Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Numery i wzory recept od 30 grudnia 2012 r.

10-01-2013 12:38:34

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.1506) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianach dotyczących numeru i wzoru recepty lekarskiej.

Numer recepty:

  • Do 31 grudnia 2012 roku można było wystawiać recepty z 20-cyfrowym numerem. Dotyczy to także numerów recept, którym świadczeniodawca albo osoba uprawniona dodawała do 20-cyfrowych numerów recept dwie pierwsze cyfry 00 lub 01. Mogą być one realizowane w aptekach zgodnie z terminami określonymi w § 17 w/w rozporządzenia.
  • Do 31 marca 2013 roku można wystawiać recepty na drukach posiadających  22-cyfrowe numery, których dwie pierwsze cyfry stanowią 01. Mogą być one realizowane w aptekach zgodnie z terminami określonymi w § 17 w/w rozporządzenia.
  • Od 1 kwietnia 2013 roku można wystawiać recepty refundowane wyłącznie na drukach zawierających 22-cyfrowe numery, których dwie pierwsze cyfry stanowią 02. Nowe numery recept można pobrać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy lub Portalu Personelu.
  • W Portalu Świadczeniodawcy i Portalu Personelu można pobrać zakresy numerów dla recept na:

a) wszystkie leki (z wyłączeniem Rpw)  – „(02) Recepta 22 biała wirtualna”,

b) posiadające kategorię dostępności Rpw – „(02) Recepta 22 Rpw wirtualna”.

     Dodatkowo w Portalu Personelu należy wybrać miejsce wykonywania działalności leczniczej.

  • W przypadku osoby wystawiającej receptę na leki posiadające kategorię Rpw, która nie jest osobą uprawnioną (brak umowy z NFZ na udzielanie świadczeń lub wystawianie recept) numery recept są przydzielane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Początek 22-cyfrowego numeru to 07.

Wzór recepty:

  • Świadczeniodawcy lub osoby uprawnione zaopatrują się w druki recept we własnym zakresie. Dotyczy także recept na leki oznaczone symbolem Rpw.
  • Aktualny wzór recepty został określony w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia (bez zmian w stosunku do rozporządzenia z 8 marca 2012 roku). Druki recept według wzoru obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012 roku, mogły być wystawiane do dnia 31 grudnia 2012 roku.
  • Recepty na leki oznaczone symbolem Rpw są wystawiane na drukach w kolorze białym, bez wtórnika. Wzór recepty został określony w załączniku nr 7 do w/w rozporządzenia. Dotychczasowe druki (kolor różowy) zachowują ważność do 31 marca 2013 roku.
  • Dane świadczeniodawcy:

            a) Nazwa albo firma wynikająca z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z NFZ,

 b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej,

 c) numer telefonu

 d) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.

  • Dodatkowe kody kreskowe na recepcie (oprócz nr recepty) – nr prawa wykonywania zawodu lekarza i nr Regon świadczeniodawcy:

a) recepty z numerem zaczynającym się od 01:nie są obowiązkowe,

b) recepty z numerem zaczynającym się od 02:muszą znajdować się na recepcie,

c) recepty z numerem zaczynającym się od 07: muszą znajdować się na recepcie od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Oddział zapewnia dostęp do automatycznego generowania kodów za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy i Portalu Personelu (druki recepty w postaci pliku PDF).

W przypadku recept wystawianych przez lekarzy posiadających umowę na wystawianie recept „dla siebie i rodziny” umieszczanie numeru umowy (9811…) w postaci kodu kreskowego nie jest obowiązkowe.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2013 r.

  Wszystkie aktualności