Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Zbiorcze zestawienia recept podlegających refundacji

10-01-2011 11:09:19

Przesyłanie zbiorczych zestawień recept podlegających refundacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji, apteka składa zbiorcze zestawienia dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:

  • za I połowę danego miesiąca tj. od 1 do 15 dnia,
  • za II połowę danego miesiąca tj. od 16 do ostatniego dnia miesiąca, do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

Dokumenty refundacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do:

  • Kancelarii POW NFZ ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, lub osobiście do:
  • Wydziału Gospodarki Lekami: Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 p. 105

Apteka w celu otrzymania refundacji, zgodnie z zapisem art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązana jest do: przesłania w formie elektronicznej poprawnych danych o obrocie dotyczących leków i wyrobów medycznych oraz przedstawienia zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji, zgodnych z przesłanym plikiem elektronicznym. Fundusz ma 15 dni na przeprowadzenie analizy w/w dokumentów i dokonanie refundacji aptece. Ma on również prawo przedłużyć termin zapłaty refundacji do czasu przekazania przez aptekę kompletnych danych.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia niezgodności zbiorczego zestawienia recept z danymi przesłanymi w formie elektronicznej, POW NFZ będzie odsyłał nadawcy niekompletne dokumenty celem uzupełnienia.

Ponadto Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o bezwzględnym obowiązku podpisywania zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne zarówno przez kierownika apteki jak i jej właściciela. W przypadku jeśli właściciel apteki jest jednocześnie jej kierownikiem wystarczy podpis po stronie właściciela apteki. Powyższy obowiązek określają załączniki A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U.04.213.2165).

data aktualizacji: 10 stycznia 2011 r.

  Wszystkie aktualności