Cookies-close

Strona internetowa Pomorskiego OW NFZ wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w celach statystycznych POW NFZ. Więcej >>

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

 

 

Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców:

 

 • Archiwum wiadomości dla świadczeniodawców z lat 2003-2008 r.

 

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

 • Komunikat w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014r. jest ważne do 31 lipca 2014r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014r. 

Jednocześnie informujemy, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których w ramach danej pozycji z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka oraz istnieje możliwość odbioru różnego rodzaju asortymentu, świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien w V części zlecenia umieścić informacje na temat liczby sztuk, ceny za 1 sztukę poszczególnych wyrobów medycznych oraz łącznej ceny wydanych wyrobów medycznych, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2014 r.

 • Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wprowadzającego nowe wzory zleceń, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zlecenie niepotwierdzone przez Fundusz do dnia 30 czerwca 2014 r., z dniem 1 lipca 2014 r. staje się z mocy prawa nieważne.  

Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w § 3 rozporządzenia przewiduje możliwość funkcjonowania w obrocie zleceń wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia równolegle z nowymi zleceniami, pod warunkiem, że zlecenia wystawione na dotychczasowych drukach zostały potwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy lekarzy wystawiających zlecenia o kierowanie pacjentów do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dotychczas wystawionych zleceń, z uwagi na fakt, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosownie do jego przepisów, potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku, zaś zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

 • Druk nowego zlecenia na zaopatrzenie  w wyroby medyczne – pobierz plik PDF.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 czerwca 2014 r.

 • Komunikat w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie prawa do świadczeń na podstawie przepisów UE/EFTA

W związku z niepokojącymi sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w uzyskaniu świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o dokumenty, którymi posługują się ubezpieczeni
z innych krajów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć obowiązujące przepisy w zakresie udzielania świadczeń osobom ubezpieczonym w  UE/EFTA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uprawnienia osób okazujących Formularz E-112/Dokument S2.

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) na podstawie okazanego dokumentu, np. EKUZ, Certyfikatu Zastępującego EKUZ, Dokumentu S2/Formularza E-112 lub Poświadczenia wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mają prawo do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przypominamy, że zasady dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu regulują przepisy unijne, tj.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1, ze  zm. ),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).

Informujemy, iż Dokument S2 (E112), jest indywidulaną zgodą właściwej ze względu na miejsce pobytu i odprowadzanie składek zdrowotnych kasy chorych na planowe leczenie i pokrycie jego kosztów w innym kraju UE i uprawnia do skorzystania ze wskazanego w formularzu świadczenia opieki zdrowotnej u wybranego przez siebie świadczeniodawcy posiadającego umowę z POW NFZ. Zaznaczyć należy, iż Dokument S2 nie podlega rejestracji w NFZ, a osoba nim się posługująca bezpośrednio przedstawia ten dokument świadczeniodawcy.

WAŻNE

W przypadku posiadania przez uprawnionego EKUZ/Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ oraz Formularza E112/Dokumentu przenośnego S2 – świadczenie należy rozliczyć na podstawie Formularza E112/Dokumentu S2, jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń na jaki został wydany.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2014 r.

 • Komunikat do Dyrektorów / Kierowników podmiotów leczniczych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

W związku z rosnącą liczbą wadliwie wystawianych skierowań Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypomina, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do w/w leczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (uwaga: od 2012 roku nie wszystkie jednostki ICD-10 kwalifikacją się na leczenie uzdrowiskowe, ponadto dokonano podziału schorzeń na: leczenie sanatoryjne i szpitalne /21 dniowe/ oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej /6, 12 lub 18 dni zabiegowych/ wg zał. nr 1/ oraz na rehabilitację sanatoryjną i szpitalną w warunkach uzdrowiskowych /28 dniową /wg zał. nr 2).

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do uzdrowiska lekarz ocenia przede wszystkim:

 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych (jest to bezwzględny wymóg wg koszyka świadczeń do zastosowania minimum 1-go zabiegu w uzdrowisku);
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji, (jakie skutki przyniosła ta terapia: pozytywne, żadne czy też negatywne?);
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim (dojazd do i z uzdrowiska, wejście do wanny, basenu itp.);
 • aktualny stan zdrowia ( po ukończeniu diagnozy na podstawie aktualnych wyników badań);
 1. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z wyjątkiem skierowań kwalifikujących się na: leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym, leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej;
  (w przypadku skierowania na kolejne leczenie uzdrowiskowe lekarz, winien ocenić efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego);

Do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt.III ww. skierowania.  Brak chociażby jednego wymaganego wyniku skutkuje brakiem aprobaty skierowania i zwrotem skierowania do lekarza, angażując zbędnie czas wielu osób generuje koszty ze środków publicznych. Tylko w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy dołączyć kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego (do 12 m-cy od zakończenia leczenia).

Warunkiem przyjęcia i zarejestrowania skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelnie wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem, z nieczytelną pieczątką lekarza i nr prawa wykonywania
zawodu są  również zwracane lekarzowi, który je wystawił.

W celu uniknięcia odsyłania skierowań, których oddział nie może potwierdzić jak również ewentualnych sporów przed sądem administracyjnym prosimy o bezwzględne przestrzeganie postanowień ww. rozporządzeń przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku powtarzających się błędów w wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oddział będzie informował w tym zakresie kierowników podmiotów leczniczych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W załączeniu opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatzrenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U z 2013 r. poz. 1678)

data publikacji: 3 czerwca 2014 r.

 • Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta chory ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym pacjent ma prawo do upoważnienia wybranej osoby w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej jego dotyczącej. Dodatkowo, zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. Również skierowania, zlecenia czy wyniki badań stanowią dokumentację indywidualną wewnętrzną pacjenta. Zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniania:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Artykuł 28 ustawy umożliwia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą pobieranie od pacjentów opłat, których wysokość ściśle określa ustawa, za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2014 r.

 • Prośba o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 r. danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników zwraca się z prośbą o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 roku danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail według poniższego schematu:

Moje pełne dane (Portal Potencjału) -> Dane Świadczeniodawcy

1. Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zapisz

2. Struktura świadczeniodawcy

a) Jednostki Organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie jednostki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

b) Komórki organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie komórki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lutego 2014 r.

 • Interpretacja § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (kontynuacja leczenia pacjenta w poradni POZ po wizycie w poradni specjalistycznej)

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ podaje obowiązującą wykładnię § 12 ust. 5 i 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zawartą w piśmie z dnia 23 sierpnia 2012 r. (MZ-UZ-PR-71-26401-57/RZ/12), podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia Tomasza Pawlęgę.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 5 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada powyższą informację (§ 12 ust. 6 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia).

W związku z powyższym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego pacjenta, o ile otrzyma informację, o której mowa w § 12 ust. 5 OWU. Jednocześnie treść § 12 ust. 6 OWU wskazuje na konieczność uzyskania określonego w § 12 ust. 5 dokumentu, nie odnosi się natomiast do podmiotu uprawnionego do jego wystawienia. Nie jest więc zasadne aby taki dokument był wystawiony wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej. Właściwe jest uznanie, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego po uzyskaniu dokumentu, który będzie spełniał wymagania określone w § 12 ust. 5 OWU, wystawionego przez każdego lekarza specjalistę leczącego danego pacjenta, tj. zarówno lekarza specjalistę, będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jak i lekarza specjalistę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2014 r.

 • Od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku

Informujemy, że od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy „Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku”.

Faktury elektroniczne mogą być przekazywane jedynie za pomocą Portalu Świadczeniodawcy tylko w wyznaczonym formacie XML w sposób analogiczny do stosowanego w przypadku przekazywania plików REF. Dopuszczalne formaty załączników do e-faktur: JPG, PNG,PDF. Przesłanie faktury elektronicznej oznacza brak konieczności przesyłania pliku REF dla świadczeń objętych fakturą.

W związku z powyższym informujemy, że dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane do POW NFZ w dowolnym czasie, przy czym dokumenty otrzymane w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16-tej w dni robocze będą miały datę przyjęcia do oddziału odpowiednio zgodną
z pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych lub w przypadku otrzymania przez OW dokumentu elektronicznego po godzinie 16-tej datą przyjęcia będzie kolejny dzień roboczy.

W celu dostosowania Państwa aplikacji do przekazywania dokumentów elektronicznych konieczny jest indywidualny kontakt z własnym dostawcą oprogramowania.

Przekazywanie dokumentów w formie papierowej wraz z raportem statystycznym nie ulega zmianie.

Od dnia 01 stycznia 2014 roku wszystkie dokumenty rozliczeniowe elektroniczne jak i papierowe dokumentujące wykonanie usług zwolnionych z podatku VAT powinny zawierać wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.
W przypadku usług w zakresie opieki medycznej art.43 ust.1 pkt 18,19,20 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054,ost. zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 1608).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2014 r.

 • Możliwość osobistego stawiennictwa w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń od 1 stycznia 2014 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców (osoby uprawnione) o możliwości osobistego stawiennictwa w siedzibie Funduszu Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od 1 stycznia 2014 r.

Przed potwierdzeniem przyjazdu prosimy o wysłanie drogą mailową podpisanego wniosku  w sprawie konta bankowego.

Potwierdzenia prosimy przesyłać na niżej wymienione maile:

Umowy:

 1. 000004 – 000075;000659-000722; 001944;060001-060073; 060535-060369 - pokój nr 04 

          hanna.zamerska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 630

 1. 000076 – 000211;000723-000788; 001950;060074-060122; 060370-060400 - pokój nr 04 

          kamila.skutecka@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 631

 1. 000212 – 000374; 000789-000845;060125-060245; 060403-060423 - pokój nr 04   

          halina.dzikowska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 633

 1. 000846 – 001077;000375-000417;001939;060424-060520; 060247-060269 - pokój nr 25

          mariola.majcherek@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 634

 1. 001078 – 001382; 000421- 000508; 001949;060536-060674; 060270-060315 - pokój nr 25

          wioleta.piwowarska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 635

 1. 001383 – 001608; 000510-000587;060675-060756; 060319-060333 - pokój nr 25

          bozena.glicz@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 636

 1. 001609 – 001929; 000589-000658;060757;060336-060352 - pokój nr 25

jolanta.sautycz@nfz-gdansk.pl,  tel. 58 75 12 636

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie aktualizacji potencjału wykazanego w umowach na rok 2014

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.

Powyższej aktualizacji należy dokonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 05.09.2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. przy pomocy wniosków portalowych złożonych poprzez Portal Potencjału  w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy obowiązującej na rok 2014.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2013

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r.. nr 81 poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2014 r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za świadczenia sprawozdane w miesiącu grudniu 2013 r. oraz ewentualne korekty do poprzednich okresów sprawozdawczych należy złożyć do dnia 10 stycznia 2014 r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 stycznia 2014 r.

 • Pobieranie zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców o możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”.

Sprawdzanie statusu umowy po zalogowaniu się w Portalu Świadczeniodawcy:

Wybrać ikonę →Umowy na realizację świadczeń

                       ↓

Moje umowy

                       ↓

Umowy na 2014 rok

                       ↓

Umowa

                       ↓

Status umowy →”kompletna” lub „podpisana”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich świadczeniodawcom oczekującym na podpisanie umów na rok 2014.

Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów na udzielanie świadczeń w 2014 roku, o konieczności zabezpieczenia w numery recept lekarzy w okresie niezbędnym do wprowadzenia w/w umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów poprzez Portal Świadczeniodawcy będzie możliwe na podstawie dotychczasowych umów do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2013 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w  roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r.):

 • 11/Numer/Rodzaj/11/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r) :

 • 11/Numer/Rodzaj/12/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich)

 • 11/Numer/Rodzaj/13/14 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/13/1/14 - dla niektórych świadczeniodawców (nie dotyczy tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

      Gdzie:

     - Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

     - Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w  poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z - leczenie w zakresach programów lekowych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

 • Uzupełnienie Komunikatu w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

W związku z Art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Wobec powyższego wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego 2013 r. należy złożyć do dnia 16 grudnia 2013 r. - liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 grudnia 2013 r.

 

 • Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81 poz. 484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy – liczy się data wpływu do POW NFZ.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 grudnia 2013 r.

 • "Zrozumieć prawa pacjenta" - ogólnopolska konferencja w ramach Akademii NFZ

Centrala NFZ w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję Zrozumieć prawa pacjenta, organizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rejestracji można dokonać pod adresem:  http://akademia.nfz.gov.pl/konferencja/

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 4 października 2013 r.

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Komunikat ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego - do pobrania plik PDF.

data publikacji: 25 lipca 2013 r.

 • Szczególne uprawnienia osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów działań poza granicami państwa oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o konieczności respektowania uprawnień wynikających z przepisów art. 45. - 47.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach
  i placówkach medycznych przysługuje
  : inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu, weteranom działań poza granicami państwa;
 1. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, weteranom działań poza granicami państwa ;
 1. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz" przysługuje: weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu
  w związku z działaniami wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
 1. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne
  i środki pomocnicze przysługuje:
  inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Ponadto przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących a świadczenia powinny zostać udzielone możliwie jak najkrótszym czasie.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również pacjenci objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach
np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany
do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2013 r.

 • Komunikat w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dla cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące

W dniach 22-27 kwietnia po raz kolejny odbędzie się Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. W tym roku Tydzień Szczepień odbywa się w tym samym czasie na całym świecie! Jego głównym celem jest propagowanie rutynowych szczepień, które są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wielu groźnym chorobom zakaźnym. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wszyscy cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące (bez względu na podstawę ich pobytu), powinni poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z póżn. zm.)

Osoby poddające się takim szczepieniom nie ponoszą żadnych kosztów. Szczepienia ochronne, a także poprzedzające je badania kwalifikacyjne i konsultacje są wykonywane przez placówki, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy. W przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, koszty tych świadczeń są finansowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek zaszczepienia osób małoletnich, bezradnych i tych, które wymagają stałej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan psychiczny spoczywa na ich opiekunach prawnych.

Szczepienia odbywają się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualny komunikat dotyczący Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 30 października 2012 r, Lista chorób zakaźnych, przeciwko którym szczepienia są obowiązkowe (wraz z wykazem osób, które są zobowiązane do poddania się tym szczepieniom), okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia a także sposób przeprowadzania szczepień są określone w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).

Podpisał: Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

data publikacji: 17 kwietnia 2013 r.

 • Nowa funkcjonalność w Portalu Świadczeniodawcy pozwalająca na elektroniczne generowanie i wydruk skierowań na leczenie uzdrowiskowe

W związku z dużą ilością napływających skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych na niewłaściwych drukach, a także o niewłaściwej strukturze kodu kreskowego informujmy, że w celu usprawnienia procedury rozpatrywania skierowań w Portalu dla świadczeniodawcy uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na elektroniczne generowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

Apelujemy do wszystkich Świadczeniodawców, którzy korzystają już z nowej funkcji Portalu i przesyłają skierowania wygenerowane elektronicznie o zaniechanie generowania kodów ze swojej aplikacji, (która w wielu przepadkach zawiera niewłaściwą strukturę  kodów) prosimy o ich generowanie i wydrukowanie bezpośrednio z Portalu, który posiada możliwości wydruku skierowania z odpowiednią strukturą kodu (PDF-417).

             Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe (plik PDF)

Przypominamy również, że administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom/pracownikom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy –> Umowy na realizację świadczeń –> Skierowania na leczenie sanatoryjne –> Pomoc.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.

 • Komunikat - przypomnienie o wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. zmianach w sposobie przekazywania danych dotyczących uprawnienia pacjenta do ubezpieczenia

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r.  Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zmieniły się treści przekazywane w komunikacie sprawozdawczym XML, w szczególności odnośnie tytułu uprawnienia pacjenta i dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Ponadto w załączniku nr 3 do rozporządzenia MZ dodano tabelę nr 8a z kodami oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń. W celu  uniknięcia wystąpienia problemów w procesie rozliczania się, należy bezzwłocznie zapoznać się z nowymi przepisami oraz komunikatami dotyczącymi eWUŚ zamieszczonymi na stronie Centrali NFZ.

Przypominamy również, iż w przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. W razie braku możliwości ustalenia nr PESEL rodzica lub opiekuna prawnego identyfikatorem dziecka do 6 miesiąca życia jest numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - rok (tabela nr 7 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Dziecko do 18 r.ż., będące obywatelem Polski, które nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie posiada uprawnień z innego tytułu, należy sprawozdać z kodem tytułu uprawnienia ,,IA'' (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ).

Do pobrania pliki:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 poz. 1507) (plik PDF),
 • Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wraz z załącznikami (archiwum ZIP - należy pobrać i rozpakować).

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 marca 2013 r.

 • Zaproszenie na szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce realizowane w ramach Akademii NFZ

W dniach 14-15 marca 2013 r. w Gdyni odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce realizowane w ramach projektu Akademii NFZ. Szczegóły w komunikacie Centrali NFZ.

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 8 lutego 2013 r.

 • Komunikat Centrali NFZ w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

 W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 r. oraz złagodzenia ewentualnych skutków nieprawidłowego działania     systemu sprawozdawczego świadczeniodawców umożliwiamy, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.

W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

 • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
 • cenę jednostki rozliczeniowej,
 • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) - oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.

Powyższy wyjątek wprowadzamy, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w listopadzie 2012 r.

Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

Szczegółowe informacje:

- Leczenie szpitalne: tel. (58) 75 12 641, 642, 643, 655, 665, 667,

- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: tel. (58) 75 12 642, 665, 667,

- Leczenie stomatologiczne: tel. (58) 75 12 643, 667,

- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Pomoc doraźna i transport sanitarny, Ratownictwo medyczne, Rehabilitacja lecznicza: tel. (58) 75 12 667,

- Opieka paliatywna i hospicyjna, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, Lecznictwo uzdrowiskowe: tel. (58) 75 12 665,

- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: tel. (58)  75 12 642,

- Podstawowa opieka zdrowotna: tel. (58) 75 12 641, 655,

- Profilaktyczne programy zdrowotne: tel. (58)  75 12 643.

Zatwierdziła do publikacji: Maria Pająk - Z-ca Dyrektora POW NFZ DS. Ekonomiczno-Finansowych

             Data publikacji: 1 lutego 2013 r.           

 • Komunikat dla świadczeniodawców w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z licznymi sygnałami od świadczeniobiorców, dotyczącymi sytuacji gdy system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń (tzw. „czerwony ekran”) wyjaśniamy, iż w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie, iż świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawienie takiego dokumentu nie jest wymagane, gdy system eWUŚ potwierdzi prawo do świadczeń. Jeżeli jednak system eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń wówczas świadczenie ma być udzielone na podstawie przedstawionego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego lub złożonego oświadczenia. Nie można żądać składania oświadczenia, gdy pacjent przedstawia aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponadto wyjaśnia, iż osoby posiadające uprawnienia z tytułu:

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński (dotyczy kobiet nie posiadających ubezpieczenia)
 • Zasiłek rehabilitacyjny
 • Złożony wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego
 • Kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu (nie posiadające ubezpieczenia)
 • Osoby posiadające decyzję z art. 54

każdorazowo powinny przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia lub wypełnić oświadczenie o przysługującym im prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż system eWUŚ na chwilę obecną nie potwierdzi ich prawa do świadczeń („czerwony ekran”).

Jednocześnie informujemy, iż osoby ubezpieczone w Polsce, które w systemie eWUŚ nie mają potwierdzonego prawa do korzystania ze świadczeń („czerwony ekran”), w pierwszej kolejności muszą dokonać sprawdzenia poprawności złożonych dokumentów u płatnika składek
(np. u pracodawcy, lub w ZUS, lub w KRUS, lub w innym organie ubezpieczającym). 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych swoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mogą sprawdzić tylko osoby, dla których ta instytucja jest płatnikiem (emeryci, renciści) albo osoby prowadzące działalność gospodarczą, które same dla siebie są płatnikami składek.

Jeżeli świadczeniobiorca jest osobą, która zawarła umowę dobrowolnego ubezpieczenia, należy skierować ją z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek do POW NFZ.

W sytuacji, jeśli pacjent był już u płatnika składek i posiada potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia a system eWUŚ w dalszym ciągu nie potwierdza jego prawa
do świadczeń – „czerwony ekran”, może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wyjaśnienie rozbieżności.

Ponadto wyjaśniamy, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska oraz w krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria),  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (Poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ! System ten dotyczy wyłącznie osób ubezpieczonych w polskim systemie zdrowotnym.

W związku z powyższym podstawą udzielenia świadczenia takim osobom jest okazywane Poświadczenie, które najczęściej wydawane jest bezterminowo.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego i nie dotyczy Poświadczeń, natomiast
odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu ponosi legitymująca się nim osoba.

Ponadto przypominamy, że oświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń mogą wypełniać WYŁĄCZNIE osoby ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie to nie powinno być wypełniane przez osoby posługujące się Poświadczeniem czy Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji pracownikom obsługującym system eWUŚ oraz rejestrującym pacjentów. Na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-gdansk.pl umieszczony jest poradnik „eWUŚ w rejestracji”, z którym prosimy zapoznać pracowników.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń

W związku z napływającymi sygnałami od pacjentów o informowaniu ich przez świadczeniodawców, iż oświadczenie o przysługującym prawie do  świadczeń można złożyć tylko raz, a jeśli system eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia następna wizyta będzie płatna, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż powyższy sposób informowania pacjentów nie wynika z żadnych przepisów prawa. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz.1027 ze zm.) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczenie świadczeniobiorca składa każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie takiego świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę w danym dniu.  Nie istnieje limit składania oświadczeń.

Ponadto wyjaśniamy, iż pacjent którego system eWUŚ zweryfikował negatywnie, który przedstawi dokument ubezpieczenia lub złoży oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń ma prawo do recepty refundowanej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 17 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 rok

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat  dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 rok.

data publikacji: 09 stycznia 2013 r.

 • Osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska, posiadające tzw. poświadczenie z NFZ, nie podlegają weryfikacji eWUŚ

W związku z uruchomieniem 1 stycznia 2013r. systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), który pozwala świadczeniodawcy na dokonanie elektronicznego potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń,Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska,  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (tzw. poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ!

W związku z powyższym osoby takie muszą każdorazowo przy korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych okazywać poświadczenie, które najczęściej wydawane są bezterminowo.

Jednocześnie  przypominamy, iż osoba legitymująca się poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Przesyłanie faktur w formie elektronicznej do NFZ oraz zmiany oznaczania faktur VAT od 1 stycznia 2013 roku

Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z uwagi na brak funkcjonalności systemów informatycznych NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomienie funkcjonalności obsługi faktur otrzymanych przez NFZ w formie elektronicznej przewidziane jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 poz. 1428).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich świadczeniodawcom oczekującym na podpisanie umów na rok 2013.

Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów na udzielanie świadczeń w 2013 roku, o konieczności zabezpieczenia w druki recept lekarzy w okresie niezbędnym do wprowadzenia w/w umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów poprzez Portal Świadczeniodawcy będzie możliwe na podstawie dotychczasowych umów do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W związku z planowaną przez Ministerstwo Zdrowia zmianą rozporządzenia w sprawie recept lekarskich prosimy o generacje numerów w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie maksymalnie do 31 marca 2013 roku.  

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2012 r.

 • Komunikat w sprawie konieczności dokonania przez lekarzy, którzy na podstawie umowy z NFZ udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawód medyczny

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), w dniu  31 grudnia 2012 roku mija termin dostosowania swojej działalności do przepisów wskazanej ustawy. Dotyczy to między innymi obowiązku dokonania wpisu przez lekarzy swojej praktyki we właściwej izbie lekarskiej.

Brak takiego wpisu spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2013 r.:

 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa z tymi lekarzami, którzy jako świadczeniodawcy nie będą spełniać warunków określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 2. Lekarz nie posiadający wpisu do rejestru, nie będzie miał prawa wystawiania recept na leki refundowane na podstawie odrębnej umowy zawartej z NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zamieszczenia Poradnika "eWUŚ w rejestracji".

W związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2013 roku systemu  eWUŚ  - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza Poradnik dla świadczeniodawców "eWUŚ  w rejestracji", w postaci plików PDF (do pobrania poniżej):

"eWUŚ w rejestracji" - poradnik (plik PDF);

załącznik do poradnika (plik PDF).

             Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 grudnia 2012 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2013 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2013 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich, zawartych na rok 2010 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/10/13

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/11/13 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/13 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich) :

 • 11/Numer/Rodzaj/12/13 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/13 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla nowych umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku:

 • 11/Numer/Rodzaj/13 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Gdzie:

- numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

- rodzaj to skrót stosowany dla rodzajów świadczeń kontraktowanych w 2013 roku:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z - leczenie w zakresach programów lekowych .

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2012 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

a) kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

b) informację o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2;

c) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.;

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U.2008.81.484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 listopada 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrożenia nowego systemu informatycznego eWUŚ

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
od 1 stycznia 2013 roku będzie możliwa elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń oparta o system eWUŚ.
W związku z rozpoczęciem procesu wdrażania systemu, Pomorski OW NFZ informuje o udostępnieniu dla świadczeniodawców aktualnych informacji na stronie internetowej Centrali NFZ.

W celu otrzymania dostępu do systemu eWUŚ, konieczne jest dostarczenie do Pomorskiego OW NFZ wypełnionego (pismem drukowanym za pomocą edytora tekstu), podpisanego przez osoby reprezentujące podmiot wniosku o uzyskanie prawa do korzystania z systemu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Centrali NFZ .

Pomorski OW NFZ zweryfikuje wniosek, wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.

Następnie należy złożyć do POW NFZ wniosek o nadanie uprawnień do systemu eWUŚ wybranym użytkownikom Portalu Świadczeniodawcy – zarówno dla lokalnego administratora, jak i operatora systemu eWUŚ – zgodnie z załączonym wzorem (do pobrania plik *doc).

Po wdrożeniu planowanych zmian w Portalu Świadczeniodawcy w grudniu 2012 roku lokalny administrator eWUŚ będzie udzielał uprawnień dla operatorów samodzielnie.

Informacje będą udzielane pod numerami telefonów:  58 75 12 633,  75 12 635, 75 12 532.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2012 r.

 • Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla podmiotów leczniczych w sprawie obowiązku sporządzania sprawozdań do badań statystyki publicznej

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonej zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ – 55 (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – Dz. U. Nr 173, poz. 1030 z późn. zmianami). Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje poniżej pytania i odpowiedzi dot. realizacji powyższego obowiązku.

Do pobrania komunikat PPWIS - plik PDF.

Źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 21 września 2012 r.

 • Komunikat Dyrektora Pomorskiego OW NFZ w sprawie wystawiania recept na leki refundowane

W związku z zapowiadaną przez część środowiska lekarskiego akcją protestacyjną od 01.07.2012 r. polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich,  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina wszystkim placówkom ochrony zdrowia, które wiąże podpisana z POW NFZ umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zatrudnieni w nich lekarze są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym do leków refundowanych.  Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy przypadek ograniczenia praw pacjenta będzie konsekwentnie traktowany jako odstępstwo od  zapisów umowy pomiędzy POW NFZ a świadczeniodawcą, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa oraz postanowieniach umownych.

Dyrektor POW  NFZ przypomina też lekarzom pracującym w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,  że mają oni prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na refundowane leki i wyroby medyczne w ramach tejże umowy.

W takich przypadkach niepotrzebne jest  posiadanie  odrębnej umowy upoważniającej jedynie do wystawiania recept na leki.

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS w sprawie obowiązku sporządania sprawozdań MZ-55

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ-55.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

 • Informacja p.o. Prezesa NFZ dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Informuję, że na mocy podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarze zatrudnieni w kierowanych przez Państwa placówkach są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym leków refundowanych. Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą.

Przypominam też, że lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki.

Podpisał: dr n. med. Zbigniew Teter, p.o.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 22 czerwca 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 czerwca 2012r. upływa termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) oraz dokonać w tym zakresie zmiany wpisu do rejestru.

Interpretacja przepisów dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na stronie internetowej  Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=20106

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z związku z turniejem EURO 2012 przypomina o potrzebie zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularzy zachorowań (podejrzeń zachorowań) na choroby zakaźne.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data ublikacji: 23 maja 2012 r.

 • Materiały promujące EURO 2012 - w Biurze Prezydenta ds. promocji miasta Gdańska

Informuję, że w dniu 16.05.2012 w godzinach 10.00-14.00 w Biurze Prezydenta ds. promocji miasta Gdańska Urząd Miejski ul. Wały Jagiellońskie 1 Gdańsk (budynek Wozowni - I piętro) będą wydawane dla świadczeniodawców materiały promujące EURO 2012.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2012 r.

 • Informator w sprawie zasad postępowania z obcokrajowcami w czasie trwania turnieju finałowego UEFA EURO 2012

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Informator dla świadczeniodawców – zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. w czasie turnieju finałowego UEFA EURO 2012).

źródło: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 9 maja 2012 r.

 • Ważność legitymacji wydawanych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r.

W związku z wątpliwościami zarówno świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców dotyczących ważności wszystkich wystawionych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r. legitymacji stwierdzających nadanie tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz legitymacji wystawianych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia  stanowisko Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r.  w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” (DZ. U. Nr 84, poz. 939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie Odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz.276) zachowują ważność.

W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń określonych w art. 43 i 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.)

Jednocześnie podkreślamy, że krwiodawcy chcąc skorzystać z uprawnień legitymują się posiadaną legitymacją, która niejednokrotnie nie zgadza się z obowiązującym wzorem, ponieważ wystawiona została w latach 1969-2006.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

data publikacji: 28 marca 2012 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

 • Informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Vademecum 2012.

Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 marca 2012 r.; aktualizacja: 26 września 2012 r.

 • Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18-tego roku życia - pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia - do pobrania plik PDF.

W związku z otrzymaniem przez Ministra Zdrowia dużej ilości skarg świadczeniobiorców, dotyczących odmowy udzielania świadczeń osobom w wieku do 18 roku życia z uwagi na brak przedstawienia dowodu ubezpieczenia, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.66 ust.1 pkt. 17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", co do zasady obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • uczniowie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w powyżej wskazanych placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Zauważyć jednak trzeba, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do NFZ, zgodnie z przepisami ustawy, oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach w niej określonych. Na podstawie art.75 ust.4 ustawy, dzieci, oraz uczniów co do zasady zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.


Jednakże w związku z treścią art. 67 ust.3 ustawy, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana zgłosić do NFZ członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia jej przez inny podmiot tj. szkołę, placówkę pełniącą funkcję resocjalizacyjną, wychowawczą lub opiekuńczą i dom pomocy społecznej (art. 66 ust. 3 ustawy).


Należy jednak zauważyć, iż na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają także prawo osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, inne, niż osoby objęte powszechnym (obowiązkowym i dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym, a także inne niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.


Zgodnie z art. 13 ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane powyższym świadczeniobiorcom, tj. osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, a nie należą do kategorii osób ubezpieczonych, są co do zasady finansowane z budżetu państwa. Sposób postępowania w takim przypadku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.(Dz. U.. Nr 225, poz. 1355).
W związku z powyższym, identyfikowanie podstawy uprawnień osób w wieku do 18 roku życia przez świadczeniodawców jest konieczne ze względu na fakt, iż w przypadku braku ubezpieczenia źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej jest dla nich budżet państwa.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2012 r.

 • Zamknięcie możliwości korygowania raportów będących podstawą do wystawienia rachunków za okres rozliczeniowy zakończony 31.12.2011 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z §23 ust. 1 ogólnych warunków umów (Dz.U.2008.81.484), w dniu 15.02.2012 r. o godz. 00:00 zostanie zamknięta możliwość korygowania raportów będących podstawą wystawienia rachunków za okres rozliczeniowy kończący się w dniu 31.12.2011 r.

Jednocześnie, na podstawie §27 ust. 2 ogólnych warunków umów, niepodpisane do dnia 14.02.2012 r. aneksy rozliczeniowe za okres rozliczeniowy kończący się w dniu 31.12.2011 r. zostaną uznane jako nieprzyjęte.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor pomorskiego OW NFZ,

data publikacji: 13 lutego 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia świadczeń za 2011 r.

  W związku z przedstawionymi świadczeniodawcom aneksami do umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, podlegających rozliczeniu w 2011 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oczekuje ich podpisania i zwrotu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty ich otrzymania, osobiście, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub faksem.

  Jednocześnie prosimy o natychmiastowy zwrot podpisanych aneksów zmniejszających w związku z niepełnym wykonaniem umowy w rodzaju AOS.

  Podpisane aneksy można przesyłać na następujące numery faksów:

  58 75 12 528 (SZP, SZP-R, SOK, PRO)

  58 32 18 606 (SZP-C, SZP-L)

  58 75 12 525 lub 58 75 12 722 (AOS, ASDK)

  58 75 12 508 (PSY, REH, SPO, OPH).

  Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 lutego 2012 r.

 • Skargi pacjentów dotyczące wystawiania recept ze 100-procentową odpłatnością

W związku z docierającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku skargami pacjentów, którym wystawiane są recepty ze 100-procentową odpłatnością pomimo okazywania przez tych pacjentów ważnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, Pomorski OW NFZ oświadcza, że postępowanie takie uznaje za niezgodne z obowiązującymi przepisami i stanowiące naruszenie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że ordynacja leków jest jednym z elementów porady lekarskiej, a zasady jej udzielania opisane są szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomorski OW NFZ przypomina również świadczeniodawcom, że dzieci oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia uprawnieni są do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w myśl zapisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2012 r.

 • Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklaracje wyboru, informujemy co następuje:

 Powyższe działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, zgodnie z którą pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i można dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje.

Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, ze będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze wyżej cytowane stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz oraz w celu zapobieżenia wskazanym powyżej praktykom stosowanym przez niektórych świadczeniodawców, które należy uznać za niedopuszczalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad wyboru.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 grudnia 2011 r.

 

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień wynikających z przepisów art. 47. lit c)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także osoby, o których mowa w art. 43. ust. 1. tj. zasłużeni honorowi dawcy krwi lub zasłużeni dawcy przeszczepu, legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi prawo do powyższych świadczeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby o których mowa powyżej nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również świadczeniobiorcy objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta (w tym praw do ww. przywilejów) oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Wobec powyższego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie zwraca się z prośbą o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personel punktów rejestracji o konieczności respektowania aktualnie obowiązujących uprawnień.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2011 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2012 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2012 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich, zawartych na rok 2010 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/10/12 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSWiA  (tzw. służb mundurowych),

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje    umów wieloletnich) :

 • 11/Numer/Rodzaj/11/12 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSWiA (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/12 - dla świadczeniodawców w rozumieniu art. 97 ust. 7 ustawy (tzw. służb mundurowych),

Dla nowych umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 roku:

 • 11/Numer/Rodzaj/12 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSWiA i MS (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12 - dla świadczeniodawców w rozumieniu art. art. 97 ust. 7 ustawy (tzw. służb mundurowych),

Gdzie:

Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000001),

Rodzaj to skrót stosowany dla rodzajów świadczeń kontraktowanych w 2012 roku:

POZ -  podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej, świadczenia transportu sanitarnego w poz),

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS),

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem terapeutycznych programów zdrowotnych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-L - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne,

SZP-C - leczenie szpitalne - chemioterapia,

SZP-R - leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2011 r.

 • Wstępne informacje na temat oczekiwanych zmian w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących w 2012 r. 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych od stycznia 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Zmiany dotyczą rozszerzeniu zakresu danych zbiorczych dotyczących list oczekujących przekazywanych przez wszystkich świadczeniodawców oraz wprowadzeniu obowiązku sprawozdawania danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących na niżej wymienione świadczenia.

Dotychczas przekazywaną informację o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na danej liście poszerzono o następujące informacje:

 • łączną liczbę osób, które zostały skreślone z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ciągu 6 miesięcy, która zgodnie z rozporządzeniem jest wykorzystywana do obliczania średniego czasu oczekiwania.

Ponadto w poniżej wymienionym zakresie świadczeń, świadczeniodawcy będą przekazywać dodatkowy zakres danych zgodnie z § 8 ust. 2a w/w rozporządzenia tj:

 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, oraz data zapisu do kolejki,
 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, data skreślenia z kolejki.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Poradnie/pracownie:

 • endokrynologiczne

Poradnia endokrynologiczna; 1 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; Poradnia andrologiczna; Poradnia andrologiczna dla dzieci; Poradnia leczenia niepłodności; Poradnia leczenia niepłodności dla dzieci; Poradnia schorzeń tarczycy; Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci;

 •  chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń; Poradnia chorób naczyń dla dzieci

 • chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki; Poradnia chirurgii ręki dla dzieci

 • hematologiczne
 • Poradnia hematologiczna; Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej; Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci

 • neurochirurgiczne

Poradnia neurochirurgiczna; Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

 • rehabilitacyjne

Poradnia rehabilitacyjna;  Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

 • kardiologiczne

Poradnia kardiologiczna; Poradnia kardiologiczna dla dzieci; Poradnia wad serca;  Poradnia wad serca dla dzieci; Poradnia nadciśnienia tętniczego; Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci;

 Świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego – w oddziałach:

 • reumatologii

Oddział reumatologiczny; Oddział reumatologiczny dla dzieci

 • chirurgii plastycznej

Oddział chirurgii plastycznej; Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

 • endokrynologii

Oddział endokrynologiczny; Oddział endokrynologiczny dla dzieci

 •  alergologiczny

Oddział alergologiczny; Oddział alergologiczny dla dzieci;

Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • leczenia wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciałamonoklonalnego anty-VEGF;
 • zabiegów w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • koronarografii
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika jednojamowego
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika dwujamowego

Świadczenia gwarantowane z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych:

 • leczenia przewlekłego WZW typu B lub C;
 • leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę;
 • leczenia stwardnienia rozsianego;.

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • świadczenia rezonansu magnetycznego

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2011 r.

 • Kwestionowanie okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na terytorium RP

W związku z otrzymywanymi informacjami od osób uprawnionych dotyczącymi kwestionowania okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje następujące wyjaśnienia:

Poświadczenia wydawane są zgodnie z  art. 52  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Ust. 2 pkt 8 powyższego artykułu stanowi, że poświadczenie zawiera okres przysługiwania uprawnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Wzór poświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określania wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 273, poz. 2718). Powyższy wzór zawiera pole zgodne z zapisem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej: „okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej”. Nie zawiera natomiast daty końcowej uprawnień.

Okres przysługiwania tych świadczeń określany jest na podstawie formularza otrzymanego z danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zastosowanie mają tu przepisy rozporządzeń wspólnotowych, które są nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.
Z powyższego wynika, że  poświadczenia ważne są od daty wydania do momentu anulowania.
Z chwilą anulowania, osoba dla której poświadczenie zostało wydane, zobowiązana jest do jego zwrotu.

Wobec powyższego wyjaśniamy, że jeżeli Poświadczenie nie zawiera znamion podrobienia lub fałszerstwa nie powinno zostać zakwestionowane. Data wydania poświadczenia nie przesądza w tym przypadku o ważności dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ,

data publikacji: 28 października 2011 r.

 • Zatwierdzenie wyników weryfikacji wstecznej danych za zrealizowane świadczenia w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 20.10.2011 – 27.10.2011 uruchomiony zostanie proces weryfikacji wstecznej usług medycznych zrealizowanych w okresie I-IX 2011. Wykazy świadczeń oznaczonych jako błędne widoczne będą w Portalu Świadczeniodawcy, a tym samym wpłyną na proces rozliczania.

Przekazywanie przez Państwa wyjaśnień w trybie pilnym umożliwi szybkie ich rozpatrywanie, co pozwoli
w uzasadnionych przypadkach na zmianę statusu zakwestionowanych świadczeń, a tym samym na brak potrzeby korygowania sprawozdań.

O ponownym uruchomieniu weryfikacji wstecznej za kolejny okres sprawozdawczy zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem. 

Poniżej przypominamy definicję procesu weryfikacji wstecznej:

Weryfikacja wsteczna obejmuje zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona została po raz pierwszy w roku 2011 po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyły danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.

Świadczenie zapłacone, które uzyskało w powyższym procesie status „błąd”,
po zatwierdzeniu wyników przez operatora systemu po stronie POW NFZ (po uwidocznieniu błędu na Portalu Świadczeniodawcy) oraz po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 października 2011 r.

 • Konieczność aktualizacji danych podmiotów prowadzących działalność leczniczą w Portalu Świadczeniodawcy

Pomorski OW NFZ publikuje ze strony Centrali NFZ dotyczący koniecznosci aktualizacji danych podmiotów prowadzących działalność leczniczą w Portalu Świadczeniodawcy.

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2011 r. nr 112, poz. 654), która zastąpiła dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przepisy nowej ustawy zmieniły definicję świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych i przestały być świadczeniodawcami uprawnionymi do samodzielnego złożenia oferty i podpisywania umów z Funduszem. W myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest w tym przypadku podmiot leczniczy, czyli w szczególności:

 • przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • fundacja,
 • stowarzyszenie,
 • związek wyznaniowy,
 • kościół lub kościelna osoba prawna.

W celu prawidłowego i skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy na rok 2012, konieczna jest aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy zgodnie z udostępnionym słownikami podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Aktualizacja danych w portalu jest niezbędna także w przypadku umów niewygasających z końcem bieżącego roku.

Zmiany w Portalu NFZ obejmują konieczność uzupełnienia danych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do danych świadczeniodawców został dodany nowy zakres informacyjny. Dane opisujące podmiot wykonujący działalność leczniczą to:

 • Nazwa
 • NIP
 • REGON
 • Adres siedziby podmiotu
 • Dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail)
 • Wskazanie odpowiedniej pozycji ze słownika podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dla podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą (SPZOZ, jednostki budżetowe) zostanie dodana informacja o podmiocie tworzącym.
Uzupełnienie danych w Portalu przez świadczeniodawcę jest warunkiem przygotowania oferty - niemożliwe będzie  wygenerowanie profilu do aplikacji ofertowej bez uzupełnienia tych danych.

Ponadto w dniu 30 września 2011 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie nr 53/2011/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym niezbędne będzie dołączenie do oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy (konkurs ofert, rokowania) oświadczenia o formie prawnej świadczeniodawcy i wpisach do właściwych rejestrów. Oświadczenie powinno uwzględniać stan na dzień złożenia oferty z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 października 2011 r.

 • Ogólnopolski Dzień Spirometrii ,,Liczy się każdy oddech"

W związku ze zbliżającym się Polskim Dniem Spirometrii, przypadającym w dniu 14 października 2011r., Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Świadczeniodawców o wzięcie udziału w ogólnopolskiej, masowej spirometrii. Miałaby ona polegać na włączeniu się na zasadach dobrowolności, placówek ochrony zdrowia i mobilizacji środowiska medycznego – ochotników.

Warunkiem uczestnictwa w tej akcji jest zaoferowanie pacjentom tego dnia darmowej spirometrii oraz edukacja na temat zachowań prozdrowotnych.

Mogą Państwo również włączyć się do obchodów Dnia Spirometrii poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP – www.astma-alergia-pochp.pl.

             Zachęcamy również Państwa do współpracy z samorządami na terenie działania Waszej jednostki.   

Poprzez wspólne inicjowanie działań społecznych i edukacyjnych możemy podnieść świadomość społeczeństwa na temat chorób płuc będących następstwem palenia tytoniu.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 października 2011 r.

 • Informacja dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą o postępowaniach na 2012 rok.

Pomorski OW NFZ informuje, że postępowania konkursowe i rokowania na rok 2012 będą prowadzone wspólnie dla wszystkich podmiotów leczniczych, bez rozdzielania na podmioty cywilne i tworzone przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 września 2011 r.

 • Sprawozdawanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący prawidłowego sposobu przedstawiania do rozliczeń procedury P49 leki grupa W2 Badania dodatkowe- grupa 1 znajdującą się w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  data publikacji: 27 września 2011 r.

 • Nowy protokół szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 września 2011 r. wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można będzie stosować obydwa rozwiązania.

Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
-- adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
-- adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.

Protokół SSL jest szeroko stosowanym w internecie sposobem szyfrowania przesyłu danych. Certyfikat SSL gwarantuje w pełni bezpieczne szyfrowanie, zabezpiecza dane przed zmianami dokonywanymi z zewnątrz oraz uwierzytelnia komputery komunikujące się ze sobą.
Zastosowanie protokołu SSL do wymiany danych między POW NFZ a świadczeniodawcami pokrywa się z formułowanymi wcześniej oczekiwaniami.

Źródło: Wydział Informatyki Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 sierpnia 2011 r.

 • Zatwierdzenie wyników weryfikacji wstecznej danych za zrealizowane świadczenia w okresie styczeń-czerwiec 2011 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 20.07.2011 - 27.07.2011 uruchomiony zostanie proces weryfikacji wstecznej usług medycznych zrealizowanych w okresie I-VI 2011. Wykazy świadczeń oznaczonych jako błędne widoczne będą w Portalu Świadczeniodawcy, a tym samym wpłyną na proces rozliczania.

  Przekazywanie przez Państwa wyjaśnień w trybie pilnym oraz umożliwienie natychmiastowego ich rozpatrywania wpłynie na zmianę statusu zakwestionowanych świadczeń, a tym samym na brak potrzeby korygowania sprawozdań.

  O ponownym uruchomieniu weryfikacji wstecznej za kolejny okres sprawozdawczy zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem.

  Poniżej przypominamy definicję procesu weryfikacji wstecznej:
  Weryfikacja wsteczna obejmuje zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona została po raz pierwszy w roku 2011 po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyły danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.
  Świadczenie zapłacone, które uzyskało w powyższym procesie status ,,błąd'', po zatwierdzeniu wyników przez operatora systemu po stronie POW NFZ (po uwidocznieniu błędu na Portalu Świadczeniodawcy) oraz po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania.

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lipca 2011 r.

 • Obowiązek zamieszczania informacji o przysługujących uprawnieniach cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  W związku z realizacją uprawnień przyznanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 225, poz. 1465), w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku zamieszczenia informacji o przysługujących uprawnieniach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Jednocześnie przypomina się, iż obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta został nałożony na świadczeniodawcę przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Ponadto zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, lecz również zobowiązanych jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lipca 2011 r.

 • Zakażenia werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC)

  W związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC) na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przypominamy lekarzom o obowiązkach wynikających z ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). W świetle tych przepisów w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pacjenta objawów zakażenia żołądkowo-jelitowego lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania.

  W załączeniu publikujemy pismo Głwonego Inspektora Sanitarnego:

  �???ródło: Główny Inspektor Sanitarny

  data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

 • Wystawianie kart zgonu - informacja dla świadczeniodawców

  W odpowiedzi na liczne zgłoszenia informujące Pomorski Oddział Funduszu NFZ o problemach powstających na styku: świadczeniodawcy POZ - Nocna i Swiąteczna Opieka Zdrowotna w POZ-Ratownictwo Medyczne w związku z ustalonymi zasadami wystawiania karty zgonu uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

  Natomiast § 3 powyższego rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl § 2 ust. 1 bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia: lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

  Nadmienia się, iż w myśl zapisu art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zm.) lekarz może

  Oznacza to, iż wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza poz, który jako ostatni w okresie przed dniem zgonu udzielał świadczeń lekarskich. W przypadkach, gdy z uzasadnionych przyczyn nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nagłego zachorowania, niezależnie czy jest pracownikiem pogotowia ratunkowego, czy udziela świadczeń w innej formie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

  • stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach,
  • wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.
 • Zatwierdzanie wyników weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2011 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 15.04.2011 - 30.04.2011 uruchomiono proces weryfikacji wstecznej usług medycznych zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2011. Wykazy świadczeń oznaczonych jako błędne przesłano świadczeniodawcom w formie e-mail lub fax z podaniem daty zatwierdzenia wyników w SI POW NFZ.

  Przychylając się do Państwa licznych próśb, termin oznaczenia świadczeń błędnych, aby były widoczne w Portalu Świadczeniodawcy, a tym samym wpływały na proces rozliczania, został przesunięty na 23.05.2011 na godzinę 9:00.

  Termin przekazywania ewentualnych wyjaśnień pozostaje przedłużony do dnia 20.05.2011 roku.

  Podane powyżej terminy uważa się za ostateczne.

  O ponownym uruchomieniu weryfikacji wstecznej za kolejny okres sprawozdawczy zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem.

  Poniżej przypominamy definicję procesu weryfikacji wstecznej:
  Weryfikacja wsteczna obejmuje zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona została po raz pierwszy w roku 2011 po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyły danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.
  Świadczenie zapłacone, które uzyskało w powyższym procesie status ,,błąd'', po zatwierdzeniu wyników przez operatora systemu po stronie POW NFZ (po uwidocznieniu błędu na Portalu Świadczeniodawcy) oraz po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania.

  Przypominamy także, iż w przypadku wszelkiego rodzaju błędów obejmujących pozycje zależne, takich jak np.: zdublowane świadczenia, sumowanie porad w AOS, limity świadczeń, gdzie oznaczonych jako błędne zostało wiele pozycji, należy postępować następujący sposób: skorygować pozycję błędną, podnieść wersję pozycji poprawnej, która jako ,,pozycja zależna'' została także oznaczona jako błąd.

  Jeżeli pozycja zależna nie zostanie odświeżona przez Państwa, pozostanie nadal pozycją oznaczoną jako błąd.

  W procesie weryfikacji międzyfazowej nie istnieje mechanizm automatycznego odświeżania statusów błędów przy korygowaniu tego rodzaju błędów.

  Przykład:

  stan po weryfikacji
  Pozycja A - błąd: zdublowane świadczenia Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  Działanie: korygujemy pozycję A

  stan po dokonaniu korekty
  Pozycja A - brak w systemie, pozycja została skorygowana Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  stan po kolejnej weryfikacji
  Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  Działanie: podnosimy wersję pozycji B

  stan po kolejnej weryfikacji
  Pozycja B - poprawne

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 maja 2011 r.

 • Komunikat dotyczący zmian w weryfikacji świadczeń spowodowanych uruchomieniem procesu likwidacji II fazy

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż proces likwidacji II fazy pociągnął za sobą zmianę w dotychczasowej weryfikacji międzyfazowej danych.
  Funkcjonujący do marca 2011 proces obejmował Weryfikację wstępną (uruchamianą codziennie na świadczeniach ,,otwartych'') zawierającą proste sprawdzenia w ramach jednego świadczenia oraz Weryfikację kontrolną (uruchamianą raz w miesiącu na świadczeniach ,,zamkniętych'') zawierającą złożone sprawdzenia przekrojowo badające sprawozdane usługi medyczne, np. pod względem limitów, odstępów lub koincydencji.

  Od kwietnia 2011 r. proces weryfikacji ulega zmianie, używane wcześniej pojęcia weryfikacji wstępnej i kontrolnej zastępuje się pojęciem sprawdzeń prostych i złożonych.
  Zmiana w weryfikacji danych polega głównie na uruchomieniu podczas codziennego procesu weryfikacji danych sprawdzeń zarówno prostych (weryfikacji wstępnej) jak i złożonych (weryfikacji kontrolnej). Sprawdzenia uruchamiane są tylko na danych niezweryfikowanych i nierozliczonych.
  Weryfikacja wsteczna (weryfikacja kontrolna) obejmować będzie zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona zostanie po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyć będą danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.
  W związku z powyższym, świadczenie zapłacone, które uzyska w powyższym procesie status ,,błąd'', po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania. Proces weryfikacji wstecznej uruchamiany będzie raz w miesiącu o czym poinformujemy dokładnie w kolejnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Oddziału.

  Pomorski OW NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców w terminie do 15.04.2011 o zapoznanie się z danymi zweryfikowanymi jako błędne pod względem zasadności ich kwestionowania. W przypadku, kiedy nie zgodzą się Państwo z jakimkolwiek założeniem merytorycznym uruchomionych sprawdzeń wchodzących w skład procesu weryfikacji, uprasza się o zgłoszenie swych uwag na piśmie kierowanym do POW NFZ - Sekcji Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń. Wszelkie uwagi i sugestie zostaną rozpatrzone.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 kwietnia 2011 r.

 • Komunikat dotyczący przewozów noworodków w stanie zagrożenia życia

  Ze względu na brak zabezpieczenia transportu sanitarnego karetką typu N na terenie województwa pomorskiego, do czasu zakupu świadczeń przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informujemy, że w stanach zagrożenia życia noworodków do 25 tygodnia życia i związanej z tym konieczności kontynuacji leczenia w innym ośrodku referencyjnym istnieje możliwość skorzystania z neonatologicznego transportu sanitarnego lotniczego pogotowia ratunkowego.

  Kontakt z dyspozytornią krajową pod nr telefonu: (22) 568-19-99, (22) 568-19-98. Zlecenie na odpłatny transport lotniczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zrefunduje koszty transportu na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W celu rozliczenia finansowego zleconego i wykonanego transportu należy złożyć do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku następujące dokumenty:

  Płatność za fakturę zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów do POW NFZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 marca 2011 r.

  1. kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (plik PDF);
  2. kopię ,,zlecenia na odpłatny transport lotniczy'' załącznik nr 2 (plik PDF);
  3. kopię faktury za opłacony transport noworodka;
  4. Fakturę, skierowaną do POW NFZ, wystawioną przez świadczeniodawcę, ze wskazaniem jako podstawę płatności art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku ze zmianami.
 • Informacja dla planujących przystąpienie do postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki zamieszcza odnośnik do strony internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na której można zapoznać się z obowiązującym od 1 lipca 2011 roku Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

  www.gdansk.uw.gov.pl

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 marca 2011 r.

 • Przedłużenie terminu odblokowania umów z podpisanym aneksem/ugodą z ostatecznym rozliczeniem umów, których okres rozliczeniowy kończył się 31.12.2010 r. dla wszystkich rodzajów świadczeń.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy/ugody z ostatecznym rozliczeniem, że termin zablokowania umów zostaje przesunięty na dzień 21 marca 2011 roku. Umowy zostaną zablokowane w dniu 21 marca 2011 roku rano.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 marca 2011 r.

 • Odpowiedzialność świadczeniodawców za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń

  W związku z licznymi pytaniami świadczeniobiorców (pacjentów), dotyczącymi kierowania ich na płatne zalecane przez lekarzy specjalistów badania, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzieleniem tych świadczeń.

  Dodatkowo przypominamy, iż w myśl §12 ww. rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

  W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

  W związku z powyższym przypominamy, że świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ

  data publikacji: 9 marca 2011 r.

  • wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 • Instrukcja - zmiany w przetwarzaniu rachunków elektronicznych REF

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w obsłudze rachunków elektronicznych REF:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 21 lutego 2011 r.

 • Odblokowanie umów z podpisanym aneksem/ugodą z ostatecznym rozliczeniem, których okres rozliczeniowy kończył się 31.12.2010 r. dla wszystkich rodzajów świadczeń

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy/ugody z ostatecznym rozliczeniem, że całkowite odblokowanie umów następuje dzień po wpłynięciu podpisanego aneksu do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres do 14 marca 2011 roku. Umowy zostaną zablokowane w dniu 14 marca 2011 roku rano.

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać świadczeniodawców indywidualnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lutego 2011 r.

 • Aneks do Porozumienia Pomorskiego OW NFZ z Wojewodą Pomorskim ws. Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego

  Aneks Nr 4/2011 z dnia 28.01.2011 r. do Porozumienia z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 24, poz. 414 ze zm.), zawarty na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem POW NFZ:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 lutego 2011 r.

 • Informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 2011 r.

  Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2011:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  �???ródło: Centrala NFZ

  data publikacji: 10 lutego 2011 r.

 • Uzupełnienie do komunikatu ws. zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

   

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 04.01.2011 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że obligatoryjnie jako podstawa zwolnienia w treści faktury powinien znaleźć się przepis prawa, a symbol PKWiU stanowi jedynie element dodatkowy i może zostać zawarty w treści faktury fakultatywnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2011 r.

 • Spotkanie w sprawie wprowadzenia nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy dla świadczeniodaców: OPH, PRO, PSY, REH, SOK, SPO i STM

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku uprzejmie zaprasza na spotkanie organizowane przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem spotkania będą zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy.

  Spotkanie odbędzie się w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej /budynek NOT/ w Gdańsku ul. Rajska 6 w dniu 8 lutego 2011 roku w godzinach 13.00-15.00 /sala A/. Prosimy o współudział osoby zajmującej się rozliczeniami z Funduszem /przesyłaniem raportów statystycznych, weryfikacją danych/. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Pomorski OW NFZ prosi aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie 2 osoby ze strony świadczeniodawcy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2011 r.

 • Instrukcja - zmiany związane z nowym sposobem rozliczeń i likwidacją II fazy

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w sposobie rozliczeń zapowiedziane w komunikacie NFZ z 28.12.2010 r. Do pobrania instrukcja „Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy”:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 25 stycznia 2011 r.

 • Blokada możliwości sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych do dnia 31.12.2010 roku - wydłużenie terminu

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 grudnia 2010 roku dotyczącego ustalonego terminu blokady możliwości sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych do dnia 31.12.2010 roku Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zablokowanie dostępu do umów w powyższym zakresie nastąpi w dniu 24 stycznia 2011 roku (godz. 00:00).

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 stycznia 2011 r.

 • Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przekazuje zalecenia z dnia 17 stycznia 2011 r. Ministra Zdrowia opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych w sprawie sposobu postępowania wobec chorych dotkniętych zakażeniem wirusem A/H1N1. - do wiadomości i stosowania.

  Treść zaleceń do pobrania:

  �???ródło: Minister Zdrowia oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

  data publikacji: 18 stycznia 2011 r.

 • Zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

  W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2011 roku usługi zwolnione od podatku VAT w całości zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  Biorąc pod uwagę stan prawny, który obowiązuje przy dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku, a wykonanych od 1 stycznia 2011 roku, opisy faktur powinny otrzymać brzmienie:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej;

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych przez:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług transportu sanitarnego.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 stycznia 2011 r.

  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne,
  • osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
  • psychologów;
 • Wykaz zakontraktowanych na 2011 r. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Trójmiasta

  Pomorski OW NFZ publikuje w załączeniu wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego, które posiadają kontrakt na udzielanie świadczeń medycznych w 2011 r.

  Do pobrania:

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 stycznia 2011 r.; aktualizacja: 4 stycznia 2011 r.

 • Zmiana systemu NFZ i dostosowania komunikatów XML w związku z likwidacją II fazy

  Komunikat w sprawie modyfikacji systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

  Treść komunikatu do pobrania ze strony Centrali NFZ.

  �???ródło: Centrala NFZ

  data publikacji: 29 grudnia 2010 r.

 • Przypomnienie o konieczności pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy dla każdej umowy na 2011 r. - dotyczy AOS

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o pilne wypełnienie wniosku w Portalu Świadczeniodawcy, dotyczącego ustalenia kont bankowych na rok 2011 do każdej umowy obowiązującej w roku 2011. Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie na rok 2011.

  Nie przesłanie aktualizacji uniemożliwia wygenerowanie umowy na świadczenia na 2011 rok.

  W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej POW NFZ w komunikacie z dnia 07.01.2010r.

  Wydrukowany wniosek dotyczący umowy na rok 2011 podpisany przez osobę reprezentującą należy niezwłocznie przekazać do POW NFZ, w miarę możliwości również faxem na numer (58) 75-12-567.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 grudnia 2010 r.

 • Konieczność pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy dla każdej umowy na 2011 r. - umowy PSY

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców, którzy zostali wybrani w postępowaniach konkursowych prowadzonych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień o pilne wypełnienie wniosku w Portalu Świadczeniodawcy, dotyczącego ustalenia konta bankowego na rok 2011.

  Nie przesłanie wniosku uniemożliwia wygenerowanie umowy na świadczenia na 2011 rok.

  W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej POW NFZ w komunikacie z dnia 07.01.2010r.

  Wydrukowany wniosek dotyczący umowy na rok 2011 podpisany przez osobę reprezentującą należy niezwłocznie przekazać do POW NFZ, w miarę możliwości również faxem na numer (58) 75-12-567.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 grudnia 2010 r.

 • Koincydencja świadczeń ambulatoryjnych podczas pobytu pacjenta w opiece stacjonarnej.

  W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się w wyniku przeprowadzenia weryfikacji kontrolnej dotyczącej koincydencji w udzielaniu świadczeń dla tego samego pacjenta między świadczeniodawcami, w szczególności rozliczania świadczeń ambulatoryjnych w odniesieniu do pacjentów objętych w tym czasie opieką stacjonarną, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż: zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami "(...) Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (...)".

  Ponadto zgodnie z §12 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej "(...) 9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków. 10. Świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

  W związku z powyższym szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej obejmujący pacjenta całodobową opieką zobowiązany jest zaopatrzyć pacjenta w leki dotyczące bezpośredniej przyczyny hospitalizacji, ale również w leki niezbędne dla podtrzymania zdrowia i życia pacjenta wynikające z chorób niezwiązanych bezpośrednio z pobytem w szpitalu, których nieleczenie może spowodować pogorszenie stanu zdrowia czy nawet zagrożenie życia. Natomiast niedopuszczalne jest wyrażenie przez lekarza zgody na wystawienie recepty pacjentowi hospitalizowanemu na prośbę jego rodziny i orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby bez uprzedniego, osobistego jej zbadania.

  Podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 grudnia 2010 r.

  • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;
  • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej;
  • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami (...)".
 • Konieczność pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy dla każdej umowy na 2011 r. - umowy STM

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne o pilne wypełnienie wniosku w Portalu Świadczeniodawcy, dotyczącego ustalenia kont bankowych na rok 2011 do każdej umowy obowiązującej w roku 2011. Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie na rok 2011.

  Nie przesłanie aktualizacji uniemożliwia wygenerowanie umowy na świadczenia na 2011 rok.

  W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej POW NFZ w komunikacie z dnia 07.01.2010r.

  Wydrukowany wniosek dotyczący umowy na rok 2011 podpisany przez osobę reprezentującą należy niezwłocznie przekazać do POW NFZ, w miarę możliwości również faxem na numer (58) 75-12-567.

  O możliwości przesyłania wniosków dla świadczeniodawców realizujących pozostałe rodzaje świadczeń poinformujemy w najbliższym czasie odrębnym komunikatem.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 grudnia 2010 r.

 • Blokada możliwości sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych do dnia 31.12.2010 roku

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że 21 stycznia 2011 r. o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdania świadczeń medycznych zrealizowanych do dnia 31.12.2010 roku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2010 r.

 • Konieczność pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy dla każdej umowy na 2011 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja lecznicza o pilne wypełnienie wniosku w Portalu Świadczeniodawcy, dotyczącego ustalenia kont bankowych na rok 2011 do każdej umowy obowiązującej w roku 2011. Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie na rok 2011.

  Nie przesłanie aktualizacji uniemożliwia wygenerowanie umowy na świadczenia na 2011 rok.

  W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej POW NFZ w komunikacie z dnia 07.01.2010r.

  Wydrukowany wniosek dotyczący umowy na rok 2011 podpisany przez osobę reprezentującą należy niezwłocznie przekazać do POW NFZ, w miarę możliwości również faxem na numer (58) 75-12-567.

  O możliwości przesyłania wniosków dla świadczeniodawców realizujących pozostałe rodzaje świadczeń poinformujemy w najbliższym czasie odrębnym komunikatem.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2010 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2011 w poszczególnych rodzajach świadczeń

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2011 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

  Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2009 i lata następne:

  Dla aneksowanych umów wieloletnich, zawartych na rok 2010 i lata następne:

  Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 roku:

  Gdzie:

  Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000001),

  Rodzaj to skrót stosowany dla rodzajów świadczeń kontraktowanych w 2011 roku:

  POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej),

  POZ-N - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej),

  POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia transportu sanitarnego w poz),

  AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

  ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),

  AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS),

  SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,

  PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

  REH - rehabilitacja lecznicza,

  OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

  SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

  STM - leczenie stomatologiczne,

  RTM - ratownictwo medyczne,

  PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

  PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

  SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem terapeutycznych programów zdrowotnych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

  SZP-L - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne,

  SZP-C - leczenie szpitalne - chemioterapia,

  SZP-R - leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa,

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 grudnia 2010 r.

  • 11/Numer/Rodzaj/09/11 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSWiA i MS (tzw. służb mundurowych),
  • 11/Numer/Rodzaj/M/09/11 - dla świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. c ustawy (tzw. służb mundurowych),
  • 11/Numer/Rodzaj/10/11 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSWiA i MS (tzw. służb mundurowych),
  • 11/Numer/Rodzaj/M/10/11 - dla świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. c ustawy (tzw. służb mundurowych),
  • 11/Numer/Rodzaj/11 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSWiA i MS (tzw. służb mundurowych),
  • 11/Numer/Rodzaj/M/11 - dla świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. c ustawy (tzw. służb mundurowych),
 • Komunikat - przypomnienie - ws. szkolenia kadry zarządzającej szpitali

  Na stronie Centrali NFZ w dniu 19.08.2010 r. opublikowano komunikat w sprawie szkolenia kadry zarządzającej szpitali - kierowników zespołów kodujących w zakresie systemu JGP.

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2010 r.

 • Właściwe ewidencjonowanie numeru prawa wykonywania zawodu personelu medycznego

  W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ z dnia 18.12.2009 r. umieszczonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl, dotyczącego sprawdzeń z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Warunków Weryfikacji, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawdzenie o kodzie 50811004 - Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w bazie osób personelu w systemie OW NFZ funkcjonuje w systemie informatycznym Oddziału od grudnia 2009 roku.

  W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę przy ewidencjonowaniu numerów prawa wykonywania zawodu personelu realizującego świadczenia medyczne. Sprawozdawanie świadczeń wykonywanych przez personel niezgodny z zadeklarowanym w umowie podpisanej pomiędzy POW NFZ a Świadczeniodawcą, bądź podawanie informacji nieprawdziwej, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2010 r.

 • Wykonywanie badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem rezonansu magnetycznego

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykonywania badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem badań rezonansu magnetycznego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia opinie Centrali NFZ w tej sprawie.

  Zgodnie z opinią Centrali NFZ ,,brak jest standardów postępowania związanych ze stosowaniem środków kontrastowych w badaniach diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w §2 ust. 1 pkt. 4 stanowi, że skierowanie na badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno zawierać informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. Jeśli u pacjenta występują zidentyfikowane już wcześniej przez lekarza kierującego czynniki ryzyka, związane z podaniem jodowego środka kontrastowego (np. niewydolność nerek), lekarz specjalista powinien przeprowadzić niezbędne badania, a ich wyniki wpisać na skierowaniu.

  W pozostałych sytuacjach, lekarz wykonujący badanie, jeśli uzna, że jest ono w danej sytuacji niezbędne, zobowiązany jest wykonać je w ramach swojego kontraktu. Sposób realizacji zleconego w tym przypadku badania jest sprawą organizacyjną świadczeniodawcy wykonującego badania.''

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 września 2010 r.

 • Komunikat dotyczący finansowania świadczeń w oddziałach anestezjoligii i intensywnej terapii

  W związku z trwającymi pracami analitycznymi, związanymi z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) bądź w oddziałach intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) zwracamy się z prośbą o przekazanie pełnych, zdepersonalizowanych danych zawartych w kartach TISS-28 i TISS-28 dla dzieci.

  Biorąc pod uwagę wielość systemów informatycznych, w których prowadzona jest ocena pacjenta wg skali TISS-28, prosimy o ustalenie formatu danych z członkami zespołu ds. wybranych funkcjonalności systemów NFZ - kontakt: zespol@nfz-warszawa.pl.

  Szpitale, które wezmą udział w przekazywaniu danych, będą miały możliwość bezpośredniej współpracy z zespołem na etapie tworzenia koncepcji ewentualnych zmian w systemie finansowania świadczeń realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

  Źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 sierpnia 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń pod sankcją kary umownej

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że Świadczeniodawca, zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), zobowiązany jest powiadomić na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania oraz sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Przerwa, o której mowa wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażonej na piśmie.

  Niedotrzymanie powyższego terminu stanowi podstawę do nałożenia kary umownej zgodnie z §30 ww. Rozporządzenia.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 sierpnia 2010 r.

 • Uzupełnnienie stanowiska w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych udzielanych osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  W nawiązaniu do publikacji z dnia 17 maja 2010 r. dotyczącej stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2010 r. odnośnie zasad udzielania i rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych i wątpliwościami zgłaszanymi przez Oddziały Wojewódzkie NFZ co do w/w zasad, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia uzupełniające stanowisko Pani Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia RP wyrażone pismem z dnia 20 lipca 2010 r.

  Ma ono na celu uszczegółowienie kwestii poruszonych w poprzednim piśmie Ministra Zdrowia.

  Do pobrania tekst stanowiska Minister Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 sierpnia 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem - także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie''.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 lipca 2010 r.

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wynikających z przepisów art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

  Na podstawie w/w art. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wobec powyższego, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o przestrzeganie w/w zapisu oraz o poinformowanie podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 lipca 2010 r.

 • Szkolenia nt. Jednorodnych Grup Pacjentów dla kadry zarządzającej szpitali

  W związku ze szkoleniami nt. Jednorodnych Grup Pacjentów organizowanymi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: ,,Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ'', publikujemy ogłoszenia ze strony Centrali NFZ:

  Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 lipca 2010 r.

  1. Szkolenie kadry zarządzającej szpitali - dyrektorów w zakresie systemu JGP,
  2. Szkolenie kadry zarządzającej szpitali - kierowników zepołów kodujących w zaresie systemu JGP,
 • Świadczenia rozliczane w ramach zgody płatnika - 5.52.01.0001363.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 32/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - zmianie uległy zapisy § 22.

  Świadczeniodawców składających wnioski w ramach rozliczenia za zgodą płatnika prosimy o zapoznanie się ze zmianami i jednocześnie po raz kolejny przypominamy, iż składany wniosek musi spełniać wymienione w paragrafie 22 cytowanego zarządzenia warunki i może być rozliczany dopiero, po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.

  Informujemy, iż aby wniosek mógł być rozpatrzony:

  • musi być kompletny i złożony na drukach zgodnych ze wzorem, stanowiącym załącznik 6a lub 4 (dawny 6b) do Zarządzenia,
  • powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Funduszu do 7 dni po zakończeniu realizacji świadczenia,
  • powinien zawierać wyczerpujący opis świadczeń/świadczenia medycznego wraz z merytorycznym uzasadnieniem medycznym,
  • powinien zawierać szczegółową specyfikację kosztową realizowanych świadczeń,
  • świadczeniodawca może wnioskować tylko o zgodę na realizację wyłącznie świadczeń gwarantowanych, znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. (ze zmianami), w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lipca 2010 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w związku z likwidacją stanowiska Rzecznika Praw Pracjenta w oddziałach wojewódzkich NFZ .

  W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków. Będą one odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Na Pomorzu sygnały i skargi należy zgłaszać w siedzibie POW NFZ przy ulicy Podwale Staromiejskie 69 lub dzwoniąc na numery telefonów:

  Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:
  • (58) 32-18-626
  • (58) 32-18-635
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie (bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku - 0 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl).
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podpisała: z Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lipca 2010 r.

 • Obowiązek posługiwania się pieczęcią z numerem umowy obowiązującej od dnia 1 lipca 2010 r. dla świadczeniodawców w rodzaju AOS i REH.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, że Świadczeniodawcy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i w rodzaju rehabilitacja lecznicza, realizujący świadczenia medyczne od dnia 01.07.2010 r. są zobowiązani do posługiwania się pieczęcią z numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od dnia 1 lipca 2010  r.

  Poniżej POW NFZ przedstawia format numerów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obowiązujących od  01.07.2010 r.:

  Kod Świadczeniodawcy to 6 - cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000001),

  AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

  ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),

  AOS - KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS),

  REH - rehabilitacja lecznicza.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 czerwca 2010 r.

  • 11/Kod Świadczeniodawcy/AOS/10,
  • 11/Kod Świadczeniodawcy/ASDK/10,
  • 11/Kod Świadczeniodawcy/AOS-KAOS/10,
  • 11/Kod Świadczeniodawcy/REH/10,
 • Likwidacja stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta w oddziałach wojewódzkich NFZ

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2010 r. Nr 84 poz. 546 ), Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 2 czerwca likwidacji ulega stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w POW NFZ.

  Sygnały i skargi dotyczące świadczeń medycznych na terenie województwa pomorskiego ubezpieczeni mogą kierować do Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w POW NFZ, pod nr tel.:

 • (58) 32-18-626
 • (58) 32-18-635

lub do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie (bezpłatna infolinia czynna od godz. 9:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku - 0 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl).

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2010 r.

 • Niezbędna zawartość wniosków o zmiany warunków umowy

  Pomorski OW NFZ po raz kolejny przypomina, że wszelkie wnioski dotyczące zmian warunków umowy powinny zawierać:

  Jednocześnie Pomorski OW NFZ przypomina, że wnioski złożone nieprawidłowo, tj. bez uwzględnienia powyższych warunków, nie będą przez Oddział rozpatrywane.

  W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że niniejszy komunikat nie dotyczy składanych wniosków w ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  • wskazanie podstawy prawnej wniosku,
  • szczegółowy zakres proponowanych zmian,
  • merytoryczne uzasadnienie.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2010 r.; aktualizacja: 25 maja 2010 r.

 • Nieprawidłowości w zakresie przyjęć Pacjentów przez niektórych Świadczeniodawców

  W związku z pojawiającymi się sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie przyjęć pacjentów przez niektórych świadczeniodawców Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia stanowisko w tej kwestii.

  Rejestrację pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów) reguluje zarówno ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), jak i załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta (...), ,,pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń''.
  Jednocześnie zapisy zawarte w § 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia, zobowiązują świadczeniodawcę do zapewnienia rejestracji pacjentów na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) w ustalonym terminie oraz udzielenia świadczenia w możliwie najkrótszym terminie. Nie oznacza to jednak, że świadczeniobiorca pozbawiony jest prawa do wskazania wybranego przez siebie terminu, bardziej odległego niż ten najbliższy wskazany przez świadczeniodawcę.

  Wyjaśniając wątpliwości zarówno świadczeniodawców, jak i świadczeniobiorców Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina i prosi o przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie:

  Niestosowanie się do przepisów będzie skutkować wyciąganiem konsekwencji określonych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  Informacje o powyższej tematyce zawarte, są również na stronie Funduszu w Vademecum (od str. 19).

  Ponadto prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 27 stycznia 2010 r. na stronie Rzecznika Praw Pacjenta - w szczególności w zakresie możliwych sankcji finansowych za nieprzestrzeganie praw pacjenta:

  • placówka zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów w godzinach jej pracy, w tym także rejestrację telefoniczną. Wyznaczanie terminów ,,przyjmowania zapisów'' na listę oczekujących jest niezgodne z obowiązującymi w NFZ regulacjami;
  • przypadki nagłe - otrzymują pomoc niezwłocznie z pominięciem kolejki;
  • jeśli świadczenie nie może być wykonane w dniu rejestracji, pacjent jest wpisywany na listę oczekujących i otrzymuje informację o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia. Nie jest możliwa odmowa wpisania pacjenta na listę oczekujących w dniu jego zgłoszenia;
  • w zależności od stanu zdrowia i innych względów medycznych pacjent otrzymuje na liście oczekujących kategorię pilny lub stabilny;
  • pacjent w planie leczenia (tj. odbywający kolejna wizytę kontrolną w cyklu leczenia) ma wyznaczany następny termin w czasie danej wizyty. Wizyty pacjentów w planie leczenia nie są brane pod uwagę przy statystykach z list oczekujących.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 maja 2010 r.

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne udzielane osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu postępowania odnośnie zasad udzielania osobom uprawnionym przebywającym w Polsce czasowo i uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zasad rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych.

  Do pobrania tekst stanowiska Ministerstwa Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 maja 2010 r.

 • Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 29.09.2007 r. art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi, iż inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami ,,Rp'' lub ,,Rpz'', dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W związku z powyższym przypominamy, że komunikat, umieszczony na stronie POW NFZ w dniu 26.10.2007 r., jest obowiązujący.

  Jednocześnie oświadczamy, że Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest autorem dokumentu ,,DOTYCZY IB - stan na LUTY 2010''.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Obowiązek wypisywania zwolnień lekarskich przez lekarzy

  W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 741 ze zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Zmiana w sposobie wykazywania kosztów swiadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

  Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2010 r.

 • Przekazywanie danych zawartych w rachunku/fakturze w postaci elektronicznej

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wprowadzenie od miesiąca lutego br. postanowień Zarządzenia nr 13/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2010 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r.) wraz ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 14/2010/DSOZ z dnia 2 marca 2010 r. z mocą od 1 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku spowodowało zwielokrotnienie napływających do Oddziału faktur/rachunków, stanowiących podstawę realizacji płatności za wykonane świadczenia. Powyższe wynika z obowiązującego formatu zgodnie z którym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków wiąże się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego.

  W związku z powyższym, w celu ograniczenia liczby dowodów księgowych składanych w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu) oraz usprawnienia pracy związanej z realizacją płatności za wykonane świadczenia zdrowotne prosimy o zatwierdzanie komunikatów II fazy i sporządzanie faktur/rachunków po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 kwietnia 2010 r.

 • Konieczność pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego numeru konta bankowego dla Świadczeniodawców STM

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi Świadczeniodawców posiadających umowy na leczenie stomatologiczne od 01.04.2010 do 31.12.2012 r. o pilne wypełnienie wniosku dotyczącego numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy.

  W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej POW NFZ w komunikacie z dnia 07.01.2010r.

  Wydrukowany wniosek podpisany przez osobę reprezentującą należy niezwłocznie przesłać faxem na numer (58) 75-12-725 do POW NFZ. Oryginał wniosku prosimy przesłać pocztą.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 kwietnia 2010 r.

 • Wnioski składane w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż po upływie kwartału kalendarzowego świadczeniodawcy mają prawo składać wnioski w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 81, poz.484).

  Wnioski składane przez świadczeniodawców winny być przygotowane szczegółowo, tzn. oprócz paragrafu, do którego się odnoszą powinny dokładnie wskazywać liczbę i zakres alokowanych świadczeń.

  Wnioski nie spełniające ww. kryteriów nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Dyrektora NFZ POW.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 marca 2010 r.

 • Świadczenia rozliczane w ramach zgody płatnika - 5.52.01.0001363.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż rozliczenie za zgodą płatnika precyzuje Zarządzenie nr 69/DSOZ/2009 (ze zmianami) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

  Wniosek złożony przez świadczeniodawcę, musi spełniać wymienione w paragrafie 22 cytowanego zarządzenia warunki i może być rozliczany dopiero, po uzyskaniu indywidualnej zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.

  Informujemy, iż aby wniosek mógł być rozpatrzony:

  • musi być kompletny i złożony na drukach zgodnych ze wzorem, stanowiącym załącznik 6a lub 6b do Zarządzenia,
  • powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Funduszu do 7 dni po zakończeniu realizacji świadczenia,
  • powinien zawierać wyczerpujący opis świadczeń/świadczenia medycznego wraz z merytorycznym uzasadnieniem medycznym,
  • powinien zawierać szczegółową specyfikację kosztową realizowanych świadczeń,
  • świadczeniodawca może wnioskować tylko o zgodę na realizację wyłącznie świadczeń gwarantowanych, znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. (ze zmianami), w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 marca 2010 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

  Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

  Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 marca 2010 r.;

 • Uprawnienia: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027) ? świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' lub ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  O ww. uprawnieniach proszę poinformować podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 marca 2010 r.

 • Próby ograniczania dostępu do udzielenia świadczeń dzieciom, których opiekunowie nie są ubezpieczeni

  W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom mającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie RP, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zasady udzielania tych świadczeń.

  Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi jednoznacznie, że osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

  W związku z innymi źródłami finansowania obowiązkiem świadczeniodawcy jest identyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną i wskazanie jej w rozliczeniu z POW NFZ.

  Żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego.

  W przypadku dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni świadczeniodawca ma prawo wezwać świadczeniobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie dziecka oraz miejsce zamieszkania dziecka na terenie RP.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 26 lutego 2010 r.

 • Informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2010:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 24 lutego 2010 r.; aktualizacja: 8 kwietnia 2010 r.

 • Wystawianie skierowań na badania w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK).

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania na skierowaniu na badanie diagnostyczne kosztochłonne powinno znajdować się rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu (kod ICD-10).

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 lutego 2010 r.

 • Rachunki w postaci elektronicznej

  W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 29 stycznia 2010 roku, dotyczącego zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2009/DSOZ z 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML, dotyczącego danych zawartych w rachunku w postaci elektronicznej zamieszczamy dodatkowe informacje. Do pobrania:

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  Przypominamy, że aktualna instrukcja obsługi Portalu Świadczeniodawcy znajduje się na stronie głównej Portali NFZ. Poniżej fragmenty (strony 14-16 oraz 22-23) dotyczące obsługi rachunków elektronicznych:

  data publikacji: 16 lutego 2010 r.; aktualizacja: 18 lutego 2010 r. (instrukcja)

 • Odblokowanie umów dla rozliczenia okresów 01.07.2009-31.12.2009 lub 01.01.2009-31.12.2009

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich świadczeniodawcówi, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. (AOS, AOS-KAOS, ASDK, SZP) oraz od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r. (STM, SZP, PSY, REH, PRO, OPD, SPO), że całkowite odblokowanie umów następuje dzień po podpisaniu aneksu w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 14 dni (w tym soboty i niedziele).

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać indywidualnie.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lutego 2010 r.

 • Odblokowanie umów dla rozliczenia okresów 01.07.2009-31.12.2009 lub 01.01.2009-31.12.2009

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje wszystkich świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy z ostatecznym rozliczeniem okresu od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. (AOS, AOS-KAOS, ASDK, SZP) oraz od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r. (STM, SZP, PSY, REH, PRO, OPD, SPO), że odblokowanie umów następuje dzień po podpisaniu aneksu w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 7 dni (w tym soboty i niedziele).

  Jednocześnie informujemy, że o odblokowaniu umów nie będziemy powiadamiać indywidualnie.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 lutego 2010 r.

 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego

  Pomorski OW NFZ na wniosek Pani prof. dr hab. Walerii Hryniewicz, Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej publikuje: ,,Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego'' - plik PDF.

  Stosowanie się do Rekomendacji zoptymalizuje terapię zakażeń w praktyce lekarskiej, ale także przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

  Rekomandacje będą aktualizowane na stronie internetowej: www.antybiotyki.edu.pl.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 lutego 2010 r.

 • Skierowania na badania w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych

  Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,,ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wymagają skierowania lekarza, który:

  - o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.''

  Kwalifikacje osób udzielających świadczeń w poradniach specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(Dz. U. 2009. Nr 139 poz. 1142 ze zmianami). Zgodnie z załącznikiem nr 1 świadczenia mogą być udzielane przez: lekarza specjalistę, lekarza w trakcie specjalizacji, lekarza ze specjalizacją I stopnia w danej dziedzinie lub lekarza z określonym doświadczeniem w pracy w danej dziedzinie medycyny - w zależności od profilu poradni.

  W związku z powyższym nieuzasadnione jest ,,odsyłanie'' pacjentów ze skierowaniami z poradni specjalistycznej w przypadku gdy na pieczątce nie ma określonej specjalności lekarza.

  Nieprawidłowe natomiast są skierowania na badania ASDK wystawione na przykład przez lekarza neurologa w poradni pulmonologicznej, tj. niezgodne z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 lutego 2010 r.

  1. zawarł umowę z Funduszem lub
  2. wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem
 • Wykonywanie badań TK, rezonasu magnetycznego i innych badań ASDK na podstawie skierowań lekarzy POZ z 2009 roku

  Pomorski OW NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 26.01.2010 r. opublikowano komunikat w sprawie wykonywania w trybie ambulatoryjnym badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) realizowanych na podstawie skierowań lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wystawionych w roku 2009.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 stycznia 2010 r.

 • Rozliczenie umów za styczeń 2010 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że rozliczenie świadczeń za miesiąc styczeń 2010 musi nastąpić w ramach łączących strony umów. Warunkiem wprowadzenia umowy do elektronicznego systemu rozliczeń jest podpisanie aneksu wprowadzającego jej nową treść oraz warunki finansowe w wersji papierowej, przez Świadczeniodawcę i NFZ POW.

  Przypominamy, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do podpisania otrzymanej wersji papierowej umowy wraz z załącznikami i niezwłocznego dostarczenia jej do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 stycznia 2010 r.

 • Pozostawienie otwartego dostępu do wszystkich umów obowiązujących w roku 2009 r. w zakresie II fazy wymiany danych

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 stycznia 2010 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach od 20 stycznia do 14 lutego 2010 roku pozostanie otwarty dostęp do wszystkich umów obowiązujących w roku 2009 w zakresie II fazy wymiany danych, umożliwiającej wyłącznie dokonywanie korekt in (-) oraz oznaczanie świadczeń do płatności.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 stycznia 2010 r.

 • Otwarcie umów w celu sprawozdawania świadczeń zrealizowanych w 2009 r.

  W związku z licznymi prośbami Świadczeniodawców Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dnia 15 stycznia 2010 roku dokonał zdjęcia blokady z umów we wszystkich rodzajach świadczeń (I i II faza) w celu umożliwienia sprawozdania świadczeń zrealizowanych w 2009 roku. Umowy zostaną otwarte do dnia 19 stycznia 2010 roku, do północy z 19.01.2010 r. na 20.01.2010 r. (godz. 00:00).

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 stycznia 2010 r.

 • Składanie skarg i wniosków przez pacjentów

  W nawiązaniu do licznych pytań Świadczeniobiorców (pacjentów) dotyczących składania skarg i wniosków, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, dotyczących między innymi trybu składania skarg i wniosków oraz praw pacjenta w widocznym miejscu powinna więc być umieszczona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Jednocześnie informujemy, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:

  Rzecznik Praw Pacjenta
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (pok. Nr 106, tel. 058/ 32-18-636)
  Godziny przyjmowania interesantów: wtorek w godz. 13:00-16:00 i piątek w godz. 13:00-16:00.
  e-mail: rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (parter pok. nr 1, tel. 058/ 32-18-626, fax. 058/32-18-628)
  bezpłatna infolinia - 058/ 194-88, codziennie w godz. 8:00-16:00
  e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

  Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Poniatowskiego 4
  76-200 Słupsk
  (tel./fax. 059/ 840-03-85, tel. 059/ 840-29-86) codziennie w godz. 8:00-16:00

  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058 /75-12-518, fax. 058/ 75-12-516) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058/ 75-12-522, fax. 058/ 75-12-516 ) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 stycznia 2010 r.

 • Termin całkowitego zamknięcia sprawozdawczości o udzielonych świadczeniach medycznych za 2009 r.

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 grudnia 2009 r., dotyczącego złożenia dokumentów rozliczeniowych za 2009 r. informujemy, że ponieważ ostatni dzień sprawozdawczy przypada na niedzielę 10.01.2010 r., całkowite zamknięcie (blokada) sprawozdawczości o udzielonych świadczeniach medycznych nastąpi 11 stycznia 2010 r. o północy.

  Jednocześnie przypominamy, że podstawą wzajemnych rozliczeń za 2009 r. będą dane sprawozdawcze przekazane do ww. terminu.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 stycznia 2010 r.

 • Konieczność pilnego wypełnienia wniosku dotyczącego ustalenia kont bankowych na rok 2010 do każdej umowy

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.12.2009 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie zwraca się z prośbą o pilne wypełnienie wniosku dotyczącego ustalenia kont bankowych na rok 2010 do każdej umowy. Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie.

  Nie przesłanie aktualizacji uniemożliwia wygenerowanie umowy na świadczenia na 2010 rok. (...)

  Uwaga: po wypełnieniu i zaakceptowaniu wniosku należy wybrać ,,Przekaż do OW''.

  Pełna treść komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 stycznia 2010 r.

 • Pieczęć Świadczeniodawcy z nowym numerem umowy obowiązującej od 01.01.2010 r.

  Narodowy Funduszu Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, iż Świadczeniodawca, z którym NFZ POW zawarł umowy wieloletnie jest zobowiązany do posługiwania się pieczęcią z nowym numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 r.

  W załączeniu - do pobrania pełna treść komunikatu Pomorskiego OW NFZ zawierająca informację o formacie numerów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2010 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 stycznia 2010 r.

 • Zasady rozliczania świadczeń we wszystkich rodzajach umów na 2010 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawą do rozliczenia i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek/faktura wraz z raportem statystycznym.

  W związku w powyższym przypominamy, iż zgodnie z § 23 OWU dane zawarte w raporcie statystycznym oraz w rachunku/fakturze powinny być zgodne co do wartości. Powyższa zasada dotyczy również dokumentów korygujących.

  Zwracamy się zatem o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych za 2010 r.
  Jednocześnie nadmieniamy, iż dokumenty rozliczeniowe należy składać do POW NFZ po zakończeniu okresu sprawozdawczego, nie później jednak niż do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 grudnia 2009 r.

 • Nowa procedura przy ustalaniu oraz zmianie rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 89/2009/BK w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów, należy w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' w sekcji ,,Moje podstawowe dane'' - wypełnić wniosek dotyczący kont bankowych świadczeniodawcy do każdej zawieranej umowy na rok 2010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, następnie go wydrukować i po podpisaniu wniosku przez osoby reprezentujące stronę umowy lub upoważnione do podpisu przesłać wniosek do Pomorskiego OW NFZ.

  Przy składaniu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wyboru roku 2010 (możliwość taka pojawi się w najbliższych dniach).

  Po weryfikacji numeru konta bankowego w Pomorskim OW NFZ, zostanie on wprowadzony do umowy na rok 2010. Z uwagi na krótki termin procesu renegocjacji umów na 2010 rok, prosimy o pilne złożenie wniosku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 grudnia 2009 r.

 • Przedłużenie terminu składania wniosków o renegocjacje warunków umów na 2010 rok.

  W związku z napływającymi od Świadczeniodawców prośbami o przedłużenie wyznaczonego na dzień 18 grudnia 2009 r. terminu składania wniosków aktualizacyjnych o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2010 - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przesuwa termin złożenia wniosków aktualizacyjnych. W wersji elektronicznej - wszyskie rodzaje świadczeń z wyłączeniem POZ. W przypadku POZ: w wersji elektronicznej wraz z wydrukowaną wersją papierową dokumentacji aktualizacyjnej do dnia 21 grudnia 2009 r.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 grudnia 2009 r.

 • Ostateczny termin złożenia dokumentów rozliczeniowych dotyczących udzielonych świadczeń za rok 2009.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami §23 załącznika do rozporządzenia MZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484):

   

  Uprzejmie prosimy o zachowanie wskazanych terminów w rozliczeniu świadczeń w ramach umów obowiązujących w 2009r.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 grunia 2009 r.

  1. 10 stycznia upływa ostateczny termin złożenia dokumentów rozliczeniowych za rok 2009 r. w tym, również za grudzień 2009 roku.
  2. Podstawą wzajemnych rozliczeń, będą dane przekazane do POW NFZ do dnia 10 stycznia 2010 r.
   W związku z tym informujemy, że 10 stycznia 2010 o północy zostanie zablokowana możliwość sprawozdawania zrealizowanych w  okresie 01.01-31.12.2009 dla umów całorocznych oraz 01.07-31.12.2009 dla umów półrocznych, świadczeń zdrowotnych.
  3. Prawo korygowania raportu statystycznego będącego podstawą wystawienia rachunku przysługuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego tj. 14 lutego 2010 r. i będzie realizowane na indywidualny wniosek świadczeniodawcy.
  4. Wnioski z tytułu § 20 i 21 OWU dotyczące ostatniego kwartału roku kalendarzowego, należy składać do 15 grudnia 2009r.
   W związku z tym informujemy, że wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nowe wzory aneksów dot. zmiany rachunku bankowego w rodzaju POZ do umów w roku 2009

  Przypominamy, że numer rachunku bankowego Świadczeniodawcy jest integralną częścią umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Zmiana numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy jest zmianą treści umowy i jako taka wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

  Przedstawiamy wzory aneksów do umów w roku 2009 - zmiana dotyczy aneksów w rodzaju POZ:

  Publikacja: Wydział Organizacyjny

  data publikacji: 2 grunia 2009 r.

  • dla świadczeniodawców ,,cywilnych'',
 • Zakres Centralnych Warunków Walidacji sprawozdań za wykonane usługi medyczne

  Pomorski OW NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 19.11.2009 r. opublikowano komunikat w sprawie technicznych warunków walidacji sprawozdań za wykonane usługi medyczne.

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 20 listopada 2009 r.

 • Zaprzestanie wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń

  Pomorski OW NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 12.11.2009 r. opublikowano komunikat w sprawie zaprzestania wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 18 listopada 2009 r.

 • Zalecenia w sprawie sposobu postępowania w związku z przypadkami grypy A(H1-N1)

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przekazuje zalecenia z dnia 17 listopada 2009 r. Ministra Zdrowia opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych w sprawie sposobu postępowania wobec chorych dotkniętych zakażeniem wirusem A(H1-N1). - do wiadomości i stosowania.

  Treść zaleceń do pobrania:

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ; treść komunikatu zmodyfikowana na wniosek Centrali NFZ.

  data publikacji: 18 listopada 2009 r.; aktualizacja: 20 listopada 2009 r.

 • Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska do świadczeń medycznych

  W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez szpitale i przychodnie specjalistyczne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'', w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa uprzejmie proszę świadczeniodawców o poinformowanie swoich pracowników o przysługującym tym osobom uprawnieniach.

  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 listopada 2009 r.;

 • Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju: RTM, PDT i UZD

  W związku z wejściem w życie z dniem 4 listopada 2009 r., ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Pomorski OW NFZ informuje, iż w 2009 r. nie odbędą się postępowania konkursowe w rodzajach świadczeń:

  Umowy w powyższych rodzajach świadczeń będą aneksowane na kolejny okres rozliczeniowy.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 listopada 2009 r.

  • ratownictwo medyczne,
  • pomoc doraźna i transport sanitarny,
  • lecznictwo uzdrowiskowe.
 • Aneksowanie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na kolejny okres rozliczeniowy

  W związku z wejściem w życie z dniem 4 listopada 2009 r., ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Pomorski OW NFZ informuje, iż w 2009 r. nie odbędą się postępowania konkursowe w rodzajach świadczeń:

  Umowy w powyższych rodzajach świadczeń będą aneksowane na kolejny okres rozliczeniowy.

  Jednocześnie informujemy Świadczeniodawców Pomorskiego OW NFZ, iż w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku określony został wykaz świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji. Niespełnienie wymaganych warunków realizacji świadczeń przez świadczeniodawcę uniemożliwi aneksowanie umowy, gdyż powyższe akty prawne nie przewidują możliwości zakontraktowania świadczeń w ,,substandardzie'', przy obniżonej cenie.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 listopada 2009 r.

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • leczenie stomatologiczne,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
  • opieka paliatywna i hospicyjna,
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
  • profilaktyczne programy zdrowotne,
  • podstawowa opieka zdrowotna - w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w poz.}.
 • Weryfikacja świadczeń sprawozdanych komunikatem I fazy (świadczeń przed rozliczeniem, otwartych) w rodzajach: SPO, OPH, REH i PSY

   

  W nawiązaniu do poprzednich komunikatów z dni: 18.09.2009, 05.10.2009, 09.10.2009, 15.10.2009, 19.10.2009 oraz 23.10.2009 zamieszczonych na stronie internetowej Pomorskiego OW NFZ, związanych z procesem międzyfazowej weryfikacji danych, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń informuje, iż proces automatycznej weryfikacji informacji przesyłanych w 1-ej fazie zostaje rozszerzony na dane zrealizowane w  ramach umowy w rodzajach: SPO, OPH, REH, PSY. Poniżej przedstawiony zostaje schemat rozliczania wykonanych świadczeń (dotyczy rodzajów: AOS, ASDK, PRO, SOK, STM, OPH, SPO, REH, PSY i SZP).

  Pełna treść komunikatu - do pobrania:

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 listopada 2009 r.

 • Instrukcja uzupełniania danych o zleceniach (skierowaniach) w komunikatach XML

  W związku ze stwierdzanymi błędami w komunikatach XML związanymi z informacjami o zleceniach (skierowaniach) na wykonane świadczenia, przekazujemy krótką instrukcję uzupełniania tych danych.

  Opis tych elementów można znaleźć w zarządzeniu Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, por. załącznik 2.2.4. Element ,,zlecenie'' oraz w rozporządzeniu MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.08.123.801), por. §3 ust. 12.

  Dla świadczeń planowych i nagłych ze skierowaniem należy przekazywać:

  w przypadku, gdy kierującym jest podmiot będący świadczeniodawcą (typ zlecenia ,,S''):

  w przypadku innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych (typ zlecenia ,,I''):

  Szczególnie częstym błędem jest przekazywanie tylko nazwy instytucji zlecającej (typ zlecenia ,,I'') zamiast numeru REGON i cz. VII kodu resortowego (typ ,,S'') w przypadku, gdy zlecający (kierujący) jest świadczeniodawcą, czyli podmiotem realizującym świadczenia na podstawie umowy z NFZ.

   

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 października 2009 r.; aktualizacja: 17 listopada 2009 r.

  1. identyfikator zlecenia (o ile występuje, np. nr KUM) oraz datę wystawienia;
  2. identyfikator świadczeniodawcy kierującego i jego komórki organizacyjnej, czyli nr księgi rejestrowej lub pierwsze dziewięć cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON oraz część VII resortowego kodu identyfikacyjnego (ta ostatnia o ile jest nadana);
  3. dane o osobie kierującej (typ personelu - np. lekarz, nr PWZ);
  4. pełną nazwę instytucji zlecającej.
 • Niedopuszczalność odmowy wykonania zabiegu operacyjnego w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009r. (Dz. Urz. MZ. Nr 3 z dnia 1 kwietnia 2009 r., poz. 15) niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B.

  Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną winien poinformować pacjenta o szczepieniach zalecanych, niefinansowanych z budżetu Ministra Zdrowia - w tym również o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

  Brak szczepienia przeciwko WZW typu B nie może być podstawą do odmowy przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 października 2009 r.

 • Weryfikacja świadczeń sprawozdanych komunikatem I fazy (świadczeń przed rozliczeniem, otwartych) w rodzaju AOS i SZP

   

  W nawiązaniu do poprzednich komunikatów z dni: 18.09.2009, 05.10.2009 oraz 09.10.2009, zamieszczonych na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, związanych z procesem międzyfazowej weryfikacji danych, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń informuje, iż proces automatycznej weryfikacji informacji przesyłanych w 1-ej fazie zostaje rozszerzony na dane zrealizowane w  ramach umowy w rodzaju SZP. Poniżej przedstawiony zostaje schemat rozliczania wykonanych świadczeń (dotyczy tylko rodzaju AOS i SZP).

  Pełna treść komunikatu - do pobrania:

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 października 2009 r.

 • Szkolenie dla świadczeniodawców i Lekarzy nt. wirusa HIV i choroby AIDS

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego z regionu województwa pomorskiego Departament Zdrowia w dniach 15-16 października 2009 r. organizuje, we współpracy z Partnerami (Urzędem Miejskim w Słupsku, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Słupsku), wysokospecjalistyczne szkolenie na temat wirusa HIV i choroby AIDS.

  Program szkolenia został tak ułożony, by uczestnicy szkolenia pozyskali najnowszą i obszerną wiedzę z zakresu HIV/AIDS a wśród wykładowców będą osoby, które posiadają dużą wiedzę w temacie oraz są przede wszystkim praktykami.

  Uczestnicy szkolenia uzyskają również punkty edukacyjne (12 punktów). Szkolenie skierowane jest głównie do lekarzy. W szkoleniu mogą wziąć również udział inne osoby wykonujące zawody medyczne (pielęgniarki, psycholodzy).

  Szczegóły w informacji i we wstępnym programie szkolenia - do pobrania:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 października 2009 r.

 • Planowane wdrożenie procesu tzw. międzyfazowej weryfikacji świadczeń

  W związku z planowanym wdrożeniem procesu międzyfazowej weryfikacji świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż jest w trakcie intensywnych prac związanych z weryfikowaniem świadczeń sprawozdawanych komunikatem I fazy (przed II fazą). Jako pierwszy rodzaj do weryfikacji między fazowej został obrany AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dokładny harmonogram pracy loadera oraz miejsce docelowe w którym będą znajdowały się wyniki weryfikacji zostanie przekazany w następnym komunikacie.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 września 2009 r.

 • Informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2009:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  �???ródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 7 września 2009 r.;

 • Konferencja szkoleniowa ,,Opieka nad ciężarną, noworodkiem i małym dzieckiem''

  W ramach Programu ,,Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013'' Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego organizuje konferencję szkoleniową ,,Opieka nad ciężarną, noworodkiem i małym dzieckiem''.

  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Konieczna jest rejestracja uczestników na Konferencję. Termin rejestracji upływa w dniu 15 września 2009 r.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 września 2009 r.;

 • Zmiana sposobu kolejności rozliczania świadczeń od 01.09.2009 r.

  Od dnia 1 września 2009 r. zostały uruchomione dodatkowe weryfikacje rozliczanych świadczeń.
  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 września 2009 r.;

 • Zmiana zasad rejestracji świadczeń dla noworodków, nie posiadających numerów PESEL

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z nowym formatem SWIAD 4.1.4 zmieniły się zasady rejestracji świadczeń dla noworodków nieposiadających numerów PESEL. Zgodnie z nimi dla przesyłek z roku 2009 w atrybucie *typ-osoby* elementu *ident-pacj* identyfikator opiekuna może być przysyłany tylko dla korekt zestawów świadczeń. Rozliczenie nowych zestawów oraz zestawów do których przesłane będą nowe pozycje rozliczeniowe powinno się odbywać analogicznie, jak dla pacjentów ,,NN'', a więc identyfikatorem w tym przypadku będzie numer dokumentacji medycznej.

  Prosimy o dokonanie modyfikacji po stronie oprogramowania oraz o dokonanie ewentualnych korekt danych statystycznych.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 sierpnia 2009 r.

 • Wystawianie dokumentów korygujących do poprzednich okresów rozliczeniowych

  W związku z otrzymywaniem przez Pomorski OW NFZ zwiększonej liczby korekt wystawionych do każdego okresu sprawozdawczego oddzielnie, w przypadku dokumentów korygujących dotyczących kilku okresów sprawozdawczych proponujemy ich wystawianie - do ostatniego miesiąca sprawozdawczego, który podlegał korekcie z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych obowiązujących w zawartej umowie. Oznacza to, że w przypadku korygowania danych np. w okresie marzec - lipiec 2009, korekty byłyby wystawiane:

  Wystawianie korekt do każdego z korygowanych miesięcy powoduje znaczący wzrost dokumentów podlegających weryfikacji, co utrudnia zachowanie terminowości ich weryfikacji i zapłaty.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 sierpnia 2009 r.

  1. do lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z jednym okresem rozliczeniowym,
  2. odpowiednio do czerwca i lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z okresami rozliczeniowymi I-VI, VII-XII /np. AOS, wybrane umowy z rodzaju SZP, SZP-R, SZP-C/.
 • Odblokowanie w systemie informatycznym umów w rodzajach: AOS w zakresie: AOS i ASDK oraz w rodzaju SZP w zakresie: SZP, SZP-C, SZP-L za okres I-VI.2009 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25.08.2009 roku odblokowano w systemie informatycznym umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: AOS i ASDK oraz w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: SZP, SZP-C, SZP-L za okres styczeń- czerwiec 2009 rok w celu dokonania rozliczenia za dany okres sprawozdawczy. Umowy zostały odblokowane jedynie dla tych świadczeniodawców, którzy odesłali podpisany aneks w formie papierowej do siedziby POW NFZ przy ul. Marynarki Polskiej 148 Gdańsk.

  Ponowne zablokowanie w/w umów nastąpi w terminie 7 dni od dnia odblokowania.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 25 sierpnia 2009 r.

 • Dokumenty niezbędne do okazania przez Świadczeniobiorcę ubiegającego się o udzielenie świadczeń zdrowotnych

  W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, co następuje:

  Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) ,,Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

  Art. 240 ust. 1 powyższej ustawy stanowi natomiast: ,,Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, jest dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.
  3. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może być legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na podstawie odrębnych przepisów''.

  Trzeba pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje dopiero po zgłoszeniu się do NFZ (art. 67 ust. 2 ww. ustawy). Prawo to ustaje natomiast po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Każda zatem osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, powinna okazać aktualny dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem, tj. dokument potwierdzający, iż nie minęło 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Należy również zwrócić uwagę, iż składka zdrowotna jest opłacana co miesiąc. Jej opłacenie jest natomiast warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Zatem konieczne jest posiadanie przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego opłacenie składki na to ubezpieczenie w ostatnim miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej bądź dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia udzielenia tego świadczenia.

  Przykładowo takim dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca aktualne (tj. nie wcześniejsze niż 30 dni przed udzieleniem świadczenia) potwierdzenie o zatrudnieniu. Może to również być druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składki zdrowotnej w miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej lub też zaświadczenie od płatnika składki. Natomiast dla członka rodziny może to być aktualny druk ZUS ZCNA potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna lub też zaświadczenie wystawione przez płatnika składki oraz dodatkowo legitymacja ucznia/studenta w przypadku dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 18 lat.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 sierpnia 2009 r.

  1. kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;
  2. dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony''.
 • Komunikat z 07.08.2009 r. ws. zmiany zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przekazuje pismo Minister Zdrowia oraz Krajowych Knsultantów w sprawie ,,Zmiany zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza'' - do wiadomości i stosowania. Publikujemy także ,,Zalecenia, dotyczące pobierania materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Laboratorium Samodzielnej Pracowni - Krajowego Ośodka ds. Grypy NIZP-PZH''.

  Treść pisma Minister Zdrowia do pobrania:

  Treść Zaleceń dotyczących pobierania materiałów klinicznych do pobrania:

  Podpisał: z up. Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 sierpnia 2009 r.

 • Komunikat z 29.07.2009 r. ws. zaleceń dotyczących grypy A/H1N1 - dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów ZOZ-ów

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku publikuje w załączeniu ,,Informację dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1'' sporządzoną przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych i Minister Zdrowia.

  Treść informacji do pobrania:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 lipca 2009 r.

 • Zablokowanie możliwości spraozdań ze zrealizowanych świadczeń w okresie: 01.01.2009-30.06.2009 w rodzaju AOS (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne - gdzie obowiązują 2 okresy rozliczeniowe w roku 2009

  W związku z wprowadzeniem dwóch okresów rozliczeniowych (1.01.2009-30.06.2009 oraz 1.07.2009-31.12.2009) w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, AOS-KAOS, ASDK) oraz leczenie szpitalne (dotyczy części świadczeniodawców) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie § 27 ust. 2 Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego''.

  W związku z tym informujemy, że 14 sierpnia 2009 roku zostanie zablokowana możliwość sprawozdawania zrealizowanych świadczeń w okresie 1.01.2009-30.06.2009 roku. Świadczenia sprawozdane po tym okresie nie będą brane pod uwagę przez POW NFZ.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 OWU mają Państwo obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
  W przypadku sprawozdania wszystkich zrealizowanych świadczeń za okres 1.01.2009-30.06.2009 wcześniej niż w terminie do 14 sierpnia 2009 roku prosimy o pisemne poinformowanie POW NFZ.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 lipca 2009 r.

 • Rozliczenie środków finansowych przekazanych na podwyżki w roku 2008

  W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia świadczeniodawców z wydatkowania środków finansowych uzyskanych za rok 2008 informujemy, że od 26 czerwca 2009 w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' dostępne będzie oświadczenie o wykorzystania środków finansowych przekazanych przez NFZ za rok 2008 r. na wzrost wynagrodzeń. Oświadczenie będzie dostępne w postaci formularza umożliwiającego świadczeniodawcy uzupełnienie wymaganych danych oraz wydrukowanie dokumentu. Dokument należy odesłać do POW NFZ do 30 czerwca. Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 czerwca 2009 r.;

 • Dwa okresy rozliczeniowe w roku 2009 w rodzajach: AOS i SZP

  Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

   

  że okres rozliczeniowy w w/w umowach kończy się z dniem 30 czerwca 2009 roku, a II półrocze br. jest oddzielnym okresem rozliczeniowym. Nie dotyczy świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy na jeden okres rozliczeniowy.

  W związku z powyższym wszelkie nadwykonania i wolne środki z niedowykonań nie skutkują narastającym rozliczeniem w II półroczu br.
  Jednocześnie z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy do umów w w/w rodzajach świadczeń, przypominamy o możliwości złożenia wniosków o przesunięcia środków finansowych między zakresami i umowami, zgodnie z §20 i 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie: do dnia 15  czerwca 2009 roku.

  Termin ostatecznego rozliczenia I okresu umowy - 14 sierpnia 2009 r. (45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego) zgodnie z §23 Ogólnych Warunków Umów.

  Podpisał: z up. Dyrektora Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 czerwca 2009 r.

  1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  2. Leczenie szpitalne
 • KOMUNIKAT ANULOWANY: Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Obowiązuje komunikat z dnia 12 marca 2010 r. z załącznikami.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Informujemy, że rozliczenie świadczeń zrealizowanych z powyższego tytułu dokonywane będzie po uprzedniej weryfikacji złożonej do Oddziału dokumentacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby termin zapłaty za świadczenia wskazywany na fakturach nie był krótszy niż 21 dni.

  Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 czerwca 2009 r.

  1. Wniosek z wykazem udzielonych świadczeń opieki medycznej i pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych (Wniosek - plik PDF),
  2. Rachunek/faktura (dopuszcza się wystawienie rachunku: jeden świadczeniobiorca-kilka świadczeń).
  3. Kosztorys udzielonych świadczeń medycznych. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, złożenie przez świadczeniodawcę kosztorysu wg własnego wzoru. Kosztorys powinien przedstawiać zestawienie kosztów według rodzajów, sporządzony na podstawie dokumentów księgowych i według zasad opisanych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. z dnia 27 marca 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz. 1194). (Kosztorys - plik xls)
  4. Kwota do zapłaty objęta rachunkiem/fakturą oraz wykazana w kosztorysie może obejmować jedynie uzasadnione i niezbędne koszty poniesione przy udzielaniu świadczenia. Na wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie rozliczenia zgodnego ze stanem faktycznym.
 • Wnioski w Portalu Potencjału dotyczące osób wykonujących zawody medyczne i udzielających świadczeń medycznych

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku
  ,,§ 6.1. Świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy.
  2. Zmiany w załączniku o którym mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia''

  W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że wszystkie wnioski złożone w Portalu Potencjału (dotyczące personelu, sprzętu, harmonogramu, podwykonawców) z okresem ich obowiązywania wcześniejszym niż data złożenia wniosku będą traktowane jak złożone po terminie i nie będą podlegały rozpoznaniu oraz odzwierciedleniu w odpowiednich załącznikach do umowy. Aneksy do wszystkich rodzajów umów uwzględniające zaakceptowane wnioski będą przygotowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski OW.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 maja 2009 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy

  Pomorski OW NFZ przypomina o obowiązku właściwego sposobu rozliczania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób innych niż ubezpieczeni, takich jak:

  zgodnie z par. 18 ust. 5 i 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r.).

  Należność z tytułu realizacji świadczeń, za okres sprawozdawczy, udzielanych osobom wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy, jest określona w odrębnych rachunkach, dotyczących poszczególnych kategorii osób zidentyfikowanych odpowiednim kodem tytułu uprawnienia (podanym powyżej) z Tabeli nr 8 Załącznika nr  3 do rozporządzenia MZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2008.123.801).

  Ponadto na fakturze skierowanej do Pomorskiego OW NFZ powinien być wskazany artykuł, na podstawie którego rozliczane są świadczenia i liczba osób, których dotyczy faktura.

  Wcześniejszy komunikat w przedmiotowej sprawie ukazał się na stronie POW NFZ 26 marca 2008 r. z uzupełnieniem 11 kwietnia 2008 r.

  Podpisał: z up. Dyrektora Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 maja 2009 r.

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (decyzja wójta, burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - N;

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - I;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, nr 115, poz. 793 i nr 176, poz. 1238), o których jest mowa w art. 12 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - AL;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - NA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535, z późn.  zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 4 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - PS;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, o których jest mowa w art. 12 pkt 6 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - ZA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305), o których jest mowa w art. 12 pkt 9 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - RP;

 • Unieważnienie legitymacji służbowych z Pomorskiego OW NFZ

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku unieważnia następujące legitymacje służbowe o numerach:

  11/014, 11/016, 11/020, 11/030, 11/033, 11/037, 11/047, 11/055, 11/056.

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 maja 2009 r.

 • Uzupełnienie do komunikatu z 30.04.2009 r. ws. zaleceń dotyczących grypy A/H1N1

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku w uzupełnieniu do komunikatu z dnia 30 kwietnia 2009 r. przekazuje zalecenia Ministra Zdrowia opracowane przez Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych dotyczące postępowania lekarzy związku z przypadkami grypy A/H1N1 - do wiadomości i stosowania.

  Treść informacji uzupełniającej Minister Zdrowia dla lekarzy, opracowanych przez Krajowego Konsultanta ds. Chorób zakaźnych do pobrania:

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 maja 2009 r.

 • Zalecenia Minister Zdrowia w związku z przypadkami grypy A/H1N1 - do stosowania dla lekarzy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przekazuje zalecenia Ministra Zdrowia opracowane przez Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych dotyczące podstawowych zasad postępowania lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej związku z przypadkami grypy A/H1N1 - do wiadomości i stosowania (w załączeniu). Ponadto informujemy, iż komunikat zamieszczony jest również na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Treść zaleceń Minister Zdrowia opracowanych przez Krajowego Konsultanta ds. Chorób zakaźnych do pobrania:

  Podpisał: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 kwietnia 2009 r.

 • Wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że:

  Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt. III ,,skierowania na leczenie uzdrowiskowe''. Natomiast w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy również dołączyć kserokopię karty informacyjnej ze szpitala.

  Aktualny wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U.07.69.466).

  Warunkiem przyjęcia skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelne wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem są zwracane lekarzowi, który je wystawił. Jeżeli na skierowaniu brakuje podpisu ubiegającego się o sanatorium określające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co jest bardzo częstym uchybieniem) skierowanie takie nie jest rejestrowane i jest odsyłane do podpisu ubezpieczonemu.

  W związku z drastycznie rosnącą liczbą skierowań składanych niemalże po zakończonym leczeniu przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego to nie więcej niż raz na 12 m-cy. Zaznacza się, że skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia oraz wskazania i brak przeciwwskazań do leczenia.

  Tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do pobrania w dwu formatach:

   

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 kwietnia 2009 r.

  • do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych.
  • Aby pobrać aktualny wzór skierowania po zalogowaniu się do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' należy w części ,,Umowy na realizację świadczeń'' wybrać opcję ,,Pokaż więcej'' oraz wybrać z listy ,,Skierowanie na leczenie sanatoryjne''. Po wypełnieniu koniecznych elementów: ,,lekarza kierującego'' oraz ,,miejsca realizacji świadczeń'' należy wypełnić formularz wniosku.
  • Publikujemy także aktualny wzór skierowania plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.,
 • Uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością

  W związku z napływającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami na nierespektowanie przez świadczeniodawców uprawnień osób posiadających tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, ponownie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z póz. zm.):

  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  Proszę o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personelu rejestracji, o aktualnych przepisach, a także o podjęcie takich działań, aby informacja o uprawnieniach ww. osób była ogólnie dostępna i respektowana.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2009 r.

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni,
  • inwalidzi wojskowi,
  • kombatanci
 • Kierowanie pacjentów hospitalizowanych lub ich rodzin do lekarzy POZ celem wypisania recept oraz środków zaopatrzenia ortopedycznego

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozdz. 3  §12 ustęp 8 i 9:

  ,,8. W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne.

  9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków.''

  Jednocześnie POW NFZ uprzejmie przypomina, że art. 35 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku stanowi: ,,Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (...) zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.''

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2009 r.

 • Prawidłowa forma dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych

  W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi prawidłowej formy wyników badań rentgenodiagnostycznych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia:

  Zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64,poz, 565 z późn.zm.).

  Przepisy nie określają formy, w jakiej wydawane powinny być wyniki badań diagnostycznych, w tym rentgenowskich. Wydaje się, iż w przypadku badań wykonywanych techniką cyfrową, wynik takiego badania powinien zostać wydany na informatycznym nośniku danych, a dodatkowo ? na życzenie pacjenta, odpłatnie - także w postaci zdjęcia na folii transparentnej.

  Z uwagi na powstające w tym zakresie wątpliwości, zagadnienie dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych zostanie wnikliwie rozważone w trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 marca 2009 r.

 • Ostateczne rozliczenie za 2008 r. umów kontynuowanych

  W celu ostatecznego rozliczenia za 2008r. umów kontynuowanych, przedstawiamy Państwu projekty aneksów, które będą podstawą wzajemnych rozliczeń.

  Wersja A - dotyczy umów, w których:

   

  Wersja B - dotyczy umów w których:

  Wzory projektów aneksów - do pobrania w dwu wersjach:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 lutego 2009 r.

  • zostanie dokonana alokacja do limitu umowy,
  • zostanie dokonana alokacja ponad limit,
  • zostanie rozliczony tylko ponad limit,
  • zostanie dokonana alokacja zmniejszająca,
  • zostanie dokonane zmniejszenie.
  • aneks - wersja A plik PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader,
  • aneks - wersja B plik PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
 • Zmiana rachunku bankowego - aneksy do umów w roku 2009

  Przypominamy, że numer rachunku bankowego Świadczeniodawcy jest integralną częścią umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Zmiana numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy jest zmianą treści umowy i jako taka wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

  Przedstawiamy wzory aneksów do umów w roku 2009:

  jakie należy wypełnić i wysłać do POW NFZ w razie zmiany numeru rachunku bankowego. Prosimy o zapoznanie się z uwagami (odpowiednio - uwagami dla świadczeniodawców ,,mundurowych'').

  Komunikat zawiera także wzory aneksów dla świadczeniodawców ,,mundurowych''.

  Podpisał: Tadeusz Jędzrejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW iNFZ

  data publikacji: 6 lutego 2009 r.; aktualizacja: 2 grunia 2009 r.

  • dla świadczeniodawców ,,cywilnych'',
  • dla świadczeniodawców ,,mundurowych'',
 • Rozliczenia świadczeń z tytułu OC

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że świadczenia wykonane z tytułu OC, a które do dnia 31 stycznia 2009 roku nie zostały prawidłowo zafakturowane i sprawozdane (faktury VAT oraz faktury korygujące VAT) oraz nie wpłynęły do POW NFZ do dnia 2 lutego 2009, należy zakwalifikować do rozliczenia ze środków pochodzących ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu należy zmienić komunikat XML w następujący sposób: świadczenia, którym nadano status z - zapytanie o możliwość rozliczenia z tytułu OC należy wykazać ponownie bez nadawania tego statusu.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFz

  data publikacji: 5 lutego 2009 r.

 • Rozliczenia umów na rok 2009 - dostosowanie do nowej wersji komunikatu XML

  Przypominamy, że Zarządzenie nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 9 stycznia 2009 r. określiło nową wersję komunikatów sprawozdawczych XML, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Ponadto 30 stycznia Centrala NFZ udostępniła aktualny plik parametryzujący dla JGP, konieczny do wygenerowania i rozliczania umów szpitalnych. Pełne dostosowanie systemu informatycznego Pomorskiego OW NFZ do powyższych zmian nastąpiło 3 lutego po południu. Od tego momentu możliwe jest rozliczanie świadczeń za rok 2009.

  Poza dostosowaniem systemu NFZ konieczne jest dostosowanie systemów używanych przez świadczeniodawców do nowej wersji komunikatu XML, co zapewnić powinni producenci tego oprogramowania.

  Prosimy o sprawdzenie, czy producenci Państwa oprogramowania przygotowali wersję zgodną z Zarządzeniem 4/2009/DSOZ oraz o zainstalowanie nowych wersji na swoich komputerach. Jest to konieczne dla prawidłowego przesyłania sprawozdań i rozliczania świadczeń w roku 2009.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2009 r.

 • Aplikacja ,,Aneksowanie Umów'' - dostępna w Portalu Potencjału

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu dzisiejszym została udostępniona w Portalu Potencjału nowa aplikacja Aneksowanie Umów do wprowadzania wniosków o zatrudnienie personelu oraz wykazu sprzętu.

  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją - Aneksowanie umów z wykorzystaniem Portalu -> dokumentacja dla świadczeniodawcy.

  Jednocześnie informujemy, że po zatwierdzeniu przez POW NFZ wniosków dotyczących zatrudnienia lekarzy jest możliwość generowania numerów recept w Portalu.

  Procedura generowania i przesyłania do POW NFZ zweryfikowanych załączników nie ulega zmianie. W związku z powyższym, wnioski złożone w roku 2009 w Portalu Świadczeniodawcy zostaną anulowane, prosimy o ponowne umieszczenie ich w Portalu Potencjału.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 stycznia 2009 r.

 • Sprawozdawanie zestawów świadczeń w ramach realizacji umów zawartych na rok 2009

  Na stronie Centrali NFZ ukazał się komunikat dotyczący sprawozdawania zestawów świadczeń w ramach realizacji umów zawartych na rok 2009, które będzie mogło być realizowane dopiero po 31 stycznia 2009.

  Komunikat opublikowany na stronie Centrali NFZ w dniu 31.12.2008 r.

  data publikacji: 23 stycznia 2009 r.

 • Rozliczenie wykonania umowy za rok 2008

  Wydział Ekonomiczno-Finansowy Pomorskiego OW NFZ przypomina, że odpowiednio, zgodnie z § 26 ust. 2 ,,Ogólnych Warunków Umów'' stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku lub § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 roku ,,Rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego'', tj. do dnia 14.02.2009 r.

  W związku z powyższym informujemy, że termin składania dokumentów rozliczeniowych (rachunki, raporty statystyczne) z wykonania umów za rok 2008 upływa z dniem 31 stycznia 2009 roku, a dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały weryfikacji.

  Podpisała: Z up. Dyrektora Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 stycznia 2009 r.

 • Umowy w formie elektronicznej w Portalu Świadczeniodawcy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że na bieżąco zamieszcza w Portalu Świadczeniodawcy umowy w formie elektronicznej na realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach na 2009 rok.

  Działania te pozwolą Państwu na pełną techniczną realizację umów i sprawozdawczość, wraz z obsługą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP), a także drukowanie recept.

  Jednocześnie informujemy, iż Świadczeniodawcy zobowiązani są do podpisania, natychmiast po otrzymaniu, wersji papierowej umowy wraz z załącznikami i niezwłocznego dostarczenia jej do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Funduszu w Gdańsku co jest niezbędnym warunkiem rozliczania umów.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 8 stycznia 2009 r.

 • Ostateczny termin składania faktur za świadczenia udzielone ofiarom wypadków komunikacyjnych

  W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, informujemy, iż ostateczny termin złożenia faktur do Pomorskiego OW NFZ, za świadczenia udzielone ofiarom wypadków komunikacyjnych upływa w dniu 31 stycznia 2009 r.. Dowody księgowe dostarczone po tym terminie nie będą rozliczane. Jednocześnie informujemy o możliwości pobierania plików ze świadczeniami zrealizowanymi z tytułu OC za okres sierpień - październik 2008 r. Pliki można pobrać z następującej lokalizacji:

  Portal Świadczeniodawcy -> Administracja i opcje -> pokaż więcej -> Pobranie plików technicznych NFZ -> Pliki dedykowane -> OC

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 8 stycznia 2009 r.

 • Zmiana numeru konta bankowego Świadczeniodawcy - aneksy do umów w roku 2009

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż w przypadku kontynuacji umowy w roku 2009 numer konta bankowego Świadczeniodawcy jest integralną częścią umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  Zmiana numeru konta bankowego Świadczeniodawcy jest zmianą treści umowy i jako taka wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej. Aneks podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Świadczeniodawcy a autentyczność podpisu potwierdza notariusz, radca prawny lub adwokat. Powyższe potwierdzenie nie jest potrzebne w przypadku, gdy osoba upoważniona do reprezentowania Świadczeniodawcy przybędzie osobiście (z dowodem potwierdzającym tożsamość) do siedziby Oddziału i podpisze aneksy do umów w obecności pracownika Oddziału.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 grudnia 2008 r.

 • Pieczęci Świadczeniodawców z nowym numerem umowy w 2009 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, iż świadczeniodawca ma obowiązek posługiwania się wyłącznie nowym numerem umowy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2009 r.

  Natomiast, na prośbę Świadczeniodawców Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż Świadczeniodawcy województwa pomorskiego, z którymi Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł umowy wieloletnie na rok 2009, mogą posługiwać się pieczęcią z dotychczasowym numerem umowy obowiązującym w roku 2008 przy:

  Wszelkie dokumenty finansowo-rozliczeniowe za rok 2009 wysyłane do Pomorskiego OW NFZ muszą być opatrzone nowym numerem umowy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 roku. Forma podania numeru poprzez użycie pieczęci lub oznaczenia w inny sposób zależy od wyboru Świadczeniodawcy.

  Podpisał: Z up. Tadeusz Jędrtzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 16 grudnia 2008 r.

  • wydawaniu skierowań na badania diagnostyczne bądź konsultacje specjalistyczne i/lub leczenie szpitalne,
  • wydawaniu zleceń na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny i środek pomocniczy.
 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Dotyczy Świadczeniodawców, którzy mają zawarte umowy z POW NFZ i rozliczają się m.in. z tytułu świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca 2008 r. Pomorski OW NFZ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej.

  Wobec powyższego, dane objęte rachunkiem powinny być zgodne z danymi zaznaczonymi do zapłaty w raporcie statystycznym, tj. wartość rachunku i świadczenia medyczne w nim zawarte powinny być zgodne z wartością świadczeń medycznych zaznaczonych do zapłaty w raporcie statystycznym.

  Zwracamy się zatem o uwzględnienie powyższej zasady przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych. Pozwoli to na usprawnienie i przyspieszenie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 2 grudnia 2008 r.

 • Pieczęć Świadczeniodawcy z nowym numerem umowy obowiązującej od 01.01.2009 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż Świadczeniodawca, z którym Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł umowy wieloletnie jest zobowiązany do posługiwania się pieczęcią z nowym numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2009 r.

  W załączeniu - do pobrania pełna treść komunikatu Pomorskiego OW NFZ zawierająca informację o formacie numerów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2008 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

   

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskigo OW NFZ

  data publikacji: 29 października 2008 r.

 • Zwolnienia lekarskie - obowiązek wypisywania przez lekarzy

  W związku z licznymi sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.05.31.267 tekst. jednol.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Paragraf drugi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.99.65.741 z późn. zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrekora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 października 2008 r.

 • Zmiana sposobu wskazywania świadczeń do rozliczenia z tytułu OC

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie w sposobie wskazywania świadczeń do rozliczenia z tytułu OC. Świadczenia, które należy skorygować i wykazać do rozliczenia z tytułu OC będą ukazywały się na Portalu Świadczeniodawcy w cyklu miesięcznym do ostatniego dnia miesiąca.

  Pliki można pobrać z następującej lokalizacji:

  Portal Świadczeniodawcy >> Administracja i opcje >> pokaż więce >> Pobranie plików technicznych NFZ >> Pliki dedykowane >> OC

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 22 października 2008 r.

 • Formularz E-112, jak się nim posługiwać - podstawowe informacje

  W związku ze zwiększającą się liczbą formularzy E 112, z którymi przyjeżdżają pacjenci unijni na leczenie planowe do Polski oraz nieumiejętnością posługiwania się nim, Wydział Spraw Świadczeniobiorców przekazuje podstawowe informacje o powyższym formularzu. Powyższą informację opublikowano w dziale ,,Zdrowie w UE''.

  data publikacji: 22 października 2008 r.

 • Zmiana rachunku bankowego - aneksy do umów w roku 2008

  W zwiazku z wprowadzeniem nowej treści umowy we wszystkich rodzajach świadczeń zmienił się zapis w poniższych wzorach aneksów zmieniających numer konta bankowego świadczeniodawcy i tak:

  W pozostałych rodzajach świadczeń zapisy nie zmieniły się.

  W załączeniu publikujemy także wzór dla nowego rodzaju świadczeń AOS-KAOS tj. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

  W przypadku Świadczeniodawców ,,cywilnych'' prosimy o wpisanie we wszystkich wzorach aneksów zmieniających numer konta bankowego osobę do reprezentowania Pomorskiego Oddziału NFZ p. Dyrektor Dorotę Pieńkowską.

  W przypadku Świadczeniodawców ,,mundurowych'' prosimy o wpisanie we wszystkich wzorach aneksów zmieniających numer konta bankowego osobę do reprezentowania Pomorskiego Oddziału NFZ p. Wiesława Kusio - Zastępcę Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nr 2/2004 z 16 listopada 2004 r.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 17 października 2008 r.; aktualizacja: 22 października 2008 r.

  1. w AOS i ASDK - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  2. w SZP-R - w § 1 - zamiast: § 4 ust. 4 ma być: § 4 ust. 3
  3. w PSY - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  4. w REH - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  5. w OPD i OPD-H - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  6. w PRO - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  7. w STM i STM-O - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  8. w RTM - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 5 ma być: § 4 ust. 5
  9. w RTM-N - w § 1 - zamiast: § 5 ust. 3 ma być: § 4 ust. 3
  • dla świadczeniodawców ,,cywilnych'',
  • dla świadczeniodawców ,,mundurowych'',
 • Uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.), która weszła w życie dnia 29 września 2007 r., dodany został artykuł 47 c, a art. 57 ust. 2 pkt 10 uzyskał nowe brzmienie:

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Ponadto § 11 pkt 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących między innymi praw pacjenta. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) jak i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) oraz ich przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty w nich wymienione.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2008 r.

  • Art. 47 c stanowi, iż świadczeniobiorcy posiadający tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • Art. 57 ust. 2 pkt 10 stanowi, iż ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane bez skierowania na rzecz inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów. Powyższe zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. nr 166 poz. 1172 z dnia 14 września 2007 r., a szczegółowa informacja o zakresie tych zmian została przekazana do wiadomości Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców w dniu 26.10.2007 r. w formie komunikatu umieszczonego na ogólnodostępnej stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • ,,Portal Potencjału'' - przygotowania do renegocjacji umów i konkursów na rok 2009

  W dziale poświęconym postępowaniom o zawieranie umów na rok 2009 ukazał się ważny komunikat w sprawie przygotowań renegocjacji umów i konkursów ofert. Pierwszym etapem jest uzupełnienie danych w ,,Portalu Potencjału'', przez wszystkich świadczeniodawców i ich podwykonawców.

  data publikacji: 23 września 2008 r.; aktualizacja: 25 września 2008 r.

 • Zmiana danych do faktur

  W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w otrzymywanych dokumentach księgowych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku uprzejmie prosi, aby dokumenty księgowe (np.: faktury VAT, faktury korygujące VAT, rachunki, noty i inne) były wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn.zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 95, poz. 798, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 97, poz. 970, z późn. zm.) oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi podatku VAT.

  Dokumenty księgowe wystawione od 1 września 2008 r. powinny zawierać następujące dane:

  Odbiorca i płatnik: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk

  Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa NIP: 1070001057

  Różnica w stosunku do informacji zamieszczonej rok temu (16.07.2007) polega na podaniu pełnych nazw ze wskazaniem siedzib.

  Pełen tekst komunikatu - do pobrania (w dwóch formatach - do wyboru):

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych

  data publikacji: 22 sierpnia 2008 r.

 • Kopie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej

  Pomorski OW NFZ odnotowuje prośby świadczeniodawców o udostępnienie danych, przekazanych wcześniej do OW, w celu odtworzenia danych utraconych z ich komputerów w wyniku zdarzeń losowych. Przypominamy, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819, ze zm.) jest wprost określone, że świadczeniodawca ma obowiązek wykonywać i właściwe zabezpieczać kopie bezpieczeństwa, pozwalające odzyskać dane w przypadku ich utraty (np. awaria komputera, kradzież lub inne zdarzenie losowe). W szczególności paragrafy 56-60 określają szczegółowo, w jaki sposób powinny być zabezpieczane dane przechowywane w postaci elektronicznej.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 lipca 2008 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu OC

  W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi rozliczania świadczeń z tytułu OC POW NFZ wskazuje uproszczony sposób rozliczania w formie elektronicznej.

  Wszystkie świadczenia, które były wysłane z flagą ,,R'' (żądanie rozliczenia z tytułu OC), należy skorygować, tj. usunąć rozliczenie i wprowadzić status z flagą ,,Z'', a następnie należy postępować zgodnie z wyżej wymienioną instrukcją.

  Jednocześnie POW informuje, iż świadczenia rozliczane ryczałtem z tytułu OC, są chwilowo wstrzymane do czasu dodania odpowiednich produktów do umów (w celu rozliczania po kosztach rzeczywistych).

  • Świadczeniodawca w swoim programie informatycznym musi wskazać w komunikacie I fazy do OW NFZ na tym świadczeniu, w elemencie [nfz:oc] w atrybucie [status] wartość ,,Z''.

  • Jeżeli decyzja jest pozytywna, Fundusz przekazuje taką informację świadczeniodawcy za pomocą portalu świadczeniodawcy i dopuszcza rozliczenie tego świadczenia w II fazie jako świadczenie z tytułu OC.

  • Następnie świadczeniodawca przekazuje w komunikacie II fazy to świadczenie do rozliczenia z tytułu OC - również z flagą ,,Z'' (zapytanie do Funduszu).

 • Informacja dla ubezpieczonych o trybie składania skarg i wniosków

  POW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81, poz. 484) świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, a w szczególności trybu składania skarg i wniosków, praw pacjentów itp. W związku z powyższym w każdej jednostce służby zdrowia, która działa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w widocznym miejscu powinna być wywieszona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 maja 2008 r.

 • Obowiązek przekazywania komunikatu o kolejkach oczekujących

  POW NFZ informuje i przypomina, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania do Oddziału Funduszu, do dnia 10 każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym komunikatu o kolejkach oczekujących.

  W związku z powyższym informujemy, iż w ,,Portalu Świadczeniodawców'' ([Administracja i opcje] -> [Pokaż więcej] -> [Pobieranie plików technicznych] -> [Pliki dedykowane] -> [Kolejki]) zamieszczono imienny komunikat o aktualnych brakach w tym zakresie.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 maja 2008 r.

 • Świadczenia zrealizowane na rzecz uprawnionych do świadczeń z tytułu OC

  W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 18/2008/DSM Prezesa NFZ z 6 marca 2008 r. w sprawie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych i roszczeń o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że świadczeniodawcy mają możliwość rozliczenia świadczeń tego rodzaju od 1 października 2007 r.

  Świadczenia zrealizowane na rzecz świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń z tytułu OC powinny być odpowiednio oznaczone - tak, by można je było automatycznie rozpoznać w systemie NFZ. Możliwość zaznaczania w systemie istnieje od 1 stycznia br.

  Szczegóły reguluje Zarządzenie nr 111/2007/DI Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML, dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy), zmienione Zarządzeniem nr 6/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 25 stycznia 2008 r.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds Służb Mundurowych POW NFZ

  data publikacji: 8 maja 2008 r.; aktualizacja: 9 maja 2008 r.

 • Numery umów w rodzaju PSY i AOS zawartych od 1 maja 2008 r.

  Informujemy, iż świadczeniodawca, z którym Pomorski OW NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,obowiązującą od dnia 1 maja 2008 r.'' jest zobowiązany do posługiwania się pieczęcią z nowym numerem umowy wg wzoru:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 kwietnia 2008 r.

  • w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (AOS): 11/kod świadczeniodawcy/AOS/08

  • w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY): 11/kod świadczeniodawcy/PSY/08

 • Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów

  W związku z nagminnie napływającymi sygnałami o nie stosowaniu przez niektórych świadczeniodawców lub lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego ,,Zasad postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia'', w rodzaju i zakresie właściwym ze względu na przedmiot umowy (vide: załącznik do umowy) - przypominamy, iż każdy świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ,,Zasadami postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego'' i stosowania ww. zasad w praktyce zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich osób, które:

  ,,Zasady postępowania lekarzy...'' stanowiące załącznik do umowy znajdują się na stronie z materiałami dla POZ, w Zadządzeniu nr 69/2007. Do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2008 r.

  • udzielają świadczeń opieki zdrowotnej,
  • udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w placówce.
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader
 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca dotyczącego zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4 ust. 7, §5 ust. 6 i 6a Zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 25 września 2007 r. z późniejszymi zmianami) przedstawiamy zasady wystawiania rachunków za takie świadczenia.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  oraz załączony wzór tabeli:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 kwietnia 2008 r.

 • Wzór aneksu zmieniającego załączniki do umów w roku 2008

  W związku z wprowadzeniem na rok 2008 nowych wzorów załączników do umów, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza nowe zasady dokonywania zmian w ,,Portalu Świadczeniodawców''. świadczeniodawcy nie drukują załączników do umów tylko pobierają je (tak, jak umowy) z Portalu.

  W sekcji [Umowy na realizację świadczeń] należy wybrać [Pokaż więcej], a następnie [Moje umowy], i dalej w kolejnych oknach:

  W przypadku zaistniałych zmian w wykazach osób udzielających świadczeń i/lub harmonogramach pracy komórek organizacyjnych należy do dnia 10 każdego miesiąca zaktualizować ww. dane poprzez złożenie wniosków w Portalu.

  Przypominamy o wprowadzaniu opisów do wniosków np. zmiana godzin pracy, nowe zatrudnienie itp. Po zatwierdzeniu i zweryfikowaniu danych przez Pomorski OW NFZ do dnia 25 każdego miesiąca załączniki do umów zostaną wygenerowane i umieszczone na Portalu.

  Świadczeniodawcy po wydrukowaniu ww. załączników wypełniają zgodny ze wzorem aneks (osobne wzory dla świadczeniodawców ,,mundurowych'' oraz ,,cywilnych''). Wzory aneksów do pobrania (odczytywane m.in. za pomocą programu MS Word):

  Uwaga

  Pobrany wzór aneksu należy wypełnić elektronicznie (w edytorze wpisać tekst w miejscu kropek) i jako kompletny dokument wydrukować.

  Komplet dokumentów w  formie papierowej w 2 egzemplarzach należy przesłać w ciągu 3 dni do Oddziału do akceptacji przez Dyrektora Pomorskiego OW NFZ.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  Komunikat został uzupełniony o wzór aneksu dla służb mundurowych (08.05.2008).

  data publikacji: 7 kwietnia 2008 r.; aktualizacja: 8 maja 2008 r.

  • w oknie ,,Informacje o umowach'' wybrać kwadracik z literką ,,U'' (szczegóły dotyczące odpowiedniej umowy)
  • w oknie ,,Szczegółowe informacje o umowach'' wybrać [Aneksy]
  • na liście aneksów wybrać [Pobierz pliki]
  • w oknie ,,Załączniki aneksu do umowy'' pobrać zamieszczoen tam pliki
  • dla świadczeniodawców ,,cywilnych'' - plik typu doc;
  • dla świadczeniodawców ,,mundurowych'' - plik typu doc.
 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Celem usystematyzowania zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej informujemy, że:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  Uzuepłenienie do powyższego komunikatu ukazało się 11.04.2008.

  data publikacji: 26 marca 2008 r.

  1. Zgodnie z zapisami umowy dla każdej z kategorii osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy należy wystawić odrębny rachunek.

  2. W rachunku należy wskazać podstawę prawną przyjęcia świadczeniobiorcy, odpowiednio:

   1. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lub
   2. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 (ciąża, poród) lub
   3. zgodnie z art. 12 pkt 2 lub
   4. zgodnie z art. 12 pkt 3 lub
   5. zgodnie z art. 12 pkt 4 lub
   6. zgodnie z art. 12 pkt 6.
  3. Rachunek powinien zawierać:

   1. specyfikację rzeczową wykonanych świadczeń, zgodną z planem rzeczowo-finansowym zawartej umowy (w podziale na produkty kontraktowe),
   2. stawki za wykonane świadczenia zgodnie z zawartą umową.
  4. Wraz z rachunkiem należy przedstawić informację o liczbie osób, którym udzielono świadczeń wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej przyjęcia świadczeniobiorcy według załączonego wzoru:

  5. Do faktur, które nie zostały wcześniej sfinansowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych należy przedstawić oświadczenia stwierdzające ten fakt.

 • Pesel dla cudzoziemców

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach przepisów o koordynacji, na podstawie wydanego przez NFZ Poświadczenia, nie muszą posiadać numeru PESEL. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135 z późn. zm.), osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej ,,Poświadczeniem''.

  Pełen tekst komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

  • plik typu PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • Skierowania na dalsze leczenie poszpitalne pacjenów

  W związku z sygnałami pacjentów i świadczeniodawców z podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących wystawiania niezbędnych skierowań po leczeniu szpitalnym. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że karta informacyjna nie jest skierowaniem i przeznaczona jest dla pacjenta. Natomiast skierowania powinny być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala do dalszego leczenia specjalistycznego.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 marca 2008 r.

 • Dokumentacja medyczna dla recept pro auctore lub pro familia

  Przypominamy, że lekarze przepisujący recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla własnego rodzeństwa pro auctore lub pro familia zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej na rzecz w/w osób.

  Dokumentacje należy prowadzić w sposób czytelny i rzetelny. W szczególności należy zwrócić uwagę na prawidłowość i zasadność wystawiania recept, zgodność wystawianych recept z uprawnieniami pacjenta oraz dokonywać odpowiednich adnotacji o zapisanych lekach.

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819 z późn. zm.).

  data publikacji: 4 marca 2008 r.

 • Sprawozdawanie i rozliczanie programu profilaktyki przez świadczeniodawców AOS i POZ

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż cały Program profilaktyki raka szyjki macicy czyli również ,,etap podstawowy'', który został przeniesiony do AOS oraz porady lekarskie w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia realizowane w POZ należy sprawozdawać i rozliczać w oparciu o System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (pobranie materiału z szyjki macicy) nie spełniające wymogów badania przesiewowego opisane w Załączniku nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 września 2007 r. powinny być rozliczane w ramach porady kompleksowej lub porady specjalistycznej.

  data publikacji: 29 lutego 2008 r.

 • Rozliczenie świadczeniodawców z usług medycznych w styczniu oraz w lutym 2008

  POW NFZ wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostarczenia sprawozdawczości elektronicznej za styczeń 2008 do dnia 10.03.2008 r. za wyjątkiem umów:

  W przypadku realizacji umów w rodzajach:

  POW NFZ wyraża zgodę na rozliczenie się świadczeniodawców z usług zrealizowanych w lutym 2008 z pominięciem danych elektronicznych - na podstawie rzeczywistego wykonania usług w danym miesiącu z uwzględnieniem limitu określonego w umowie, z terminem uzupełnienia danych elektronicznych za miesiące: styczeń i luty 2008 do dnia 31.03.2008 r.

  data publikacji: 26 lutego 2008 r.

  • w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie programów profilaktyki raka piersi - etap podstawowy oraz etap pogłębionej diagnostyki;
  • za wyjątkiem umów w rodzaju leczenie stomatologiczne;
  • w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: lekarz, pielęgniarka, położna POZ, rozliczanych na podstawie ,,listy świadczeniobiorców''.
  • leczenie szpitalne,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Rozporządzenie MON - uprawnienia dla osób poszkodowanych poza granicami państwa

  Informuję, że w dniu 9 listopada 2007 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. 07.216.1608).

   

  Na podstawie w/w dokumentów uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, których mowa w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa tj. poza kolejnością w szpitalach, poza kolejnością i bez skierowania w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

   

  Osobom przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia, jak również prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych.

  data publikacji: 21 lutego 2008 r.

 • Rozliczenie świadczeniodawców z usług medycznych zrealizowanych w styczniu 2008

  Informujemy, iż wobec braku możliwości określenia dokładnego terminu generowania plików umów w wersji elektronicznej na rok 2008, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ wyraża zgodę na rozliczenie się świadczeniodawców z usług zrealizowanych w styczniu 2008 roku z pominięciem danych elektronicznych, na podstawie rzeczywistego wykonania usług w danym miesiącu, z uwzględnieniem limitu określonego w umowie.

  Powyższe dotyczy wszystkich umów z pominięciem rodzaju promocja zdrowia oraz z pominięciem ,,listy świadczeniobiorców'' w zakresach: lekarz, pielęgniarka, położna POZ.

  Termin uzupełnienia sprawozdawczości elektronicznej za styczeń zostaje przedłużony do 29.02.2008 roku. Jednocześnie przypominamy, iż dokumenty muszą zawierać specyfikację świadczeń.

  Zamieszczamy także pismo zastępcy prezesa ds. medycznych w ww. kwestii:

  data publikacji: 31 stycznia 2008 r.; aktualizacja: 4 lutego 2008 r.

 • Podwykonawca na całość zakresu świadczeń - wykaz personelu i sprzętu podwykonawcy

  POW NFZ informuje, że zgodnie z ,,Warunkami postępowania dotyczącymi zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej'' tylko w wypadku podzlecania w całości zakresu świadczeń oferta musi zawierać wykaz personelu z opisem kompetencji oraz wykaz sprzętu podwykonawcy.

  data publikacji: 2 października 2007 r.;

 • Transport sanitarny oraz skierowania na dalsze leczenie poszpitalne

  Zamieszczamy komunikat dotyczący wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 13 września 2007 r.;

 • Format otwarty - wykaz świadczeniodawców

  Zamieszczamy wykaz świadczeniodawców, którzy pobrali nowe instalacje umożliwiające rozliczanie świadczeń w tzw. formacie otwartym.

  data publikacji: 14 sierpnia 2007 r.;

 • Rozliczenie środków finansowych przekazanych na podwyżki - kolejne uzupełnienie

  W nawiązaniu do komunikatu z 22 czerwca 2007 r. zamieszczamy kolejną informację dotyczącą rozliczenia środków finansowych przekazanych na podwyżki dla świadczeniodawców za okres październik-grudzień 2006 r. - nie dotyczy POZ. Treść komunikatu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 9 sierpnia 2007 r.;

 • Rozliczanie świadczeń podczas hospitalizacji pacjenta

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania przypomina, że zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne" wprowadzonych Zarządzeniem nr 80/2006 Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami, świadczeniodawca do rozliczenia wykazać może tylko jedno świadczenie w trakcie całej hospitalizacji pacjenta. Odstępstwa od tej reguły nie ma również w przypadku przeniesienia pacjenta do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z innego oddziału szpitalnego. Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości łącznego wykazywania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz innym oddziale szpitalnym.

  data publikacji: 7 sierpnia 2007 r.

 • Zmiana rachunku bankowego - aneksy do umów w roku 2007 (nowa siedziba POW NFZ)

  W związku ze zmianą siedziby POW NFZ modyfikacji uległy nagłówki aneksów bankowych. Wzory aneksów bankowych dla świadczeniodawców:

  Prosimy o zapoznanie się z uwagami.

  Więcej szczegółów podane było po publikacji wzorów aneksów w styczniu.

  data publikacji: 26 lipca 2007 r.

  • świadczeniodawców cywilnych,
  • służb mundurowych.
 • Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  Zgodnie z treścią §3 Umowy o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz § 4 Ogólnych Warunków o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej prosimy o przesyłanie aktualnych potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem'' kopii polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu pacjenta z UE

  Zamieszczamy zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta z UE wraz ze wzorem prawidłowo wystawionej faktury.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Podyplomowe Studia Koordynatorów Przeszczepiania Narządów

  Zamieszczamy informację dotyczącą 1-semestralnych zaocznych Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania Narządów. Do pobrania pełen tekst pisma Jacka Grabowskiego, Zastępcy Prezesa ds. Medycznych - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 3 stycznia 2007 r.

 • Numery umów na pieczątkach w roku 2007

  Świadczeniodawcy województwa pomorskiego, z którymi Pomorski OW NFZ zawarł umowy wieloletnie, do dnia 31 stycznia 2007 roku mogą posługiwać się pieczątką z dotychczasowym numerem umowy obowiązującym w roku 2006 przy:
  • wydawaniu skierowań na badania diagnostyczne bądź konsultacje specjalistyczne i/lub leczenie szpitalne,

  • wydawaniu zleceń na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny i środek pomocniczy.

  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word;
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • Termin przysyłania do POW NFZ harmonorgamów i wykazów personelu

  Zgodnie z wiadomością opublikowaną 7 grudnia 2006 roku na temat ,,Portalu Świadczeniodawców'', w pierwszej kolejności posłuży on do przekazania w postaci elektornicznej następujących załączników do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku:

  Na prośbę Świadczeniodawców POW NFZ ustalił termin ich przekazania na 15 stycznia 2007 r.

  Pozostałe załączniki do umów należy przekazać do oddziału w formie pisemnej do 31 grudnia 2006 roku.

  Uwaga - prosimy o uważne zapoznanie się z informacją na temat dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawców''

  data publikacji: 12 grudnia 2006 r.

  • harmonogram,
  • wykaz personelu.
 • Rachunki/faktury wystawiane bez wymaganej specyfikacji

  Informujemy, że począwszy od rachunków/faktur złożonych za listopad 2006 r., jak też złożonych po 1.12.2006 r. za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, będziemy bezwzględnie przestrzegać wymogu składania tych dokumentów ze specyfikacją.

  Rachunki/faktury złożone bez wymaganej specyfikacji będą pozostawały bez weryfikacji i zapłaty do czasu złożenia stosownej korekty.

  Rachunki/faktury po ponownej weryfikacji będą płacone w terminie do 7 dni od daty złożenia poprawnej korekty, nie wcześniej jednak niż w terminie wynikającym z umowy.

  Do pobrania wzory prawidłowo wystawionych faktur i rachunków - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 7 grudnia 2006 r.

 • Komunikat dotyczący Corhydronu

  Zamieszczamy informację dotycząca Corhydronu. Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 10 listopada 2006 r.

 • Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

  POW NFZ informuje, iż w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 77/2006 z dnia 12 września 2006 r. Prezesa NFZ w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w 2006 r., faktury przedstawiane z tego tytułu przez świadczeniodawców powinny spełniać następujące wymogi:

  data publikacji: 26 września 2006 r.

  • nazwa usługi w wystawianych fakturach powinna brzmieć: ,,Za wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w rodzaju .................... - zgodnie z aneksem Nr ......... z dnia .................''
  • faktury powinny być wystawiane odrębnie dla poszczególnych umów w każdym rodzaju świadczeń zdrowotnych objętych regulacją ustawową.
 • Maksymalne zobowiązania POW NFZ wobec świadczeniodawców (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)

  POW NFZ przedstawia informację o zwiększonych kwotach maksymalnych zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców, wynikających z ustawy  z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076), zgodnie z wykazem. Do pobrania pełne zestawienie - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 14 września 2006 r., data aktualizacji: 19 września 2006 r.

 • Zarządzenie Nr 77/2006 Prezesa NFZ

  Zamieszczamy Zarządzenie Nr 77/2006 z dnia 12 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie w sprawie wykonania ustawy z 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w roku 2006, uchylające Zarządzenie 69/2006 oraz Zarządzenia 70-74/2006, dotyczące materiałów szczegółowych na rok 2006.

  data publikacji: 12 września 2006 r.

 • Zarządzenie Nr 69/2006 Prezesa NFZ

  Zamieszczamy Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 5 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Do pobrania pełen tekst zarządzenia (w dwóch formatach do wyboru) wraz z załącznikiem:

  Uwaga - zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem 77/2006.

  data publikacji: 6 września 2006 r.; data aktualizacji: 12 września 2006 r.

 • Specyfikacja rzeczowa wykonanych świadczeń

  Zamieszczamy informację dotyczącą wprowadzenia specyfikacji na rachunkach za świadczenia zdrowotne dla rozliczeń wystawionych od dnia 1 września 2006 roku. Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 28 sierpnia 2006 r.

 • Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy

  Zamieszczamy informację dotyczącą uprawnień do świadczeń zdrowotnych na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 24 sierpnia 2006 r.

 • Dowody potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

  W nawiązaniu do prośby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na przedstawiane przez ubezpieczonych dowody potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne. Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru) oraz z pismem ZUS O/Gdańsk:

  data publikacji: 28 lipca 2006 r.

 • Symulacja przewidywanego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2007 roku

  W związku z przygotowywaną symulacją przewidywanego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2007 roku zwracamy się o przekazanie następujących informacji:

  a w odniesieniu do Świadczeniodawców, którzy nie sporządzają ww. sprawozdania prosimy o przekazanie danych w zakresie:

  i przesłanie ich w terminie do dnia 26 maja 2006 roku na numer fax: 321-85-15, 321-85-16, 321-85-28 lub 321-86-28.

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż w przypadku Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prosimy o przekazanie danych w tym zakresie dotyczących wyłącznie działalności N ZOZ (bez kosztów działalności organu założycielskiego).

  • Sprawozdanie F-01 (wersja ostateczna) za 2005 rok (str. 1 - 3) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  • wielkości osiągniętych przychodów w 2005 roku oraz
  • poniesionych kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za 2005 rok
 • Oznaczenia na awersie legitymacji emeryta-rencisty

  W nawiązaniu do informacji z dnia 11.04.2006 w sprawie wydawania przez ZUS legitymacji emeryta-rencisty w formie plastikowej karty oraz zgodnie z pismem Prezesa ZUS z dnia 19.04.2006 informujemy, iż na awersie legitymacji znajduje się jej numer w postaci: XX/YY/A/000000/RR, gdzie:

  W przypadku gdy osoba uprawniona do emerytury lub renty nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, miejsce przeznaczone na wpisanie numeru Oddziału NFZ jest wypełnione ,,- -''.

  data publikacji: 11 maja 2006 r.

  • XX - oznacza numer Oddziału ZUS,
  • YY - oznacza numer Oddziału NFZ, do którego zgodnie z miejscem zamieszkania przypisany jest świadczeniobiorca,
  • A - oznacza rodzaj świadczenia,
  • 000000 - oznacza kolejny numer legitymacji,
  • RR - oznacza rok wydania legitymacji.
 • Wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w okresie akcji protestacyjnej

  Zamieszczamy stanowisko Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA w okresie akcji protestacyjnej.

  data publikacji: 10 maja 2006 r.

 • Wydawanie zaświadczeń lekarskich osobom bezrobotnym

  Zamieszczamy stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich osobom bezrobotnym - do pobrania pełen tekst komunikatu, w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 10 maja 2006 r.

 • Sporządzanie ręcznych odpisów EKUZ i certyfikatu zastępczego EKUZ

  Informujemy, iż w celu rozliczenia udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej osobom z Państw Członkowskich przede wszystkim należy stosować przepisy § 22 pkt 5 ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. (Dz. U. nr 197, poz. 1643).

  Odpis powinien być sporządzony tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

  Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie. Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym'' wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu.

  Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów. W celu prawidłowego przygotowania odpisu podajemy wzór odpisu EKUZ lub certyfikatu zastępującego EKUZ. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 19 kwietnia 2006 r.

 • Wydawanie legitymacji emeryta-rencisty w formie plastikowej karty przez ZUS

  Informujemy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wydawanie legitymacji emeryta-rencisty w formie plastikowej karty. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym status emeryta-rencisty i jednocześnie dokumentem potwierdzającym fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje nowe legitymacje z urzędu i nie ma potrzeby składania wniosku w tej sprawie. Legitymacji nie trzeba też odbierać osobiście w oddziale. Zostaną one przesłane pocztą do każdego emeryta lub rencisty.

  Jeżeli po otrzymaniu legitymacji zaistnieje potrzeba zmiany danych osobowych (np. nazwiska) lub gdy emeryt/rencista zmieni przynależność do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, ZUS automatycznie wyda nową legitymację. Jeżeli legitymacja ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona, ZUS wystawi nową na wniosek zainteresowanej osoby.

  Wszelkich informacji na temat wydawania nowej legitymacji i zasad posługiwania się nią udzielają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  data publikacji: 11 kwietnia 2006 r.

 • Kopia polisy OC

  Zgodnie z treścią § 3 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 4 ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy, którzy dotychczas nie dostarczyli aktualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń są zobowiazani w trybie pilnym o przesłanie do Oddziału NFZ aktualnej kopii polisy OC ważnej na okres obowiązywania umowy.

  data publikacji: 30 marca 2006 r.

 • Raport statystyczny

  Przypominamy, że obowiązek przedstawienia raportu statystycznego (informacji o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej, ze wskazaniem świadczeń objętych rachunkiem, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym), o którym mowa w § 1 pkt 10 i § 22 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.197.1643), dotyczy także umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz tych zakresów w rodzajach lecznictwo szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, które rozliczane są ryczałtowo (szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć).

  data publikacji: 21 marca 2006 r.

 • Rozliczanie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (E-125) w 2006 roku

  Zamieszczamy informację dotyczącą rozliczeń pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (E-125) za rok 2006. Do pobrania pismo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych POW NFZ z 20.02.2006 r., zaktualizowane 27.03.2006 r. (w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych usunięto z danych, które powinien zawierać rachunek imię i nazwisko uprawnionego). Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 21 lutego 2006 r.; data aktualizacji: 27 marca 2006 r.

 • Rozliczenia za rok 2006

  Zamieszczamy informację dotyczącą rozliczeń za rok 2006. Do pobrania pismo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych POW NFZ z 20.02.2006 r. (w dwóch formatach do wyboru):

  data publikacji: 21 lutego 2006 r.

 • Zasady finansowania świadczeń zrealizowanych w styczniu 2006 roku z wyłączeniem: POZ, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz lecznictwa uzdrowiskowego

  Zamieszczamy komunikat dotyczący zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w styczniu 2006 roku z wyłączeniem: podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Do pobrania pismo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych POW NFZ z 7.02.2006 r. Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 7 lutego 2006 r.

 • Rozliczenia rzeczowo-finansowe umów za 2005 rok

  Przypominamy, że zgodnie z § 21 ust. 5 Warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, roczne rozliczenie rzeczowo-finansowe umów z 2005 roku następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 30 stycznia 2006 roku.

  W związku z powyższym informujemy, iż dokumenty księgowe dotyczące świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w 2005 roku złożone do POW NFZ po wskazanym terminie nie będą podlegały rozliczeniu.

  data publikacji: 25 stycznia 2006 r.

 • Zmiana konta bankowego - aneksy do umów w roku 2006

  Przypominamy, że w roku 2006 numer konta bankowego świadczeniodawcy jest integralną częścią umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Zmiana numeru konta bankowego świadczeniodawcy jest zmianą treści umowy i jako taka wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

   

  Przedstawiamy wzory aneksów do umów w roku 2006, jakie należy wypełnić i wysłać do POW NFZ w razie zmiany numeru konta bankowego. Prosimy o zapoznanie się z uwagami.

  Uwaga - świadczeniodawcy w tzw. służbach mundurowych powinni korzystać z innych wzorów aneksów oraz wysyłać je na adres Wydziału ds. Służb Mundurowych.

  data publikacji: 23 stycznia 2006 r; aktualizacja: 26 października 2006 r.

 • Skierowania w roku 2006

  W nawiązaniu do licznych pytań ubezpieczonych dotyczących ważności skierowań na leczenie specjalistyczne informujemy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. ,,w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej'' (Dz.U. nr 197 poz. 1643) oraz inne materiały informacyjne o zawieraniu umów na świadczenia opieki zdrowotnej na 2006 r. nie regulują problemu wystawiania stałych skierowań do poradni specjalistycznych.

  W związku z powyższym POW NFZ wyjaśnia, iż stanowisko w sprawie skierowań zostało wyrażone na stronie internetowej Oddziału w ubiegłym roku. Ponadto przypominamy, że skierowaniem może być karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta informacyjna z izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego lub innej jednostki pomocy doraźnej, z odpowiednim wpisem określającym wskazanie do dalszego leczenia. Skierowaniem jest również dokument wystawiony przez lekarza POZ, specjalistę ubezpieczenia zdrowotnego w książeczce RUM lub druku według obowiązującego wzoru i zgodnie z zasadami określonymi w materiałach informacyjnych. Skierowanie na leczenie specjalistyczne zachowuje ważność na cały okres leczenia z powodu, którego zostało wystawione i nie wymaga odnawiania ze względu na koniec roku. Aktualizacja skierowania konieczna jest tylko w wypadku wystawienia poprzedniego skierowania na jednorazową wizytę konsultacyjną. Nie ma również podstaw do żądania wykonania ponownych badań laboratoryjnych, jedynym powodem tego mogą być względy zdrowotne.

  Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia informujemy, że nie ma podstaw do żądania aktualizacji skierowań oraz badań dodatkowych.

  data publikacji: 13 stycznia 2006 r.

 • Odrębne rachunki za świadczenia rozliczane na podstawie formularza E-125

  Przypominamy, że od 1 stycznia 2006 roku - zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) - świadczeniodawca przedstawia odrębne rachunki za świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, rozliczanych na podstawie formularza E - 125, łącznie z dokumentami określonymi w § 22 ust. 5 OWU.

  Dodatkowo zwracamy uwagę, że powyższe dokumenty rozliczeniowe składane są przez Świadczeniodawcę, inaczej niż w 2005 roku, do 10-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  data publikacji: 13 stycznia 2006 r.

 • Numery umów na pieczątkach w roku 2006 - uzupełnienie

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 grudnia 2005 roku dotyczącego nowych pieczątek z numerami umów, uwzględniając prośby składane przez Świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy wieloletnie, POW NFZ przedstawia następujące zasady posługiwania się pieczątkami w roku 2006:

  data publikacji: 13 stycznia 2006 r.

  • do rozliczeń przedmiotu umowy z Funduszem w roku 2006 należy posługiwać się nowym, nadanym numerem umowy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 roku,
  • w pozostałych przypadkach, tj. przy wypisywaniu pacjentom recept na leki lub wydawaniu skierowań na badania diagnostyczne bądź konsultacje specjalistyczne i / lub leczenie szpitalne oraz wydawaniu zleceń na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny i środek pomocniczy, można posługiwać się pieczątką z dotychczasowym numerem umowy.
 • Numery umów na pieczątkach w roku 2006

  Od 1 stycznia 2006 roku do rozliczeń z NFZ należy posługiwać się nowym numerem umowy. Świadczeniodawcy województwa pomorskiego, z którymi POW NFZ zawarł umowy na świadczenia w roku 2006, do dnia 31 stycznia 2006 roku mogą posługiwać się pieczątką z dotychczasowym numerem umowy przy wypisywaniu pacjentom recept na leki lub wydawaniu skierowań oraz zleceń. Po tym terminie, tj. od dnia 1 lutego 2006 roku każdy Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest posługiwać się pieczęcią z nowym numerem umowy zawartej z NFZ na rok 2006. Do pobrania pełen tekst komunikatu - w dwóch formatach (do wyboru):

  Jednocześnie POW NFZ przypomina, że wszelkie dokumenty finansowo-rozliczeniowe za rok 2006 wysyłane do oddziału muszą być opatrzone prawidłowym, tj. nowym numerem umowy.

  data publikacji: 30 grudnia 2005 r.

 • Komunikat nt. sprawdzania rodzaju i kosztu świadczeń

  Zamieszczamy komunikat dotyczący uruchomienia systemu pozwalającego na sprawdzenie rodzaju i kosztu świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostkach ochrony zdrowia, z którymi Fundusz zawarł umowę na realizację świadczeń zdrowotnych. Do pobrania pismo Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ z 28.11.2005 r. oraz wniosek o udostępnienie informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ich kosztach - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 2 grudnia 2005 r., data aktualizacji 2 stycznia 2006 r.

  • Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ:

  • Wniosek o udostępnienie informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ich kosztach:

 • Rozliczanie usług medycznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

  W związku z Zarządzeniem Nr 61/2005 z dnia 19 września 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia w życie ,,Procedury przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczemiobiorcom innym niż ubezpieczeni'' Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że finansowanie ww. świadczeń odbywać się będzie na podstawie odrębnego rachunku do raportu statystycznego i sprawozdania z wykonania umowy oraz kserokopii decyzji wójtów (burmistrzów, prezydentów) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy w terminach i na zasadach określonych w umowie. Wystawienie osobnego dokumentu księgowego nie dotyczy świadczeń rozliczanych ryczałtem.

  Powyższe zarządzenie ma zastosowanie w rozliczeniach począwszy od miesiąca września 2005 roku.

  data publikacji: 30 września 2005 r.

 • Informacja nt. dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w NFZ

  Informujemy, że z dniem 1 października 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wydruk odcinków dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe na rachunki bankowe.

  Ostatni odcinek świadczeniobiorcy otrzymają we wrześniu wraz z informacją, że jeśli pobierają rentę, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, to przekazany odcinek jest dokumentem umożliwiającym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej do września 2006 r., pod warunkiem, że w tym okresie będzie przysługiwało świadczenie z ZUS.

  W przypadku emerytury odcinek ten będzie dokumentem umożliwiającym stałe korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej.

  Osoby, którym po 30 września 2005 r. zostanie przyznana lub wznowiona wypłata świadczenia odcinek wraz z informacją otrzymają jednorazowo.

  Jeśli odcinek zostanie zgubiony lub zniszczony - można zwrócić się o odpowiednie zaświadczenie do swojego Oddziału ZUS.

  Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorować - jako dokument potwierdzający ubezpieczenie - odcinek emerytury/renty z data wrześniową 2005 r.

  data publikacji: 5 września 2005 r.

 • Informacje dotyczące obsługi ubezpieczonych

  W związku z licznymi sygnałami od ubezpieczonych i ze względu na wagę problemu przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi ubezpieczonych, przeznaczone głównie dla pracowników zajmujących się bieżącą komunikacją między świadczeniodawcą a ubezpieczonym.

  data publikacji: 26 lipca 2005 r.

 • Druki restrukturyzacyjne

  Udostępniamy druki restrukturyzacyjne, o których była mowa w piśmie MSSS/MW-I/10-05 rozesłanym 11 lipca 2005 r. do wybranych świadczeniodawców. Do pobrania pliki:

  data publikacji: 11 lipca 2005 r.

  • informacje ogólne - plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • analiza programu - plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel.
 • Numer konta bankowego POW NFZ - składki ubezpieczonych

  Podajemy numer konta bankowego POW NFZ:

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 80-844 Gdańsk ul. Podwale Staromiejskie 69 Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk, konto: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004

  Informacja ta ma związek z wejściem w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210/2004, poz. 2135) z 27 września 2004 r. Art. 84 ust. 2 ww. ustawy stanowi: ,,w przypadku, gdy wypłata przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywana przez komornika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ubezpieczony bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez właściwy oddział wojewódzki Funduszu''. Wobec powyższego POW NFZ zwrócił się do ubezpieczonych z prośbą o dokonywanie wpłat należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne na podany wyżej rachunek.

  data publikacji: 11 lutego 2005 r.

  1. wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (1 egzemplarz); wniosek jest do pobrania w dwóch formatach:

  2. załączyć komplet wymaganych dokumentów - opis do pobrania w dwóch formatach:

  3. załączyć wzór umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu (3 egzemplarze umowy cesji oryginalnie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez Cedenta i Cesjonariusza - kserokopie nie będą honorowane) - do pobrania w dwóch formatach:

  4. przesłać pełen komplet dokumentów do Dyrektora Oddziału POW NFZ.

 • Zmiana numeru identyfikacji podatkowej NIP Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres dłuższy niż do dnia 31.12.2004 r.

  Świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r., mogą do dnia 15 października 2004 r. złożyć pisemne oświadczenie, że pozostają związani tą umową.

  W wypadku niezłożenia takiego oświadczenia, ww. umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2004 r. Do pobrania:

  data publikacji: 29 września 2004 r.

 • Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych

  Przypominamy, że od dnia 1.06.2004 r. Świadczeniodawcy nie mają obowiązku przesyłania do Oddziału ,,Zbiorczych zestawień produktów jednostkowych'' w formie papierowej.

  data publikacji: 2 września 2004 r.

 • Komunikat w sprawie relacji zatrudnienia pomiędzy pielęgniarkami a lekarzami

 • Od 1 lipca 2004 koniec sprzedaży recept numerowanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 lipca 2004 r. zaprzestaje sprzedaży recept numerowanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Lekarze, którzy podpisali umowy z POW NFZ uprawniające do wystawiania recept na leki refundowane i wyroby medyczne wyłącznie dla siebie i ubezpieczonych członków rodziny od dnia 1 lipca 2004 r. zobowiązani są do wystawiania recept na drukach recept z własnych książeczek RUM, oznaczając je ,,pro autore'' lub książeczek RUM rodziny, oznaczając je ,,pro familiae''. Recepty numerowane są aktualne do wyczerpania zapasów. Pozostali lekarze będą zaopatrywani w druki recept na dotychczasowych zasadach. Pełna informacja w piśmie Dyrektora POW NFZ - do pobrania:

  data publikacji: 18 czerwca 2004 r.

 • Przekazywanie do POW NFZ wydrukowanych sprawozdań finansowych

  Przypominamy o konieczności załączania do faktur/rachunków, przekazywanych do POW NFZ, sprawozdań finansowych wydrukowanych z ,,Pakietu Świadczeniodawcy''. Jednocześnie informujemy, że brak sprawozdania może spowodować wstrzymanie weryfikacji faktury/rachunku do czasu jego uzupełnienia. Wymóg składania Sprawozdań finansowych nie dotyczy zakresu POZ oraz świadczeń rozliczanych ryczałtowo.

  data publikacji: 7 czerwca 2004 r.

 • Zbiorcze zestawienie produktów jednostkowych

  Informujemy, że od dnia 1.06.2004 r. Świadczeniodawcy nie mają obowiązku przesyłania do Oddziału ,,Zbiorczych zestawień produktów jednostkowych'' w formie papierowej.

  data publikacji: 3 czerwca 2004 r.

 • Przypomnienie o VAT w Narodowym Funduszu Zdrowia

  Ponownie przypominamy o konieczności przedstawiania Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie jako nabywcy na dowodach zakupu wystawianych przez wszystkich kontrahentów. Do pobrania pismo Dyrektora Finansowego POW NFZ z dnia 17.05.2004 r. (plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word).

  data publikacji: 24 maja 2004 r.

 • Przekazywanie faktur do POW NFZ

  W nawiązaniu do §28 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, dotyczących przekazywania przez świadczeniodawców rachunku w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie wymaganym przez Oddział Funduszu, informujemy, że do czasu ustalenia przez NFZ formatu elektronicznego rachunku, wymagane jest przekazywanie faktury/rachunku jedynie w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O konieczności przekazywania faktur/rachunków w wersji elektronicznej poinformujemy w odrębnym komunikacie.

  data publikacji: 19 maja 2004 r.

 • Uchwała Zarządu NFZ

  Zamieszczamy Uchwałę Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 130/2004 z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie zmiany ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z załącznikiem.

  data publikacji: 11 maja 2004 r.

 • Informacja dotycząca rozliczeń pomiędzy Polską i Szwajcarią

  Zgodnie z pismem Centrali NFZ nr CF-BWM/096/AK/2004 z 06.05.2004 r. informujemy, że polscy ubezpieczeni udający się czasowo lub mieszkający na terytorium Szwajcarii nie nabyli z dniem 1 maja 2004 r. prawa do świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Podobnie, ubezpieczeni na podstawie prawodawstwa szwajcarskiego, ze względu na fakt, iż na terytorium Polski nie mogą być do nich stosowane przepisy rozporządzeń wspólnotowych, w zakresie świadczeń zdrowotnych powinni być traktowani jak pozostali cudzoziemcy pochodzący z państw nie będących członkami UE i EOG. Wynika to z faktu, że postanowienia umowy między Konfederacją Szwajcarii a Wspólnotą Europejską oraz państwami członkowskimi UE, dotyczące swobodnego przepływu osób, nie obejmują swym zakresem nowych państw członkowskich UE, a więc Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pomorski Oddział Wojewódzki na bieżąco będzie informował o zmianach w powyższym zakresie.

  data publikacji: 7 maja 2004 r.

 • VAT w Narodowym Funduszu Zdrowia

  Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że z dniem 1 maja 2004, Narodowy Fundusz Zdrowia staje się podatnikiem podatku od towarów i usług za czynności podlegające opodatkowaniu w jednostkach organizacyjnych, którymi są Oddziały Funduszu.

  W związku z powyższym, od daty 1 maja 2004 istnieje konieczność przedstawiania Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie jako nabywcy na dowodach zakupu wystawianych przez wszystkich kontrahentów (świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych dostawców towarów i usług).

  Tak więc faktury, zbiorcze zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji oraz pozostałe dowody zakupu wystawione przez kontrahentów Oddziału, od dnia 1 maja 2004 r. powinny zawierać następujące dane:

  Odbiorca i płatnik dowodu: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, Adres: 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa NIP 526-26-84-574

  Niezależnie od powyższego, otrzymane faktury powinny posiadać pozostałe dane określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych, o którym mowa w art. 106 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). W przypadku ukazania się powyższego rozporządzenia, które w sposób inny niż dotychczas określałoby szczegółowe zasady wystawiania faktur, informacja o zmianach zostanie niezwłocznie przekazana.

  data publikacji: 27 kwietnia 2004 r.

 • Uchwała Zarządu NFZ

  Zamieszczamy Uchwałę Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 96/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z załącznikami.

  data publikacji: 23 kwietnia 2004 r.

 • Sprostowanie informacji w sprawie skierowań na leczenie specjalistyczne

  Przedstawiamy sprostowanie dotyczące informacji z dnia 09.04.2004 w sprawie wystawiania skierowań na leczenie specjalistyczne. Zgodnie zasadami posługiwania się z kuponami RUM w roku 2004, rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10 wpisuje odbiorca skierowania.

  Do pobrania poprawiona wersja pisma Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ z dnia 08.04.2004 r. (plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word).

  data publikacji: 19 kwietnia 2004 r.

 • Zmiana numeru konta bankowego świadczeniodawcy - aneks do umowy

  W wiadomości zamieszczonej 5 lutego 2004 r. informowaliśmy już o aneksach do umów związanych ze zmianą numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy. Uchwała zarządu NFZ nr 80/2004 z dnia 18 marca 2004 r. wprowadziła modyfikację tej procedury. Jak już wcześniej informowaliśmy, zmieniony numer konta bankowego świadczeniodawcy będzie uwzględniony przy przelewach dopiero po wpłynięciu aneksu od świadczeniodawcy do POW NFZ. Proponujemy tak, jak wcześniej, skorzystać ze wzoru aneksu do umowy (wzór bez zmian), który należy pobrać z naszej strony, samodzielnie wypełnić, podpisać w dwóch egzemplarzach (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania). Teraz, zgodnie ze wspomnianą uchwałą na aneksie, należy potwierdzić autentyczność podpisu i posiadanych uprawnień osoby reprezentującej świadczeniodawcę przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. Powyższe potwierdzenie na aneksie nie jest potrzebne w wypadku, gdy osoba upoważniona do reprezentowania świadczeniodawcy przybędzie osobiście do siedziby Oddziału i podpisze aneksy do umów w obecności pracownika Oddziału.

  Uwaga! Prosimy nie wpisywać numeru aneksu i daty.

  data publikacji: 19 kwietnia 2004 r.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.09.2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

  Tekst rozporządzenia do pobrania w dwóch formatach:

  data publikacji: 16 kwietnia 2004 r.

 • Leczenie w Unii Europejskiej

  Przedstawiamy informator ,,Jak leczyć w Unii Europejskiej'', zawierający najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków wynikających z przepisów unijnych w opiece zdrowotnej.

  Do pobrania informator dla świadczeniodawców w dwóch formatach:

  oraz karta informacyjna o udzielonych świadczeniach - załącznik do faktury przy rozliczeniu świadczenia udzielonego pacjentowi z obszaru UE - również w dwóch formatach:

  data publikacji: 14 kwietnia 2004 r.

 • Zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych za rok 2004.

  Przedstawiamy zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych (rachunków, faktur VAT) za rok 2004. Do pobrania pismo Dyrektora Finansowego POW NFZ z dnia 07.04.2004 r. (plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word).

  data publikacji: 13 kwietnia 2004 r.

 • Wystawianie skierowań na leczenie specjalistyczne

  Zamieszczamy informację dotyczącą wystawiania skierowań na leczenie specjalistyczne. Do pobrania pismo Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ z dnia 08.04.2004 r. (plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word).

  data publikacji: 9 kwietnia 2004 r. (uwaga - treść pisma zmieniono 19.04.2004 r.)

 • Informacje nt. koordynacji z Unią Europejską

  Zamieszczamy wstępne informacje na temat udzielania przez polskich świadczeniodawców usług medycznych obywatelom Unii. Do pobrania informator dla świadczeniodawców w dwóch formatach:

  data publikacji: 7 kwietnia 2004 r.

 • Wniosek o refundację kosztów leczenia

  Zamieszczamy wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący refundacji kosztów leczenia. Do pobrania plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word.

  data publikacji: 6 kwietnia 2004 r.

 • Zasady finansowania świadczeń wykonanych w marcu 2004

  Zgodnie z pismem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (znak: CF/DEF/906/04/AB) z dnia 19 marca br. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że opłacenie należności Świadczeniodawców za realizację świadczeń zdrowotnych zostaną dokonane, jak w styczniu i lutym 2004 roku, tj. do wysokości 1/12 kontraktów, a następnie skorygowane o faktyczne rozliczenie świadczeń do 30 kwietnia br. łącznie z rozliczeniem za styczeń i luty 2004 roku.

  data publikacji: 23 marca 2004 r.

 • Zasady finansowania świadczeń wykonanych w lutym 2004

  Zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych (znak: CF/DEF-470/04/SA) z dnia 25 lutego br. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że opłacenie należności Świadczeniodawców za realizację świadczeń zdrowotnych zostaną dokonane, jak w miesiącu styczniu 2004 roku, tj. do wysokości 1/12 kontraktów, a następnie skorygowane o faktyczne rozliczenie świadczeń do 31 marca br. łącznie z rozliczeniem za styczeń 2004 roku.

  data publikacji: 2 marca 2004 r.

 • Lista firm, które uzyskały certyfikat w zakresie instalacji i serwisu oprogramowania ,,Pakiet Świadczeniodawcy''

  Udostępniamy Państwu listę firm działających na terenie województwa pomorskiego, które uzyskały certyfikat ComputerLandu w zakresie instalacji i serwisu oprogramowania ,,Pakiet Świadczeniodawcy''.

  data publikacji: 16 lutego 2004 r.

 • Zmiana numeru konta bankowego świadczeniodawcy - aneks do umowy

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od bieżącego roku numer konta bankowego świadczeniodawcy jest integralną częścią umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Modyfikacja numeru konta bankowego świadczeniodawcy jest zmianą treści umowy i jako taka wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy. Zmieniony numer konta bankowego świadczeniodawcy będzie uwzględniony przy przelewach dopiero po wpłynięciu aneksu od świadczeniodawcy do POW NFZ.

  Wobec powyższego proponujemy skorzystać z załączonego wzoru aneksu do umowy (do pobrania plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word) oraz: wypełnić, podpisać w dwóch egzemplarzach (osoba upoważniona do reprezentowania) i przesłać do POW NFZ. W wypadku, gdy świadczeniodawca posiada kilka podpisanych umów z POW NFZ (na kilka rodzajów świadczeń), do każdej umowy należy sporządzić po dwa egzemplarze aneksów.

  Uwaga! Prosimy nie wpisywać numeru aneksu i daty.

  data publikacji: 5 lutego 2004 r.

 • Zasady finansowania świadczeń w styczniu 2004

  Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że za świadczenia wykonane w styczniu 2004 roku zapłaci na podstawie wystawionego przez świadczeniodawcę rachunku do wysokości 1/12 wartości rocznego kontraktu. Sprawozdanie, wraz z rachunkiem korygującym za styczeń br., świadczeniodawcy będą mogli przesłać do Funduszu do 29 lutego br. Na tej podstawie zostanie dokonana korekta płatności za styczeń. Powyższe rozwiązanie wynika z faktu, że Narodowy Fundusz Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom lekarzy, do końca 2003 roku konsultował i uzupełniał katalog świadczeń zdrowotnych tak, aby był on jak najpełniej uzgodniony ze wszystkimi środowiskami medycznymi. Dlatego też elektroniczny system sprawozdawczości mógł być przekazany świadczeniodawcom w ostatnich dniach stycznia 2004 roku.

  data publikacji: 2 lutego 2004 r.

 • Zasady finansowania w styczniu 2004

  POW NFZ przedstawia zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w styczniu 2004 roku (w rodzajach: lecznictwo zamknięte ogólne, pomoc doraźna, opieka psychiatryczna i uzależnienia, opieka długoterminowa, podstawowa opieka zdrowotna). Do pobrania plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word.

  data publikacji: 13 stycznia 2004 r.

 • Tablice informacyjne dla ubezpieczonych w NFZ

  POW NFZ informuje wszystkich nowych Świadczeniodawców o obowiązku wykonania i wywieszenia tablic informujących o udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tablice należy wykonać według wzoru, zamieszczonego na stronie www NFZ.

  data publikacji: 6 stycznia 2004 r., aktualizacja 6 marca 2008 r.

 • Numery umów i pieczątki

  POW NFZ wyjaśnia, że Świadczeniodawcy, którzy mieli podpisaną umowę w roku 2003 i zostali wybrani do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym samym zakresie również w 2004, mogą używać pieczątek z dotychczasowymi numerami umów do końca stycznia (dotyczy to wypisywania recept i skierowań). Po tym terminie pieczątki muszą zawierać nowy, aktualny w roku 2004 numer umowy.

  Jednocześnie POW NFZ przypomina, że wszelkie dokumenty finansowo-rozliczeniowe za rok 2004 wysyłane do oddziału muszą być opatrzone prawidłowym, tj. nowym numerem umowy.

  data publikacji: 6 stycznia 2004 r.

 • Informacja dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowego oznaczania pism do POW NFZ

  W związku z licznymi pytaniami informujemy, jaki będzie format numerów umów na świadczenia zdrowotne w roku 2004.

  POW NFZ przypomina, że wszelkie dokumenty finansowo-rozliczeniowe wysyłane do oddziału muszą być opatrzone prawidłowym numerem umowy.

  Jednocześnie POW NFZ informuje, że Świadczeniodawcy, którzy mieli podpisaną umowę w roku 2003 mogą używać pieczątek z dotychczasowymi numerami umów do końca stycznia. Po tym terminie pieczątki muszą zawierać nowy, aktualny w roku 2004 numer umowy.

  data publikacji: 30 grudnia 2003 r.

 • Kolejki oczekujących - sprawozdania

  Świadczeniodawcy, którzy wykonują badania diagnostyczne i procedury wykazane w załączonych niżej tabelach, ze względu na brak odpowiedniego kodu w aplikacji ,,Kolejki Oczekujących'' zobowiązani są do przekazywania sprawozdań z tego zakresu w formie papierowej na adres Oddziału bądź w wersji elektronicznej na adres:

  rejestr@nfz-gdansk.pl

  Wszystkie dane dotyczące rejestru powinny być przekazywane comiesięcznie do 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Do pobrania wzory tabel:

  Powyższe uregulowanie wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków udzielenia świadczeń zdrowotnych [...] (Dz.U. nr 63/2004, poz. 589), a w szczególności z par. 4 dotyczącego rejestru oczekujących. Pismo w tej sprawie (MUR/AB-1894-2003/1 z dnia 4 września 2003 r.) zostało rozesłane w październiku 2003 do wszystkich świadczeniodawców POW NFZ. Opdowiedni komunikat został zamieszczony na stronie internetowej 21 października 2003 r.

  data publikacji: 21 października 2003 r.

  • rejestr oczekujących na wybrane procedury - plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel;

  • rejestr oczekujących na badania diagnostyczne - plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel.

 • Zasady cesji umów

  Świadczeniodawca, który chce dokonać cesji umowy powinien:

  1. wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (1 egzemplarz); wniosek jest do pobrania w dwóch formatach:

  2. załączyć komplet wymaganych dokumentów - opis do pobrania w dwóch formatach:

  3. załączyć wzór umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu (3 egzemplarze umowy cesji oryginalnie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez Cedenta i Cesjonariusza - kserokopie nie będą honorowane) - do pobrania w dwóch formatach:

  4. przesłać pełen komplet dokumentów do Dyrektora Oddziału POW NFZ.

Jednocześnie informujemy, że dokonanie cesji jest możliwe tylko na przełomie kwartałów. W związku z powyższym komplet dokumentów wymaganych do cesji należy złożyć miesiąc przed końcem każdego kwartału.

data publikacji: 17 września 2003 r.; data aktualizacji: 3 listopada 2004 r.

 • Ilość odwiedzin strony: 94198
Projekt i wykonanie Cyrek Internet Technologies