury POW NFZ z prośbą o wydanie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze informujemy, że zgodnie z § 11 pkt 4 b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), powyższą kserokopię wydają punkty realizujące zlecenia.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 5 kwietnia 2011 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2010 rok.

  Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2010 tylko za rok 2010, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2010, styczeń 2011 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2010, styczeń, luty 2011 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione w 2010 roku na rok 2011 nie będą rozliczane w roku 2010.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 22 września 2010 r.

 • Dokumenty do PFRON dla starających się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  Informujemy, że 24 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008 r. nr 3, poz. 15). Zmianie uległo rozporządzenie z 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 861) oraz zmieniające je z 2003 r. (Dz.U. nr 100, poz. 930). Zmiana dotyczy między innymi podmiotu, od którego osoba starająca się o dofinansowanie, powinna uzyskać potrzebne dokumenty. Podmiotem, wskazanym w rozporządzeniu, jest świadczeniodawca realizujący zlecenie.

  § 11, ust. 4, pkt. 2 ww. rozporządzenia otrzymał brzmienie: ,,w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, (do wniosku dołącza się) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze''. Ww. rozporządzenie w sposób jednoznaczny określa kto powinien wystawić kopię zlecenia. Zatem czynność ta nie leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia.

  W związku z powyższym, osoby mające zamiar wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, winny pobrać kopię zrealizowanego zlecenia (zgodnie z ww. rozporządzeniem) od świadczeniodawcy, czyli w miejscu realizacji zlecenia, tj. w sklepie medycznym lub innym punkcie realizującym zaopatrzenie.

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

 • Wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego

  Zamieszczamy wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Wykazy kart anulowanych z poprzednich lat są zamieszczone na stronie dla ubezpieczonych, zawierającej bieżące dokumenty.

data publikacji: 19 marca 2004 r.; aktualizacja: 11 marca 2014 r.

 • Punkty zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Wykaz punktów dystrybucji zaopatrujących ubezpieczonych w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Wykaz jest aktualizowany co miesiąc.

  data publikacji: 2 marca 2004 r.; aktualizacja: 5 czerwca 2012 r.

 • Ilość odwiedzin strony: 28681
Projekt i wykonanie Cyrek Internet Technologies