Cookies-close

Strona internetowa Pomorskiego OW NFZ wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w celach statystycznych POW NFZ. Więcej >>

Komunikaty - kolejki oczekujących

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący sposobu określenia pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia

 W związku z napływającymi do Pomorskiego OW NFZ pytaniami dotyczącymi sposobu określania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o stosowaniu następujących zasad.

Powstały wolny termin w wyniku rezygnacji przez pacjenta z udzielenia świadczenia należy przeznaczyć dla kolejnych pacjentów z listy oczekujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 ) świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. Nieprawidłowe jest wskazywanie jako pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia terminu zwolnionego w powyższy sposób, podczas gdy wpisani na listę oczekujących pacjenci mają określone późniejsze planowane terminy udzielenia świadczenia. Wyjątkiem od tej zasady będą sytuacje, gdy w komórce organizacyjnej, do której jest określany pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia, zatrudnionych jest kliku lekarzy i tylko np. do jednego oczekuje się na udzielenie świadczenia, a do pozostałych czas oczekiwania jest znacznie krótszy lub wcale nie trzeba oczekiwać. Wówczas pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia może być wcześniejszy niż planowany termin udzielenia świadczenia ostatniej osoby wpisanej na listę oczekujących do komórki organizacyjnej.

Ponadto informujemy, że w przypadku rehabilitacji leczniczej listy oczekujących prowadzone są wyłącznie z dokładnością do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia.

W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej np. do działu (pracowni) fizjoterapii a nie na poszczególne świadczenia, zabiegi. Podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat ws. uruchomienia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) - przeznaczonej do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Obowiązek prowadzenia list oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnianej przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty onkologicznej od stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż wszyscy Świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie karty onkologicznej mają obowiązek od stycznia 2015 r. prowadzenia w czasie rzeczywistym list oczekujących w aplikacji udostępnianej przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (§ 8 ust. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

W  związku z powyższym w celu uzyskania dostępu do ww.  aplikacji należy do Oddziału niezwłocznie złożyć wniosek o założenie konta administratora oraz udostępnienie modułu „Zarządzanie kolejkami” - do pobrania plik PDF.

Ww. wniosek należy przesłać na numer faxu: 58/32-18-551 lub 58/32-18-648.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2014 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców sprawozdających raporty z zakresu list oczekujących - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym  do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.). wszyscy świadczeniodawcy zobligowani  do przekazywania informacji z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 r. zobowiązani są do przesyłania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Zgodnie z powyższym dane o pierwszym wolnym terminie po raz pierwszy należy przekazać do 5 stycznia 2015 r., a następnie odpowiednio do 12, 19, 26 stycznia 2015 r.

Z uwagi na trudności z pozyskiwaniem danych w systemie informatycznym na dzień 1 stycznia 2015 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia na adresy e-mail do każdego świadczeniodawcy zobligowanego do przekazywania danych arkusz MS Excel z prośbą o wypełnienie i odesłanie w nieprzekraczalnych powyższych terminach wyłącznie na niżej wskazane adresy:

kolejki.oczekujacych@nfz-gdansk.pl;

alicja.bajena@nfz-gdansk.pl;

magdalena.wiercinska@nfz-gdansk.pl;

ewa.kaluzna@nfz-gdansk.pl

Podpisała:  Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2014 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że  w dniu 18 grudnia 2014 r. zostało przez Ministra Zdrowia  podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

Zgodnie z  ww. rozporządzeniem zmianie od stycznia 2015 r. ulega zakres danych dotyczących list oczekujących sprawozdanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób oraz częstotliwość ich przesyłania.

Sprawozdawczości podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach. Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością można znaleźć na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Link strony: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=5577.

Informujemy, że w przypadku wszystkich list oczekujących prowadzonych do wskazanych w ww. słownikach komórek organizacyjnych oraz świadczeń świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od początku stycznia 2015 r. Również od stycznia 2015 r. zmieni się sposób obliczania średniego czasu oczekiwania. Ponadto wszyscy świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) będą mieli obowiązek prowadzić od stycznia 2015 r. listy oczekujących.

Kolejna zmiana w sprawozdawczości nastąpi od kwietnia 2015 r. Od tego miesiąca obowiązywać będzie nowy słownik komórek organizacyjnych. Słownik ten nie będzie obejmował m in. komórek organizacyjnych, w których są realizowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  z zakresu: onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii oraz endokrynologii.  Od kwietnia 2015 r. listy oczekujących na ww. świadczenia świadczeniodawcy zobligowani  będą prowadzić  w aplikacji udostępnionej przez Fundusz.

Szczegółowe zasady prowadzenia kolejek oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. udostępnione są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Link strony: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=6451.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 grudnia 2014 r.

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu kolejek oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż Świadczeniodawcy zgodnie z art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących i przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania do Oddziału NFZ komunikatem XML  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

Świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących w aplikacji SZOI zobowiązani są do dokonywania wpisów świadczeniobiorców na bieżąco.

W związku z powyższym Świadczeniodawcom którzy nie przysłali komunikatu lub przesłali go po terminie  zostanie nałożona kara umowna zgodnie z § 30 ust. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Przypominamy również o obowiązku dokonywania, co najmniej raz w miesiącu, oceny list oczekujących wynikającym z art. 21 ww. ustawy.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia i raportowania kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne

W nawiązaniu do informacji prasowych  oraz sygnałów otrzymywanych od pacjentów i ubezpieczonych Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku prowadzenia bieżącej rejestracji pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wynikającym z art. 20 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami).  Powinność tę opisuje również paragraf 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 81, poz.484).

Przypominamy, iż sprawozdania dotyczące kolejek oczekujących dostarczane do Funduszu muszą być zgodne  z wymienionymi powyżej przepisami prawa. W celu uniknięcia błędów  informacje przekazywane Funduszowi powinny być przed wysłaniem dokładnie sprawdzone, ponieważ są one później udostępniane ubezpieczonym i pacjentom na stronach internetowych Funduszu oraz przy wykorzystaniu specjalnej telefonicznej bezpłatnej infolinii kolejkowej uruchomionej przez POW NFZ.  Konieczne jest więc, aby były one prawidłowe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje ponadto, że wszystkie dane o kolejkach oczekujących podlegają systematycznej i bieżącej weryfikacji ze strony Funduszu, której intensywność zostanie w najbliższym czasie znacząco zwiększona, z możliwością doraźnych kontroli prowadzenia rejestracji i list oczekujących w siedzibach świadczeniodawców. W przypadku stwierdzenia powtarzających się nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących lub wystąpienia rażących błędów  w dostarczanych do Funduszu danych statystycznych, a także po otrzymaniu sygnałów o odmowie zarejestrowania pacjentów,  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie podejmował  w stosunku do świadczeniodawców winnych zaistniałej sytuacji działania dyscyplinujące wynikające z paragrafów  29
i 30 wspomnianego na wstępie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Popdisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 maja 2014 r.

Komunikat dotyczący zapisów na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z pytaniami dotyczącymi obowiązku prowadzenia zapisów na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej wyjaśnia, iż powyższy problem regulują art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 z późn zm.)

Ponadto Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku, kiedy termin ewentualnego planowanego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wykraczałby poza okres obowiązywania umowy z Funduszem autonomiczną decyzję, czy prowadzić nadal zapisy do kolejki oczekujących podejmuje podmiot leczniczy.

Jednocześnie przypominamy, że zapisy na planowane świadczenia powinny następować w sposób ciągły w trakcie trwania umowy.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

 

Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Wykaz Świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy grudzień 2014 r. (stan na dzień 13.01.2015 r.) nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 października 2013 r.; aktualizacja: 13 stycznia 2015 r.

 • Przypomnienie dotyczące ustawowego obowiązku prowadzenia list oczekujących oraz przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez świadczeniodawców

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Świadczeniodawcy zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących oraz przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Brak komunikatu lub przesłanie go po terminie (do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie), traktowane będzie jako niedopełnienie ustawowego obowiązku oraz nienależyte wykonanie umowy przez Świadczeniodawcę.

Za powyższe niedopełnienie warunków umowy Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 81, poz.484) może nałożyć karę umowną.

W przypadku nałożenia kary i występowania w późniejszym czasie dalszych nieprawidłowości, kara może zostać nałożona ponownie bez powiadamiania pisemnego o błędach w sprawozdawczości.

W załączeniu wykaz Świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy sierpień 2013 r. (stan na dzień 11.09.2013 r.) nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy:

 • do pobrania plik xls
 • do pobrania plik PDF

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 września 2013 r.

 • Zmiany w weryfikacji danych z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż od okresu sprawozdawczego czerwiec 2013 r. komunikaty przesłane z niżej podanymi błędami, które dotychczas w komunikatach zwrotnych generowały ostrzeżenia będą odrzucane:

 •  liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia - kod błędu 80100021 (należy zwrócić uwagę, że wartość pola „liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia” musi być równa sumie pól „liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia” w statystykach z ostatnich sześciu miesięcy włącznie z ostatnim okresem sprawozdawczym).
 • suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących w bezpośrednio poprzedzającym okresie sprawozdawczym - kod błędu 80100028.

W związku z powyższym przypomina się konieczności sprawdzenia zawartości raportów zwrotnych dołączonych do plików o statusie „zaimportowana”.

Jednocześnie informujemy, iż każdy świadczeniodawca, który nie przesłał poprawnie niektórych lub wszystkich informacji z zakresu kolejek oczekujących lub stwierdził wystąpienie błędnych danych w przesłanych komunikatach, a ich korekta nie jest możliwa w trybie standardowym może się zwrócić z wnioskiem do POW NFZ o czasowe zniesienie blokady umożliwiającej import danych starszych niż 3 miesiące.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2013 r.

 • Komunikat dotyczący importu danych z zakresu kolejek oczekujących starszych niż 3 miesiące

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało udostępnione narzędzie umożliwiające import danych z zakresu kolejek oczekujących z okresów sprawozdawczych starszych niż 3 miesiące licząc od okresu bieżącego. Korekta danych archiwalnych odbywać się będzie na podstawie złożonego przez świadczeniodawcę wniosku o czasowe zniesienie blokady umożliwiającej import danych starszych niż 3 miesiące.

We wniosku świadczeniodawca powinien wskazać:

 • informację od jakiego okresu sprawozdawczego ma zostać zdjęta blokada umożliwiająca przesyłanie danych starszych niż 3 miesiące.
 • zakres, którego dotyczy wniosek tj. np. poradni kardiologicznej czy oddziału kardiologicznego (w przypadku wielu zakresów, należy je wszystkie ująć we wniosku)
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przesyłanie danych z zakresu kolejek oczekujących wraz  z telefonem kontaktowym lub adresem e-mail.

Z wnioskiem powinien zwrócić się każdy świadczeniodawca, który nie przesłał lub nie przesłał poprawnie niektórych lub wszystkich informacji z zakresu kolejek oczekujących począwszy od lutego 2012 r. lub stwierdził wystąpienie błędnych danych w przesłanych komunikatach, a ich korekta nie jest możliwa w trybie standardowym.

Czasowe zniesienie blokady możliwe jest na okres 5 dni roboczych ustalonych indywidualnie z osobą odpowiedzialną za przekazywanie kolejek oczekujących.

Kolejność przesyłania danych odgrywa kluczowe znaczenie, bowiem przesyłanie danych za miesiąc wcześniejszy niż ostatni możliwy do przesłania okres sprawozdawczy powoduje, że dane za miesiące późniejsze stają się nieaktualne i wymagają ponownego przesłania przez świadczeniodawcę.

O zniesieniu blokady zostanie niezwłocznie poinformowana osoba odpowiedzialna za przekazywanie danych z zakresu kolejek oczekujących wskazana we wniosku świadczeniodawcy.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców przesyłających sprawozdania z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

W związku z powyższym od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 roku wersja komunikatu XML dotycząca kolejek oczekujących powinna mieć wartość 5 1.6 ( treść zarządzenia  w załączeniu - źródło: NFZ ).

Dane z zakresu list oczekujących przesłane w niższej wersji nie zostaną zaimportowane  do systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 października 2012 r.

 • Komunikat w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano informację dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 marca 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców przesyłających sprawozdania z zakresu list oczekujących

Wobec faktu, iż większość świadczeniodawców za miesiąc sprawozdawczy luty 2012 r. przesyła niepoprawne komunikaty sprawozdawcze Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż od miesiąca sprawozdawczego luty 2012 r. uległ zmianie zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących.

Mając na uwadze powyższe prosimy o sprawdzenie poprawności importu danych, w przypadku błędu o niezwłoczne  przesłanie komunikatu we właściwej wersji 5.1.5.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2012 r.

 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano informację dla świadczeniodawców w sprawie przygotowywania sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2012 r.

 • Zmiany w spawozdawczości list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2011 r. dotyczącego zmian w sprawozdawczości list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 215, poz.1273 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ulega zmianie zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących.

Nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego luty 2012 r., świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania następujących informacji w podziale na kategorie medyczne „przypadek stabilny”, „przypadek pilny” w odniesieniu do komórek organizacyjnych, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących:

- liczbę osób oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,

- średni czas oczekiwania,

- łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danych okresie sprawozdawczym,

- liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,

- liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

W przypadku list oczekujących na świadczenia wykazane w załączniku nr 3 świadczeniodawcy  będą mieli obowiązek dodatkowo przekazać w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” następujące dane:

 • dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:
  • identyfikator osoby oczekującej,
  • imię (imiona) nazwisko,
  • data wpisu na listę oczekujących.
 • dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:
  • identyfikator osoby oczekującej,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data wpisu na listę oczekujących,
  • data skreślenia z listy oczekujących,
  • kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

Zgodnie z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy Dyrektor Oddziału NFZ może jednorazowo zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące z obowiązku przekazywania dodatkowych danych tj. wykazów osób oczekujących i skreślonych z listy oczekujących do komórek organizacyjnych, na procedury medyczne, programy terapeutyczne wykazane w załączniku 3. Tym samym świadczeniodawcy mogą być zwolnieni z przekazywania danych maksymalnie do okresu sprawozdawczego kwiecień 2012 r. włącznie.

Zwolnienie to nie dotyczy następujących informacji:

 • liczby oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średniego czas oczekiwania,
 • łącznej liczby osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Natomiast w zakresie list oczekujących prowadzonych na następujące procedury wysokospecjalistyczne:

 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego,

świadczeniodawcy w dalszym ciągu będą zobowiązani do ich rzetelnego prowadzenia za pośrednictwem modułu Kolejki Oczekujących Centralnego Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI).

W związku z wprowadzeniem zmian w sprawozdawczości list oczekujących prosimy świadczeniodawców o podjęcie odpowiednich działań informatycznych, personalnych i organizacyjnych, tak aby wywiązywać się z obowiązku nałożonego rozporządzeniem.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2012 r.

 • Wstępne informacje na temat oczekiwanych zmian w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących w 2012 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych od stycznia 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Zmiany dotyczą rozszerzeniu zakresu danych zbiorczych dotyczących list oczekujących przekazywanych przez wszystkich świadczeniodawców oraz wprowadzeniu obowiązku sprawozdawania danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących na niżej wymienione świadczenia.

Dotychczas przekazywaną informację o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na danej liście poszerzono o następujące informacje:

 • łączną liczbę osób, które zostały skreślone z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ciągu 6 miesięcy, która zgodnie z rozporządzeniem jest wykorzystywana do obliczania średniego czasu oczekiwania.

Ponadto w poniżej wymienionym zakresie świadczeń, świadczeniodawcy będą przekazywać dodatkowy zakres danych zgodnie z § 8 ust. 2a w/w rozporządzenia tj:

 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, oraz data zapisu do kolejki,
 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, data skreślenia z kolejki.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Poradnie/pracownie:

 • endokrynologiczne

Poradnia endokrynologiczna; 1 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; Poradnia andrologiczna; Poradnia andrologiczna dla dzieci; Poradnia leczenia niepłodności; Poradnia leczenia niepłodności dla dzieci; Poradnia schorzeń tarczycy; Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci;

 •  chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń; Poradnia chorób naczyń dla dzieci

 • chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki; Poradnia chirurgii ręki dla dzieci

 • hematologiczne
 • Poradnia hematologiczna; Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej; Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci

 • neurochirurgiczne

Poradnia neurochirurgiczna; Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

 • rehabilitacyjne

Poradnia rehabilitacyjna;  Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

 • kardiologiczne

Poradnia kardiologiczna; Poradnia kardiologiczna dla dzieci; Poradnia wad serca;  Poradnia wad serca dla dzieci; Poradnia nadciśnienia tętniczego; Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci;

 Świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego – w oddziałach:

 • reumatologii

Oddział reumatologiczny; Oddział reumatologiczny dla dzieci

 • chirurgii plastycznej

Oddział chirurgii plastycznej; Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

 • endokrynologii

Oddział endokrynologiczny; Oddział endokrynologiczny dla dzieci

 •  alergologiczny

Oddział alergologiczny; Oddział alergologiczny dla dzieci;

Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • leczenia wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciałamonoklonalnego anty-VEGF;
 • zabiegów w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • koronarografii
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika jednojamowego
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika dwujamowego

Świadczenia gwarantowane z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych:

 • leczenia przewlekłego WZW typu B lub C;
 • leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę;
 • leczenia stwardnienia rozsianego;.

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • świadczenia rezonansu magnetycznego

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2011 r.

 • Ilość odwiedzin strony: 61906
Projekt i wykonanie Cyrek Internet Technologies