Cookies-close

Strona internetowa Pomorskiego OW NFZ wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w celach statystycznych POW NFZ. Więcej >>

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

 

 

Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców:

 

 • Archiwum wiadomości dla świadczeniodawców z lat 2003-2008 r.

 

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

 • Prośba o pilne wypełnienie wniosku dot. ustalenia kont bankowych do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o pilne wypełnienie wniosku dotyczącego ustalenia kont bankowych do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w rodzaju:

 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • podstawowa opieka zdrowotna - w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy w ww. rodzaju, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie. Nie przesłanie wniosku uniemożliwia wygenerowanie umowy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.

Aby wygenerować Wniosek w sprawie rachunku bankowego, należy:

 1. zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy,
 2. wybrać zakładkę: Moje podstawowe dane,
 3. kolejno: Zmiana kont bankowych dla umów, Nowy wniosek,
 4. wybrać rok 2015, kod umowy, następnie wypełnić numer konta i dane posiadacza rachunku bankowego, zapisać, zatwierdzić i kliknąć Przekaż do OW,
 5. jeden egzemplarz wydrukować, podpisać i opieczętować, przesłać faxem i pocztą.

Fax (058) 75 12 632, 736, 737.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2014 r.

 • Pilotaż nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ .

Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe będzie testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w następujących trybach:

 1. w podstawowej opiece zdrowotnej
 2. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
 3. w szpitalu
 4. w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z ww. rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Szczegółowa instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty ww. trybach znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Dodatkowo informujemy, że w sprawach technicznych związanych z pilotażem można kontaktować się z osobami wyznaczonymi przez Dyrektorów OW NFZ, których dane dostępne są na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich.

Lista załączników:

 1. Ogólna instrukcja użytkownika DiLO.pdf
 2. Instrukcja wydawania karty w POZ.pdf
 3. Instrukcja wydawania karty w AOS.pdf
 4. Instrukcja wydawania karty w SZP.pdf
 5. Instrukcja wydawania karty w SZP – leczenie przed 2015r.pdf

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne w Oddziałach Wojewódzkich NFZ:
 

Dolnośląski OW:
tel. 71 797 94 26 Magdalena.mucha@nfz-wroclaw.pl
tel. 71 797 94 00  Piotr.tomczyk@nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski OW: 
tel. 52 325 29 73, joanna.dzwigala@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski OW:  
81 531 05 87 wieslaw.czyzyk@nfz-lublin.pl
81 531 06 65   karolina.paluch@nfz-lublin.pl

Lubuski OW:  
68 328 77 29  dariusz.michalak@nfz-zielonagora.pl
68 328 76 30  cezary.zaleski@nfz-zielonagora.pl

Łódzki OW:
42 275 49 44 tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl, aplikacje@nfz-lodz.pl
42 275 49 66 malgorzata.dikof@nfz-lodz.pl 
42 275 49 83  magdalena.rzymowska@nfz-lodz.pl
42 275 49 88  krzysztof.kowalski@nfz-lodz.pl
42 275 49 89  bartlomiej.knap@nfz-lodz.pl    

Małopolski OW:  
12 29-88-420 emilia.harazny@nfz-krakow.pl
12 29-88-420 maciej.krol@nfz-krakow.pl
12 29-88-420  robert.slonczynski@nfz-krakow.pl

Mazowiecki OW:
22 279 76 64 maciej.gabarski@nfz-warszawa.pl

Opolski OW:  
77 40 20 130  dariusz.ogorek@nfz-opole.pl
77 40 20 178, 605 652 199 andrzej.walasiak@nfz-opole.pl

Podkarpacki OW:
17 860 41 05  iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl
17 860 41 24  katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl

Podlaski OW:
85 745 95 46 piotr.brysiewicz@nfz-bialystok.pl
85 745 95 46 maciej.lukaszewicz@nfz-bialystok.pl

Pomorski OW: 
58 75 12 563  katarzyna.pawlowska@nfz-gdansk.pl
58 75 12 573  maria.faferek@nfz-gdansk.pl

Śląski OW: 
32 735 17 34 piotr.marciszewski@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 rafal.pawera@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 jolanta.kalka@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 jaroslaw.mirek@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 anna.zimoch@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 arkadiusz.sikora@nfz-katowice.pl

Świętokrzyski OW: 
41 36 46 108  pawel.jaskiewicz@nfz-kielce.pl  
41 36 46 108  piotr.chojak@nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski OW: 
89 678 74 23 daniel.borysow@nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski OW: 
61 850-61-57 wi-sso@nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski OW:  
91 425-11-44 lukasz.frackowiak@nfz-szczecin.pl
91 425-10-57 lukasz.witkowski@nfz-szczecin.pl

Źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 11 grudnia 2014 r.

 • PAKIET ONKOLOGICZNY – INFORMACJA TELEFONICZNA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchamia dla świadczeniodawców telefony informacyjne, dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej. Informacje udzielane są w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Ludmiła Fijała-Rodziewicz: 58 75 12 543.

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

 • Iwona Jabłońska: 58 75 12 539
 • Marcin Kołyszko, Anna Aniśko-Ścibek: 58 75 12 511
 • Anna Musierowicz, Aleksandra Czaplicka-Rybak: 58 75 12 535

W zakresie Leczenia Szpitalnego:

 • Aleksandra Staszkiewicz: 58 75 12 537
 • Katarzyna Falkowska: 697 783 740

W zakresie problemów technicznych:

 • Katarzyna Pawłowska: 58 75 12 563
 • Maria Fąferek: 58 75 12 573

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2014 r.; aktualizacja: 3 grudnia 2014 r.

 • Uzupełnienie komunikatu z dnia 6 października 2014 r. dotyczącego udostępniania dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż ww. komunikat nie dotyczy przesyłanych oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu potwierdzającego to prawo.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2014 r.

 • W nawiązaniu do komunikatu POW NFZ z dnia 3 lutego 2014 roku zachęcamy do rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie e-dokumentu

  Rozliczenie w postaci e-dokumentu to w szczególności :

 1. możliwość przesyłania rozliczenia w dogodnym dla Państwa momencie – wpływa na skrócenie terminu realizacji,
 2. uzyskanie potwierdzenia wpływu e-dokumentu do SI POW NFZ, widoczne w aplikacji Portal Świadczeniodawcy,
 3. ograniczenie kosztów działalności świadczeniodawcy /brak opłat związanych z wysyłką formy papierowej/,
 4. ograniczenie możliwości nieprawidłowego dokumentu z uwagi na funkcjonujące w systemie informatycznym mechanizmy sprawdzające,
 5. skrócenie terminu płatności zgodnie z OWU o jeden dzień w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego przez świadczeniodawcę.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data p[ublikacji: 13 listopada 2014 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitale w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izba przyjęć

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) powinno być udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W sytuacji udzielenia świadczenia w SOR/IP osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeniodawca, zgodnie z § 12 ust. 10 Ogólnych Warunków Umów*, po zakończeniu leczenia wydaje pacjentowi, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

 1. skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP,
 2. recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP;
 3. zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, w przypadku udzielenia świadczenia osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po zakończeniu świadczenia lekarz SOR/IP powinien wystawić pacjentowi zwolnienie lekarskie w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Przedmiotową kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005 Nr 145 poz. 1219).

*Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowi z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 Nr 81 poz. 484).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2014 r.

 • Błąd weryfikacji 51690037 - Rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku pojawienia się na Portalu Świadczeniodawcy w Kompleksowym przeglądzie wyników weryfikacji świadczeń błędu o kodzie 51690037 - Rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową należy w celu udokumentowania danego zakupu przesłać do Oddziału Funduszu kserokopię faktury lub rachunku potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a w pozostałych przypadkach przedłożyć szczegółową specyfikację kosztową dotyczącą rozliczanego świadczenia.

Umożliwienie rozliczenia świadczenia nastąpi po zakończeniu weryfikacji dokumentów przedstawionych w formie papierowej pod względem poprawności merytorycznej oraz zgodności z danymi przesłanymi w raportach statystycznych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2014 r.

 • Udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.)

Pomorski Oddział Narodowego Fundusz Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) administrator danych ma obowiązek zabezpieczyć je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym prosimy o przekazywanie kserokopii dokumentów wyłącznie drogą pocztową, bądź poprzez punkt podawczy bezpośrednio w siedzibie POW NFZ, każdorazowo w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dokumentacja medyczna, dane wrażliwe”, opisanej sygnaturą pisma/tematem, którego dotyczy dokumentacja.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2014 r.

 • Wnioski o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie III kwartału 2014 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

Poniżej zapisy §20 i §21 OWU:

§20. 1. W przypadku zawarcia umowy co najmniej na dwa z następujących rodzajów świadczeń:

 1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. leczenie szpitalne,
 3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. opieka paliatywna i hospicyjna

 - strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.

2. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Zmiany umów, o których mowa w ust.1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim  umów;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15%, dla każdego  rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 4. ograniczenia dostępności do świadczeń.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje do umów, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.

§21. 1. Z zastrzeżeniem §20, strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy złożony po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

2. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń, o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. ograniczenia dostępności do świadczeń.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków za trzeci kw. 2014 r. do siedziby POW NFZ według załączonych poniżej wzorów do dnia 20 października 2014 r. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Wzory:

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 października 2014 r.

 • Komunikat w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014r. jest ważne do 31 lipca 2014r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014r. 

Jednocześnie informujemy, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których w ramach danej pozycji z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka oraz istnieje możliwość odbioru różnego rodzaju asortymentu, świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien w V części zlecenia umieścić informacje na temat liczby sztuk, ceny za 1 sztukę poszczególnych wyrobów medycznych oraz łącznej ceny wydanych wyrobów medycznych, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2014 r.

 • Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wprowadzającego nowe wzory zleceń, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zlecenie niepotwierdzone przez Fundusz do dnia 30 czerwca 2014 r., z dniem 1 lipca 2014 r. staje się z mocy prawa nieważne.  

Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w § 3 rozporządzenia przewiduje możliwość funkcjonowania w obrocie zleceń wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia równolegle z nowymi zleceniami, pod warunkiem, że zlecenia wystawione na dotychczasowych drukach zostały potwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy lekarzy wystawiających zlecenia o kierowanie pacjentów do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dotychczas wystawionych zleceń, z uwagi na fakt, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosownie do jego przepisów, potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku, zaś zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

 • Druk nowego zlecenia na zaopatrzenie  w wyroby medyczne – pobierz plik PDF.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 czerwca 2014 r.

 • Komunikat w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie prawa do świadczeń na podstawie przepisów UE/EFTA

W związku z niepokojącymi sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w uzyskaniu świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o dokumenty, którymi posługują się ubezpieczeni
z innych krajów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć obowiązujące przepisy w zakresie udzielania świadczeń osobom ubezpieczonym w  UE/EFTA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uprawnienia osób okazujących Formularz E-112/Dokument S2.

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) na podstawie okazanego dokumentu, np. EKUZ, Certyfikatu Zastępującego EKUZ, Dokumentu S2/Formularza E-112 lub Poświadczenia wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mają prawo do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przypominamy, że zasady dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu regulują przepisy unijne, tj.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1, ze  zm. ),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).

Informujemy, iż Dokument S2 (E112), jest indywidulaną zgodą właściwej ze względu na miejsce pobytu i odprowadzanie składek zdrowotnych kasy chorych na planowe leczenie i pokrycie jego kosztów w innym kraju UE i uprawnia do skorzystania ze wskazanego w formularzu świadczenia opieki zdrowotnej u wybranego przez siebie świadczeniodawcy posiadającego umowę z POW NFZ. Zaznaczyć należy, iż Dokument S2 nie podlega rejestracji w NFZ, a osoba nim się posługująca bezpośrednio przedstawia ten dokument świadczeniodawcy.

WAŻNE

W przypadku posiadania przez uprawnionego EKUZ/Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ oraz Formularza E112/Dokumentu przenośnego S2 – świadczenie należy rozliczyć na podstawie Formularza E112/Dokumentu S2, jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń na jaki został wydany.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2014 r.

 • Komunikat do Dyrektorów / Kierowników podmiotów leczniczych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

W związku z rosnącą liczbą wadliwie wystawianych skierowań Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypomina, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do w/w leczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (uwaga: od 2012 roku nie wszystkie jednostki ICD-10 kwalifikacją się na leczenie uzdrowiskowe, ponadto dokonano podziału schorzeń na: leczenie sanatoryjne i szpitalne /21 dniowe/ oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej /6, 12 lub 18 dni zabiegowych/ wg zał. nr 1/ oraz na rehabilitację sanatoryjną i szpitalną w warunkach uzdrowiskowych /28 dniową /wg zał. nr 2).

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do uzdrowiska lekarz ocenia przede wszystkim:

 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych (jest to bezwzględny wymóg wg koszyka świadczeń do zastosowania minimum 1-go zabiegu w uzdrowisku);
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji, (jakie skutki przyniosła ta terapia: pozytywne, żadne czy też negatywne?);
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim (dojazd do i z uzdrowiska, wejście do wanny, basenu itp.);
 • aktualny stan zdrowia ( po ukończeniu diagnozy na podstawie aktualnych wyników badań);
 1. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z wyjątkiem skierowań kwalifikujących się na: leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym, leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej;
  (w przypadku skierowania na kolejne leczenie uzdrowiskowe lekarz, winien ocenić efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego);

Do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt.III ww. skierowania.  Brak chociażby jednego wymaganego wyniku skutkuje brakiem aprobaty skierowania i zwrotem skierowania do lekarza, angażując zbędnie czas wielu osób generuje koszty ze środków publicznych. Tylko w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy dołączyć kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego (do 12 m-cy od zakończenia leczenia).

Warunkiem przyjęcia i zarejestrowania skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelnie wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem, z nieczytelną pieczątką lekarza i nr prawa wykonywania
zawodu są  również zwracane lekarzowi, który je wystawił.

W celu uniknięcia odsyłania skierowań, których oddział nie może potwierdzić jak również ewentualnych sporów przed sądem administracyjnym prosimy o bezwzględne przestrzeganie postanowień ww. rozporządzeń przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku powtarzających się błędów w wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oddział będzie informował w tym zakresie kierowników podmiotów leczniczych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W załączeniu opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatzrenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U z 2013 r. poz. 1678)

data publikacji: 3 czerwca 2014 r.

 • Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta chory ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym pacjent ma prawo do upoważnienia wybranej osoby w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej jego dotyczącej. Dodatkowo, zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. Również skierowania, zlecenia czy wyniki badań stanowią dokumentację indywidualną wewnętrzną pacjenta. Zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniania:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Artykuł 28 ustawy umożliwia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą pobieranie od pacjentów opłat, których wysokość ściśle określa ustawa, za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2014 r.

 • Prośba o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 r. danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników zwraca się z prośbą o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 roku danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail według poniższego schematu:

Moje pełne dane (Portal Potencjału) -> Dane Świadczeniodawcy

1. Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zapisz

2. Struktura świadczeniodawcy

a) Jednostki Organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie jednostki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

b) Komórki organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie komórki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lutego 2014 r.

 • Interpretacja § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (kontynuacja leczenia pacjenta w poradni POZ po wizycie w poradni specjalistycznej)

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ podaje obowiązującą wykładnię § 12 ust. 5 i 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zawartą w piśmie z dnia 23 sierpnia 2012 r. (MZ-UZ-PR-71-26401-57/RZ/12), podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia Tomasza Pawlęgę.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 5 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada powyższą informację (§ 12 ust. 6 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia).

W związku z powyższym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego pacjenta, o ile otrzyma informację, o której mowa w § 12 ust. 5 OWU. Jednocześnie treść § 12 ust. 6 OWU wskazuje na konieczność uzyskania określonego w § 12 ust. 5 dokumentu, nie odnosi się natomiast do podmiotu uprawnionego do jego wystawienia. Nie jest więc zasadne aby taki dokument był wystawiony wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej. Właściwe jest uznanie, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego po uzyskaniu dokumentu, który będzie spełniał wymagania określone w § 12 ust. 5 OWU, wystawionego przez każdego lekarza specjalistę leczącego danego pacjenta, tj. zarówno lekarza specjalistę, będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jak i lekarza specjalistę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2014 r.

 • Od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku

Informujemy, że od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy „Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku”.

Faktury elektroniczne mogą być przekazywane jedynie za pomocą Portalu Świadczeniodawcy tylko w wyznaczonym formacie XML w sposób analogiczny do stosowanego w przypadku przekazywania plików REF. Dopuszczalne formaty załączników do e-faktur: JPG, PNG,PDF. Przesłanie faktury elektronicznej oznacza brak konieczności przesyłania pliku REF dla świadczeń objętych fakturą.

W związku z powyższym informujemy, że dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane do POW NFZ w dowolnym czasie, przy czym dokumenty otrzymane w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16-tej w dni robocze będą miały datę przyjęcia do oddziału odpowiednio zgodną
z pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych lub w przypadku otrzymania przez OW dokumentu elektronicznego po godzinie 16-tej datą przyjęcia będzie kolejny dzień roboczy.

W celu dostosowania Państwa aplikacji do przekazywania dokumentów elektronicznych konieczny jest indywidualny kontakt z własnym dostawcą oprogramowania.

Przekazywanie dokumentów w formie papierowej wraz z raportem statystycznym nie ulega zmianie.

Od dnia 01 stycznia 2014 roku wszystkie dokumenty rozliczeniowe elektroniczne jak i papierowe dokumentujące wykonanie usług zwolnionych z podatku VAT powinny zawierać wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.
W przypadku usług w zakresie opieki medycznej art.43 ust.1 pkt 18,19,20 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054,ost. zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 1608).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2014 r.

 • Możliwość osobistego stawiennictwa w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń od 1 stycznia 2014 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców (osoby uprawnione) o możliwości osobistego stawiennictwa w siedzibie Funduszu Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od 1 stycznia 2014 r.

Przed potwierdzeniem przyjazdu prosimy o wysłanie drogą mailową podpisanego wniosku  w sprawie konta bankowego.

Potwierdzenia prosimy przesyłać na niżej wymienione maile:

Umowy:

 1. 000004 – 000075;000659-000722; 001944;060001-060073; 060535-060369 - pokój nr 04 

          hanna.zamerska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 630

 1. 000076 – 000211;000723-000788; 001950;060074-060122; 060370-060400 - pokój nr 04 

          kamila.skutecka@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 631

 1. 000212 – 000374; 000789-000845;060125-060245; 060403-060423 - pokój nr 04   

          halina.dzikowska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 633

 1. 000846 – 001077;000375-000417;001939;060424-060520; 060247-060269 - pokój nr 25

          mariola.majcherek@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 634

 1. 001078 – 001382; 000421- 000508; 001949;060536-060674; 060270-060315 - pokój nr 25

          wioleta.piwowarska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 635

 1. 001383 – 001608; 000510-000587;060675-060756; 060319-060333 - pokój nr 25

          bozena.glicz@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 636

 1. 001609 – 001929; 000589-000658;060757;060336-060352 - pokój nr 25

jolanta.sautycz@nfz-gdansk.pl,  tel. 58 75 12 636

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie aktualizacji potencjału wykazanego w umowach na rok 2014

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.

Powyższej aktualizacji należy dokonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 05.09.2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. przy pomocy wniosków portalowych złożonych poprzez Portal Potencjału  w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy obowiązującej na rok 2014.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2013

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r.. nr 81 poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2014 r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za świadczenia sprawozdane w miesiącu grudniu 2013 r. oraz ewentualne korekty do poprzednich okresów sprawozdawczych należy złożyć do dnia 10 stycznia 2014 r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 stycznia 2014 r.

 • Pobieranie zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców o możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”.

Sprawdzanie statusu umowy po zalogowaniu się w Portalu Świadczeniodawcy:

Wybrać ikonę →Umowy na realizację świadczeń

                       ↓

Moje umowy

                       ↓

Umowy na 2014 rok

                       ↓

Umowa

                       ↓

Status umowy →”kompletna” lub „podpisana”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich świadczeniodawcom oczekującym na podpisanie umów na rok 2014.

Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów na udzielanie świadczeń w 2014 roku, o konieczności zabezpieczenia w numery recept lekarzy w okresie niezbędnym do wprowadzenia w/w umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów poprzez Portal Świadczeniodawcy będzie możliwe na podstawie dotychczasowych umów do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2013 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w  roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r.):

 • 11/Numer/Rodzaj/11/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r) :

 • 11/Numer/Rodzaj/12/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich)

 • 11/Numer/Rodzaj/13/14 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/13/1/14 - dla niektórych świadczeniodawców (nie dotyczy tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

      Gdzie:

     - Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

     - Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w  poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z - leczenie w zakresach programów lekowych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

 • Uzupełnienie Komunikatu w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

W związku z Art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Wobec powyższego wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego 2013 r. należy złożyć do dnia 16 grudnia 2013 r. - liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 grudnia 2013 r.

 

 • Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81 poz. 484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy – liczy się data wpływu do POW NFZ.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 grudnia 2013 r.

 • "Zrozumieć prawa pacjenta" - ogólnopolska konferencja w ramach Akademii NFZ

Centrala NFZ w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję Zrozumieć prawa pacjenta, organizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rejestracji można dokonać pod adresem:  http://akademia.nfz.gov.pl/konferencja/

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 4 października 2013 r.

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Komunikat ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego - do pobrania plik PDF.

data publikacji: 25 lipca 2013 r.

 • Szczególne uprawnienia osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów działań poza granicami państwa oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o konieczności respektowania uprawnień wynikających z przepisów art. 45. - 47.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach
  i placówkach medycznych przysługuje
  : inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu, weteranom działań poza granicami państwa;
 1. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, weteranom działań poza granicami państwa ;
 1. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz" przysługuje: weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu
  w związku z działaniami wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
 1. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne
  i środki pomocnicze przysługuje:
  inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Ponadto przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących a świadczenia powinny zostać udzielone możliwie jak najkrótszym czasie.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również pacjenci objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach
np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany
do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2013 r.

 • Komunikat w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dla cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące

W dniach 22-27 kwietnia po raz kolejny odbędzie się Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. W tym roku Tydzień Szczepień odbywa się w tym samym czasie na całym świecie! Jego głównym celem jest propagowanie rutynowych szczepień, które są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wielu groźnym chorobom zakaźnym. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wszyscy cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące (bez względu na podstawę ich pobytu), powinni poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z póżn. zm.)

Osoby poddające się takim szczepieniom nie ponoszą żadnych kosztów. Szczepienia ochronne, a także poprzedzające je badania kwalifikacyjne i konsultacje są wykonywane przez placówki, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy. W przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, koszty tych świadczeń są finansowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek zaszczepienia osób małoletnich, bezradnych i tych, które wymagają stałej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan psychiczny spoczywa na ich opiekunach prawnych.

Szczepienia odbywają się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualny komunikat dotyczący Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 30 października 2012 r, Lista chorób zakaźnych, przeciwko którym szczepienia są obowiązkowe (wraz z wykazem osób, które są zobowiązane do poddania się tym szczepieniom), okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia a także sposób przeprowadzania szczepień są określone w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).

Podpisał: Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

data publikacji: 17 kwietnia 2013 r.

 • Nowa funkcjonalność w Portalu Świadczeniodawcy pozwalająca na elektroniczne generowanie i wydruk skierowań na leczenie uzdrowiskowe

W związku z dużą ilością napływających skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych na niewłaściwych drukach, a także o niewłaściwej strukturze kodu kreskowego informujmy, że w celu usprawnienia procedury rozpatrywania skierowań w Portalu dla świadczeniodawcy uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na elektroniczne generowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

Apelujemy do wszystkich Świadczeniodawców, którzy korzystają już z nowej funkcji Portalu i przesyłają skierowania wygenerowane elektronicznie o zaniechanie generowania kodów ze swojej aplikacji, (która w wielu przepadkach zawiera niewłaściwą strukturę  kodów) prosimy o ich generowanie i wydrukowanie bezpośrednio z Portalu, który posiada możliwości wydruku skierowania z odpowiednią strukturą kodu (PDF-417).

             Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe (plik PDF)

Przypominamy również, że administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom/pracownikom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy –> Umowy na realizację świadczeń –> Skierowania na leczenie sanatoryjne –> Pomoc.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.

 • Komunikat - przypomnienie o wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. zmianach w sposobie przekazywania danych dotyczących uprawnienia pacjenta do ubezpieczenia

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r.  Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zmieniły się treści przekazywane w komunikacie sprawozdawczym XML, w szczególności odnośnie tytułu uprawnienia pacjenta i dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Ponadto w załączniku nr 3 do rozporządzenia MZ dodano tabelę nr 8a z kodami oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń. W celu  uniknięcia wystąpienia problemów w procesie rozliczania się, należy bezzwłocznie zapoznać się z nowymi przepisami oraz komunikatami dotyczącymi eWUŚ zamieszczonymi na stronie Centrali NFZ.

Przypominamy również, iż w przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. W razie braku możliwości ustalenia nr PESEL rodzica lub opiekuna prawnego identyfikatorem dziecka do 6 miesiąca życia jest numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - rok (tabela nr 7 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Dziecko do 18 r.ż., będące obywatelem Polski, które nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie posiada uprawnień z innego tytułu, należy sprawozdać z kodem tytułu uprawnienia ,,IA'' (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ).

Do pobrania pliki:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 poz. 1507) (plik PDF),
 • Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wraz z załącznikami (archiwum ZIP - należy pobrać i rozpakować).

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 marca 2013 r.

 • Komunikat Centrali NFZ w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

 W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 r. oraz złagodzenia ewentualnych skutków nieprawidłowego działania     systemu sprawozdawczego świadczeniodawców umożliwiamy, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.

W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

 • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
 • cenę jednostki rozliczeniowej,
 • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) - oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.

Powyższy wyjątek wprowadzamy, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w listopadzie 2012 r.

Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

Szczegółowe informacje:

- Leczenie szpitalne: tel. (58) 75 12 641, 642, 643, 655, 665, 667,

- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: tel. (58) 75 12 642, 665, 667,

- Leczenie stomatologiczne: tel. (58) 75 12 643, 667,

- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Pomoc doraźna i transport sanitarny, Ratownictwo medyczne, Rehabilitacja lecznicza: tel. (58) 75 12 667,

- Opieka paliatywna i hospicyjna, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, Lecznictwo uzdrowiskowe: tel. (58) 75 12 665,

- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: tel. (58)  75 12 642,

- Podstawowa opieka zdrowotna: tel. (58) 75 12 641, 655,

- Profilaktyczne programy zdrowotne: tel. (58)  75 12 643.

Zatwierdziła do publikacji: Maria Pająk - Z-ca Dyrektora POW NFZ DS. Ekonomiczno-Finansowych

             Data publikacji: 1 lutego 2013 r.           

 • Komunikat dla świadczeniodawców w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z licznymi sygnałami od świadczeniobiorców, dotyczącymi sytuacji gdy system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń (tzw. „czerwony ekran”) wyjaśniamy, iż w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie, iż świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawienie takiego dokumentu nie jest wymagane, gdy system eWUŚ potwierdzi prawo do świadczeń. Jeżeli jednak system eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń wówczas świadczenie ma być udzielone na podstawie przedstawionego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego lub złożonego oświadczenia. Nie można żądać składania oświadczenia, gdy pacjent przedstawia aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponadto wyjaśnia, iż osoby posiadające uprawnienia z tytułu:

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński (dotyczy kobiet nie posiadających ubezpieczenia)
 • Zasiłek rehabilitacyjny
 • Złożony wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego
 • Kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu (nie posiadające ubezpieczenia)
 • Osoby posiadające decyzję z art. 54

każdorazowo powinny przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia lub wypełnić oświadczenie o przysługującym im prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż system eWUŚ na chwilę obecną nie potwierdzi ich prawa do świadczeń („czerwony ekran”).

Jednocześnie informujemy, iż osoby ubezpieczone w Polsce, które w systemie eWUŚ nie mają potwierdzonego prawa do korzystania ze świadczeń („czerwony ekran”), w pierwszej kolejności muszą dokonać sprawdzenia poprawności złożonych dokumentów u płatnika składek
(np. u pracodawcy, lub w ZUS, lub w KRUS, lub w innym organie ubezpieczającym). 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych swoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mogą sprawdzić tylko osoby, dla których ta instytucja jest płatnikiem (emeryci, renciści) albo osoby prowadzące działalność gospodarczą, które same dla siebie są płatnikami składek.

Jeżeli świadczeniobiorca jest osobą, która zawarła umowę dobrowolnego ubezpieczenia, należy skierować ją z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek do POW NFZ.

W sytuacji, jeśli pacjent był już u płatnika składek i posiada potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia a system eWUŚ w dalszym ciągu nie potwierdza jego prawa
do świadczeń – „czerwony ekran”, może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wyjaśnienie rozbieżności.

Ponadto wyjaśniamy, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska oraz w krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria),  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (Poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ! System ten dotyczy wyłącznie osób ubezpieczonych w polskim systemie zdrowotnym.

W związku z powyższym podstawą udzielenia świadczenia takim osobom jest okazywane Poświadczenie, które najczęściej wydawane jest bezterminowo.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego i nie dotyczy Poświadczeń, natomiast
odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu ponosi legitymująca się nim osoba.

Ponadto przypominamy, że oświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń mogą wypełniać WYŁĄCZNIE osoby ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie to nie powinno być wypełniane przez osoby posługujące się Poświadczeniem czy Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji pracownikom obsługującym system eWUŚ oraz rejestrującym pacjentów. Na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-gdansk.pl umieszczony jest poradnik „eWUŚ w rejestracji”, z którym prosimy zapoznać pracowników.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń

W związku z napływającymi sygnałami od pacjentów o informowaniu ich przez świadczeniodawców, iż oświadczenie o przysługującym prawie do  świadczeń można złożyć tylko raz, a jeśli system eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia następna wizyta będzie płatna, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż powyższy sposób informowania pacjentów nie wynika z żadnych przepisów prawa. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz.1027 ze zm.) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczenie świadczeniobiorca składa każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie takiego świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę w danym dniu.  Nie istnieje limit składania oświadczeń.

Ponadto wyjaśniamy, iż pacjent którego system eWUŚ zweryfikował negatywnie, który przedstawi dokument ubezpieczenia lub złoży oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń ma prawo do recepty refundowanej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 17 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 rok

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat  dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 rok.

data publikacji: 09 stycznia 2013 r.

 • Osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska, posiadające tzw. poświadczenie z NFZ, nie podlegają weryfikacji eWUŚ

W związku z uruchomieniem 1 stycznia 2013r. systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), który pozwala świadczeniodawcy na dokonanie elektronicznego potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń,Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska,  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (tzw. poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ!

W związku z powyższym osoby takie muszą każdorazowo przy korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych okazywać poświadczenie, które najczęściej wydawane są bezterminowo.

Jednocześnie  przypominamy, iż osoba legitymująca się poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Przesyłanie faktur w formie elektronicznej do NFZ oraz zmiany oznaczania faktur VAT od 1 stycznia 2013 roku

Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z uwagi na brak funkcjonalności systemów informatycznych NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomienie funkcjonalności obsługi faktur otrzymanych przez NFZ w formie elektronicznej przewidziane jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 poz. 1428).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie konieczności dokonania przez lekarzy, którzy na podstawie umowy z NFZ udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawód medyczny

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), w dniu  31 grudnia 2012 roku mija termin dostosowania swojej działalności do przepisów wskazanej ustawy. Dotyczy to między innymi obowiązku dokonania wpisu przez lekarzy swojej praktyki we właściwej izbie lekarskiej.

Brak takiego wpisu spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2013 r.:

 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa z tymi lekarzami, którzy jako świadczeniodawcy nie będą spełniać warunków określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 2. Lekarz nie posiadający wpisu do rejestru, nie będzie miał prawa wystawiania recept na leki refundowane na podstawie odrębnej umowy zawartej z NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zamieszczenia Poradnika "eWUŚ w rejestracji".

W związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2013 roku systemu  eWUŚ  - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza Poradnik dla świadczeniodawców "eWUŚ  w rejestracji", w postaci plików PDF (do pobrania poniżej):

"eWUŚ w rejestracji" - poradnik (plik PDF);

załącznik do poradnika (plik PDF).

             Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 grudnia 2012 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

a) kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

b) informację o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2;

c) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.;

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U.2008.81.484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 listopada 2012 r.

 • Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla podmiotów leczniczych w sprawie obowiązku sporządzania sprawozdań do badań statystyki publicznej

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonej zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ – 55 (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – Dz. U. Nr 173, poz. 1030 z późn. zmianami). Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje poniżej pytania i odpowiedzi dot. realizacji powyższego obowiązku.

Do pobrania komunikat PPWIS - plik PDF.

Źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 21 września 2012 r.

 • Komunikat Dyrektora Pomorskiego OW NFZ w sprawie wystawiania recept na leki refundowane

W związku z zapowiadaną przez część środowiska lekarskiego akcją protestacyjną od 01.07.2012 r. polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich,  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina wszystkim placówkom ochrony zdrowia, które wiąże podpisana z POW NFZ umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zatrudnieni w nich lekarze są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym do leków refundowanych.  Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy przypadek ograniczenia praw pacjenta będzie konsekwentnie traktowany jako odstępstwo od  zapisów umowy pomiędzy POW NFZ a świadczeniodawcą, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa oraz postanowieniach umownych.

Dyrektor POW  NFZ przypomina też lekarzom pracującym w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,  że mają oni prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na refundowane leki i wyroby medyczne w ramach tejże umowy.

W takich przypadkach niepotrzebne jest  posiadanie  odrębnej umowy upoważniającej jedynie do wystawiania recept na leki.

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS w sprawie obowiązku sporządania sprawozdań MZ-55

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ-55.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

 • Informacja p.o. Prezesa NFZ dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Informuję, że na mocy podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarze zatrudnieni w kierowanych przez Państwa placówkach są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym leków refundowanych. Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą.

Przypominam też, że lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki.

Podpisał: dr n. med. Zbigniew Teter, p.o.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 22 czerwca 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 czerwca 2012r. upływa termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) oraz dokonać w tym zakresie zmiany wpisu do rejestru.

Interpretacja przepisów dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na stronie internetowej  Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=20106

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z związku z turniejem EURO 2012 przypomina o potrzebie zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularzy zachorowań (podejrzeń zachorowań) na choroby zakaźne.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data ublikacji: 23 maja 2012 r.

 • Ważność legitymacji wydawanych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r.

W związku z wątpliwościami zarówno świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców dotyczących ważności wszystkich wystawionych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r. legitymacji stwierdzających nadanie tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz legitymacji wystawianych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia  stanowisko Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r.  w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” (DZ. U. Nr 84, poz. 939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie Odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz.276) zachowują ważność.

W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń określonych w art. 43 i 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.)

Jednocześnie podkreślamy, że krwiodawcy chcąc skorzystać z uprawnień legitymują się posiadaną legitymacją, która niejednokrotnie nie zgadza się z obowiązującym wzorem, ponieważ wystawiona została w latach 1969-2006.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

data publikacji: 28 marca 2012 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

 • Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18-tego roku życia - pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia - do pobrania plik PDF.

W związku z otrzymaniem przez Ministra Zdrowia dużej ilości skarg świadczeniobiorców, dotyczących odmowy udzielania świadczeń osobom w wieku do 18 roku życia z uwagi na brak przedstawienia dowodu ubezpieczenia, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.66 ust.1 pkt. 17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", co do zasady obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • uczniowie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w powyżej wskazanych placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Zauważyć jednak trzeba, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do NFZ, zgodnie z przepisami ustawy, oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach w niej określonych. Na podstawie art.75 ust.4 ustawy, dzieci, oraz uczniów co do zasady zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.


Jednakże w związku z treścią art. 67 ust.3 ustawy, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana zgłosić do NFZ członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia jej przez inny podmiot tj. szkołę, placówkę pełniącą funkcję resocjalizacyjną, wychowawczą lub opiekuńczą i dom pomocy społecznej (art. 66 ust. 3 ustawy).


Należy jednak zauważyć, iż na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają także prawo osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, inne, niż osoby objęte powszechnym (obowiązkowym i dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym, a także inne niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.


Zgodnie z art. 13 ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane powyższym świadczeniobiorcom, tj. osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, a nie należą do kategorii osób ubezpieczonych, są co do zasady finansowane z budżetu państwa. Sposób postępowania w takim przypadku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.(Dz. U.. Nr 225, poz. 1355).
W związku z powyższym, identyfikowanie podstawy uprawnień osób w wieku do 18 roku życia przez świadczeniodawców jest konieczne ze względu na fakt, iż w przypadku braku ubezpieczenia źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej jest dla nich budżet państwa.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2012 r.

 • Skargi pacjentów dotyczące wystawiania recept ze 100-procentową odpłatnością

W związku z docierającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku skargami pacjentów, którym wystawiane są recepty ze 100-procentową odpłatnością pomimo okazywania przez tych pacjentów ważnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, Pomorski OW NFZ oświadcza, że postępowanie takie uznaje za niezgodne z obowiązującymi przepisami i stanowiące naruszenie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że ordynacja leków jest jednym z elementów porady lekarskiej, a zasady jej udzielania opisane są szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomorski OW NFZ przypomina również świadczeniodawcom, że dzieci oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia uprawnieni są do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w myśl zapisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2012 r.

 • Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklaracje wyboru, informujemy co następuje:

 Powyższe działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, zgodnie z którą pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i można dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje.

Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, ze będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze wyżej cytowane stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz oraz w celu zapobieżenia wskazanym powyżej praktykom stosowanym przez niektórych świadczeniodawców, które należy uznać za niedopuszczalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad wyboru.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 grudnia 2011 r.

 

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień wynikających z przepisów art. 47. lit c)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także osoby, o których mowa w art. 43. ust. 1. tj. zasłużeni honorowi dawcy krwi lub zasłużeni dawcy przeszczepu, legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi prawo do powyższych świadczeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby o których mowa powyżej nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również świadczeniobiorcy objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta (w tym praw do ww. przywilejów) oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Wobec powyższego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie zwraca się z prośbą o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personel punktów rejestracji o konieczności respektowania aktualnie obowiązujących uprawnień.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2011 r.

 • Kwestionowanie okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na terytorium RP

W związku z otrzymywanymi informacjami od osób uprawnionych dotyczącymi kwestionowania okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje następujące wyjaśnienia:

Poświadczenia wydawane są zgodnie z  art. 52  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Ust. 2 pkt 8 powyższego artykułu stanowi, że poświadczenie zawiera okres przysługiwania uprawnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Wzór poświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określania wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 273, poz. 2718). Powyższy wzór zawiera pole zgodne z zapisem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej: „okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej”. Nie zawiera natomiast daty końcowej uprawnień.

Okres przysługiwania tych świadczeń określany jest na podstawie formularza otrzymanego z danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zastosowanie mają tu przepisy rozporządzeń wspólnotowych, które są nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.
Z powyższego wynika, że  poświadczenia ważne są od daty wydania do momentu anulowania.
Z chwilą anulowania, osoba dla której poświadczenie zostało wydane, zobowiązana jest do jego zwrotu.

Wobec powyższego wyjaśniamy, że jeżeli Poświadczenie nie zawiera znamion podrobienia lub fałszerstwa nie powinno zostać zakwestionowane. Data wydania poświadczenia nie przesądza w tym przypadku o ważności dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ,

data publikacji: 28 października 2011 r.

 • Sprawozdawanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący prawidłowego sposobu przedstawiania do rozliczeń procedury P49 leki grupa W2 Badania dodatkowe- grupa 1 znajdującą się w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  data publikacji: 27 września 2011 r.

 • Nowy protokół szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 września 2011 r. wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można będzie stosować obydwa rozwiązania.

Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
-- adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
-- adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.

Protokół SSL jest szeroko stosowanym w internecie sposobem szyfrowania przesyłu danych. Certyfikat SSL gwarantuje w pełni bezpieczne szyfrowanie, zabezpiecza dane przed zmianami dokonywanymi z zewnątrz oraz uwierzytelnia komputery komunikujące się ze sobą.
Zastosowanie protokołu SSL do wymiany danych między POW NFZ a świadczeniodawcami pokrywa się z formułowanymi wcześniej oczekiwaniami.

Źródło: Wydział Informatyki Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 sierpnia 2011 r.

 • Obowiązek zamieszczania informacji o przysługujących uprawnieniach cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  W związku z realizacją uprawnień przyznanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 225, poz. 1465), w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku zamieszczenia informacji o przysługujących uprawnieniach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Jednocześnie przypomina się, iż obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta został nałożony na świadczeniodawcę przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Ponadto zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, lecz również zobowiązanych jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lipca 2011 r.

 • Zakażenia werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC)

  W związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC) na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przypominamy lekarzom o obowiązkach wynikających z ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). W świetle tych przepisów w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pacjenta objawów zakażenia żołądkowo-jelitowego lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania.

  W załączeniu publikujemy pismo Głwonego Inspektora Sanitarnego:

  Źródło: Główny Inspektor Sanitarny

  data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

 • Wystawianie kart zgonu - informacja dla świadczeniodawców

  W odpowiedzi na liczne zgłoszenia informujące Pomorski Oddział Funduszu NFZ o problemach powstających na styku: świadczeniodawcy POZ - Nocna i Swiąteczna Opieka Zdrowotna w POZ-Ratownictwo Medyczne w związku z ustalonymi zasadami wystawiania karty zgonu uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

  Natomiast § 3 powyższego rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl § 2 ust. 1 bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia: lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

  Nadmienia się, iż w myśl zapisu art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zm.) lekarz może

  Oznacza to, iż wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza poz, który jako ostatni w okresie przed dniem zgonu udzielał świadczeń lekarskich. W przypadkach, gdy z uzasadnionych przyczyn nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nagłego zachorowania, niezależnie czy jest pracownikiem pogotowia ratunkowego, czy udziela świadczeń w innej formie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

  • stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach,
  • wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.
 • Zatwierdzanie wyników weryfikacji wstecznej danych o świadczeniach zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2011 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 15.04.2011 - 30.04.2011 uruchomiono proces weryfikacji wstecznej usług medycznych zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2011. Wykazy świadczeń oznaczonych jako błędne przesłano świadczeniodawcom w formie e-mail lub fax z podaniem daty zatwierdzenia wyników w SI POW NFZ.

  Przychylając się do Państwa licznych próśb, termin oznaczenia świadczeń błędnych, aby były widoczne w Portalu Świadczeniodawcy, a tym samym wpływały na proces rozliczania, został przesunięty na 23.05.2011 na godzinę 9:00.

  Termin przekazywania ewentualnych wyjaśnień pozostaje przedłużony do dnia 20.05.2011 roku.

  Podane powyżej terminy uważa się za ostateczne.

  O ponownym uruchomieniu weryfikacji wstecznej za kolejny okres sprawozdawczy zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem.

  Poniżej przypominamy definicję procesu weryfikacji wstecznej:
  Weryfikacja wsteczna obejmuje zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona została po raz pierwszy w roku 2011 po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyły danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.
  Świadczenie zapłacone, które uzyskało w powyższym procesie status ,,błąd'', po zatwierdzeniu wyników przez operatora systemu po stronie POW NFZ (po uwidocznieniu błędu na Portalu Świadczeniodawcy) oraz po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania.

  Przypominamy także, iż w przypadku wszelkiego rodzaju błędów obejmujących pozycje zależne, takich jak np.: zdublowane świadczenia, sumowanie porad w AOS, limity świadczeń, gdzie oznaczonych jako błędne zostało wiele pozycji, należy postępować następujący sposób: skorygować pozycję błędną, podnieść wersję pozycji poprawnej, która jako ,,pozycja zależna'' została także oznaczona jako błąd.

  Jeżeli pozycja zależna nie zostanie odświeżona przez Państwa, pozostanie nadal pozycją oznaczoną jako błąd.

  W procesie weryfikacji międzyfazowej nie istnieje mechanizm automatycznego odświeżania statusów błędów przy korygowaniu tego rodzaju błędów.

  Przykład:

  stan po weryfikacji
  Pozycja A - błąd: zdublowane świadczenia Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  Działanie: korygujemy pozycję A

  stan po dokonaniu korekty
  Pozycja A - brak w systemie, pozycja została skorygowana Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  stan po kolejnej weryfikacji
  Pozycja B - błąd: zdublowane świadczenia

  Działanie: podnosimy wersję pozycji B

  stan po kolejnej weryfikacji
  Pozycja B - poprawne

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 maja 2011 r.

 • Komunikat dotyczący zmian w weryfikacji świadczeń spowodowanych uruchomieniem procesu likwidacji II fazy

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż proces likwidacji II fazy pociągnął za sobą zmianę w dotychczasowej weryfikacji międzyfazowej danych.
  Funkcjonujący do marca 2011 proces obejmował Weryfikację wstępną (uruchamianą codziennie na świadczeniach ,,otwartych'') zawierającą proste sprawdzenia w ramach jednego świadczenia oraz Weryfikację kontrolną (uruchamianą raz w miesiącu na świadczeniach ,,zamkniętych'') zawierającą złożone sprawdzenia przekrojowo badające sprawozdane usługi medyczne, np. pod względem limitów, odstępów lub koincydencji.

  Od kwietnia 2011 r. proces weryfikacji ulega zmianie, używane wcześniej pojęcia weryfikacji wstępnej i kontrolnej zastępuje się pojęciem sprawdzeń prostych i złożonych.
  Zmiana w weryfikacji danych polega głównie na uruchomieniu podczas codziennego procesu weryfikacji danych sprawdzeń zarówno prostych (weryfikacji wstępnej) jak i złożonych (weryfikacji kontrolnej). Sprawdzenia uruchamiane są tylko na danych niezweryfikowanych i nierozliczonych.
  Weryfikacja wsteczna (weryfikacja kontrolna) obejmować będzie zarówno sprawdzenia proste, jak i złożone i uruchomiona zostanie po 15.04.2011 roku. Sprawdzenia dotyczyć będą danych, które nie zostały rozliczone, jak i danych zapłaconych.
  W związku z powyższym, świadczenie zapłacone, które uzyska w powyższym procesie status ,,błąd'', po włączeniu przez Państwa naliczenia świadczeń - automatycznie utworzy korektę sprawozdania. Proces weryfikacji wstecznej uruchamiany będzie raz w miesiącu o czym poinformujemy dokładnie w kolejnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Oddziału.

  Pomorski OW NFZ zwraca się z prośbą do Świadczeniodawców w terminie do 15.04.2011 o zapoznanie się z danymi zweryfikowanymi jako błędne pod względem zasadności ich kwestionowania. W przypadku, kiedy nie zgodzą się Państwo z jakimkolwiek założeniem merytorycznym uruchomionych sprawdzeń wchodzących w skład procesu weryfikacji, uprasza się o zgłoszenie swych uwag na piśmie kierowanym do POW NFZ - Sekcji Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń. Wszelkie uwagi i sugestie zostaną rozpatrzone.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 kwietnia 2011 r.

 • Komunikat dotyczący przewozów noworodków w stanie zagrożenia życia

  Ze względu na brak zabezpieczenia transportu sanitarnego karetką typu N na terenie województwa pomorskiego, do czasu zakupu świadczeń przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informujemy, że w stanach zagrożenia życia noworodków do 25 tygodnia życia i związanej z tym konieczności kontynuacji leczenia w innym ośrodku referencyjnym istnieje możliwość skorzystania z neonatologicznego transportu sanitarnego lotniczego pogotowia ratunkowego.

  Kontakt z dyspozytornią krajową pod nr telefonu: (22) 568-19-99, (22) 568-19-98. Zlecenie na odpłatny transport lotniczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zrefunduje koszty transportu na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W celu rozliczenia finansowego zleconego i wykonanego transportu należy złożyć do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku następujące dokumenty:

  Płatność za fakturę zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów do POW NFZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 marca 2011 r.

  1. kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (plik PDF);
  2. kopię ,,zlecenia na odpłatny transport lotniczy'' załącznik nr 2 (plik PDF);
  3. kopię faktury za opłacony transport noworodka;
  4. Fakturę, skierowaną do POW NFZ, wystawioną przez świadczeniodawcę, ze wskazaniem jako podstawę płatności art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku ze zmianami.
 • Odpowiedzialność świadczeniodawców za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń

  W związku z licznymi pytaniami świadczeniobiorców (pacjentów), dotyczącymi kierowania ich na płatne zalecane przez lekarzy specjalistów badania, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzieleniem tych świadczeń.

  Dodatkowo przypominamy, iż w myśl §12 ww. rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

  W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

  W związku z powyższym przypominamy, że świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ

  data publikacji: 9 marca 2011 r.

  • wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 • Instrukcja - zmiany w przetwarzaniu rachunków elektronicznych REF

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w obsłudze rachunków elektronicznych REF:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 21 lutego 2011 r.

 • Aneks do Porozumienia Pomorskiego OW NFZ z Wojewodą Pomorskim ws. Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego

  Aneks Nr 4/2011 z dnia 28.01.2011 r. do Porozumienia z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 24, poz. 414 ze zm.), zawarty na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem POW NFZ:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 lutego 2011 r.

 • Uzupełnienie do komunikatu ws. zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

   

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 04.01.2011 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że obligatoryjnie jako podstawa zwolnienia w treści faktury powinien znaleźć się przepis prawa, a symbol PKWiU stanowi jedynie element dodatkowy i może zostać zawarty w treści faktury fakultatywnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2011 r.

 • Spotkanie w sprawie wprowadzenia nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy dla świadczeniodaców: OPH, PRO, PSY, REH, SOK, SPO i STM

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku uprzejmie zaprasza na spotkanie organizowane przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem spotkania będą zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy.

  Spotkanie odbędzie się w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej /budynek NOT/ w Gdańsku ul. Rajska 6 w dniu 8 lutego 2011 roku w godzinach 13.00-15.00 /sala A/. Prosimy o współudział osoby zajmującej się rozliczeniami z Funduszem /przesyłaniem raportów statystycznych, weryfikacją danych/. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Pomorski OW NFZ prosi aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie 2 osoby ze strony świadczeniodawcy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2011 r.

 • Instrukcja - zmiany związane z nowym sposobem rozliczeń i likwidacją II fazy

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w sposobie rozliczeń zapowiedziane w komunikacie NFZ z 28.12.2010 r. Do pobrania instrukcja „Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy”:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 25 stycznia 2011 r.

 • Zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

  W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2011 roku usługi zwolnione od podatku VAT w całości zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  Biorąc pod uwagę stan prawny, który obowiązuje przy dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku, a wykonanych od 1 stycznia 2011 roku, opisy faktur powinny otrzymać brzmienie:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej;

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych przez:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług transportu sanitarnego.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 stycznia 2011 r.

  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne,
  • osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
  • psychologów;
 • Koincydencja świadczeń ambulatoryjnych podczas pobytu pacjenta w opiece stacjonarnej.

  W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się w wyniku przeprowadzenia weryfikacji kontrolnej dotyczącej koincydencji w udzielaniu świadczeń dla tego samego pacjenta między świadczeniodawcami, w szczególności rozliczania świadczeń ambulatoryjnych w odniesieniu do pacjentów objętych w tym czasie opieką stacjonarną, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż: zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami "(...) Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (...)".

  Ponadto zgodnie z §12 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej "(...) 9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków. 10. Świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

  W związku z powyższym szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej obejmujący pacjenta całodobową opieką zobowiązany jest zaopatrzyć pacjenta w leki dotyczące bezpośredniej przyczyny hospitalizacji, ale również w leki niezbędne dla podtrzymania zdrowia i życia pacjenta wynikające z chorób niezwiązanych bezpośrednio z pobytem w szpitalu, których nieleczenie może spowodować pogorszenie stanu zdrowia czy nawet zagrożenie życia. Natomiast niedopuszczalne jest wyrażenie przez lekarza zgody na wystawienie recepty pacjentowi hospitalizowanemu na prośbę jego rodziny i orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby bez uprzedniego, osobistego jej zbadania.

  Podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 grudnia 2010 r.

  • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;
  • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej;
  • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami (...)".
 • Właściwe ewidencjonowanie numeru prawa wykonywania zawodu personelu medycznego

  W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ z dnia 18.12.2009 r. umieszczonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl, dotyczącego sprawdzeń z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Warunków Weryfikacji, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawdzenie o kodzie 50811004 - Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w bazie osób personelu w systemie OW NFZ funkcjonuje w systemie informatycznym Oddziału od grudnia 2009 roku.

  W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę przy ewidencjonowaniu numerów prawa wykonywania zawodu personelu realizującego świadczenia medyczne. Sprawozdawanie świadczeń wykonywanych przez personel niezgodny z zadeklarowanym w umowie podpisanej pomiędzy POW NFZ a Świadczeniodawcą, bądź podawanie informacji nieprawdziwej, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2010 r.

 • Wykonywanie badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem rezonansu magnetycznego

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykonywania badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem badań rezonansu magnetycznego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia opinie Centrali NFZ w tej sprawie.

  Zgodnie z opinią Centrali NFZ ,,brak jest standardów postępowania związanych ze stosowaniem środków kontrastowych w badaniach diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w §2 ust. 1 pkt. 4 stanowi, że skierowanie na badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno zawierać informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. Jeśli u pacjenta występują zidentyfikowane już wcześniej przez lekarza kierującego czynniki ryzyka, związane z podaniem jodowego środka kontrastowego (np. niewydolność nerek), lekarz specjalista powinien przeprowadzić niezbędne badania, a ich wyniki wpisać na skierowaniu.

  W pozostałych sytuacjach, lekarz wykonujący badanie, jeśli uzna, że jest ono w danej sytuacji niezbędne, zobowiązany jest wykonać je w ramach swojego kontraktu. Sposób realizacji zleconego w tym przypadku badania jest sprawą organizacyjną świadczeniodawcy wykonującego badania.''

  Źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 września 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń pod sankcją kary umownej

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że Świadczeniodawca, zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), zobowiązany jest powiadomić na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania oraz sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Przerwa, o której mowa wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażonej na piśmie.

  Niedotrzymanie powyższego terminu stanowi podstawę do nałożenia kary umownej zgodnie z §30 ww. Rozporządzenia.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 sierpnia 2010 r.

 • Uzupełnnienie stanowiska w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych udzielanych osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  W nawiązaniu do publikacji z dnia 17 maja 2010 r. dotyczącej stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2010 r. odnośnie zasad udzielania i rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych i wątpliwościami zgłaszanymi przez Oddziały Wojewódzkie NFZ co do w/w zasad, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia uzupełniające stanowisko Pani Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia RP wyrażone pismem z dnia 20 lipca 2010 r.

  Ma ono na celu uszczegółowienie kwestii poruszonych w poprzednim piśmie Ministra Zdrowia.

  Do pobrania tekst stanowiska Minister Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 sierpnia 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem - także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie''.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 lipca 2010 r.

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wynikających z przepisów art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

  Na podstawie w/w art. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wobec powyższego, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o przestrzeganie w/w zapisu oraz o poinformowanie podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 lipca 2010 r.

 • Niezbędna zawartość wniosków o zmiany warunków umowy

  Pomorski OW NFZ po raz kolejny przypomina, że wszelkie wnioski dotyczące zmian warunków umowy powinny zawierać:

  Jednocześnie Pomorski OW NFZ przypomina, że wnioski złożone nieprawidłowo, tj. bez uwzględnienia powyższych warunków, nie będą przez Oddział rozpatrywane.

  W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że niniejszy komunikat nie dotyczy składanych wniosków w ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  • wskazanie podstawy prawnej wniosku,
  • szczegółowy zakres proponowanych zmian,
  • merytoryczne uzasadnienie.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2010 r.; aktualizacja: 25 maja 2010 r.

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne udzielane osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu postępowania odnośnie zasad udzielania osobom uprawnionym przebywającym w Polsce czasowo i uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zasad rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych.

  Do pobrania tekst stanowiska Ministerstwa Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 maja 2010 r.

 • Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 29.09.2007 r. art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi, iż inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami ,,Rp'' lub ,,Rpz'', dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W związku z powyższym przypominamy, że komunikat, umieszczony na stronie POW NFZ w dniu 26.10.2007 r., jest obowiązujący.

  Jednocześnie oświadczamy, że Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest autorem dokumentu ,,DOTYCZY IB - stan na LUTY 2010''.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Obowiązek wypisywania zwolnień lekarskich przez lekarzy

  W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 741 ze zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Zmiana w sposobie wykazywania kosztów swiadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

  Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2010 r.

 • Przekazywanie danych zawartych w rachunku/fakturze w postaci elektronicznej

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wprowadzenie od miesiąca lutego br. postanowień Zarządzenia nr 13/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2010 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r.) wraz ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 14/2010/DSOZ z dnia 2 marca 2010 r. z mocą od 1 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku spowodowało zwielokrotnienie napływających do Oddziału faktur/rachunków, stanowiących podstawę realizacji płatności za wykonane świadczenia. Powyższe wynika z obowiązującego formatu zgodnie z którym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków wiąże się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego.

  W związku z powyższym, w celu ograniczenia liczby dowodów księgowych składanych w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu) oraz usprawnienia pracy związanej z realizacją płatności za wykonane świadczenia zdrowotne prosimy o zatwierdzanie komunikatów II fazy i sporządzanie faktur/rachunków po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 kwietnia 2010 r.

 • Wnioski składane w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż po upływie kwartału kalendarzowego świadczeniodawcy mają prawo składać wnioski w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 81, poz.484).

  Wnioski składane przez świadczeniodawców winny być przygotowane szczegółowo, tzn. oprócz paragrafu, do którego się odnoszą powinny dokładnie wskazywać liczbę i zakres alokowanych świadczeń.

  Wnioski nie spełniające ww. kryteriów nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Dyrektora NFZ POW.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 marca 2010 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

  Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

  Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 marca 2010 r.;

 • Uprawnienia: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027) ? świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' lub ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  O ww. uprawnieniach proszę poinformować podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 marca 2010 r.

 • Próby ograniczania dostępu do udzielenia świadczeń dzieciom, których opiekunowie nie są ubezpieczeni

  W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom mającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie RP, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zasady udzielania tych świadczeń.

  Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi jednoznacznie, że osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

  W związku z innymi źródłami finansowania obowiązkiem świadczeniodawcy jest identyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną i wskazanie jej w rozliczeniu z POW NFZ.

  Żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego.

  W przypadku dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni świadczeniodawca ma prawo wezwać świadczeniobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie dziecka oraz miejsce zamieszkania dziecka na terenie RP.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 26 lutego 2010 r.

 • Wystawianie skierowań na badania w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK).

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania na skierowaniu na badanie diagnostyczne kosztochłonne powinno znajdować się rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu (kod ICD-10).

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 lutego 2010 r.

 • Skierowania na badania w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych

  Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,,ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wymagają skierowania lekarza, który:

  - o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.''

  Kwalifikacje osób udzielających świadczeń w poradniach specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(Dz. U. 2009. Nr 139 poz. 1142 ze zmianami). Zgodnie z załącznikiem nr 1 świadczenia mogą być udzielane przez: lekarza specjalistę, lekarza w trakcie specjalizacji, lekarza ze specjalizacją I stopnia w danej dziedzinie lub lekarza z określonym doświadczeniem w pracy w danej dziedzinie medycyny - w zależności od profilu poradni.

  W związku z powyższym nieuzasadnione jest ,,odsyłanie'' pacjentów ze skierowaniami z poradni specjalistycznej w przypadku gdy na pieczątce nie ma określonej specjalności lekarza.

  Nieprawidłowe natomiast są skierowania na badania ASDK wystawione na przykład przez lekarza neurologa w poradni pulmonologicznej, tj. niezgodne z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 lutego 2010 r.

  1. zawarł umowę z Funduszem lub
  2. wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem
 • Składanie skarg i wniosków przez pacjentów

  W nawiązaniu do licznych pytań Świadczeniobiorców (pacjentów) dotyczących składania skarg i wniosków, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, dotyczących między innymi trybu składania skarg i wniosków oraz praw pacjenta w widocznym miejscu powinna więc być umieszczona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Jednocześnie informujemy, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:

  Rzecznik Praw Pacjenta
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (pok. Nr 106, tel. 058/ 32-18-636)
  Godziny przyjmowania interesantów: wtorek w godz. 13:00-16:00 i piątek w godz. 13:00-16:00.
  e-mail: rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (parter pok. nr 1, tel. 058/ 32-18-626, fax. 058/32-18-628)
  bezpłatna infolinia - 058/ 194-88, codziennie w godz. 8:00-16:00
  e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

  Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Poniatowskiego 4
  76-200 Słupsk
  (tel./fax. 059/ 840-03-85, tel. 059/ 840-29-86) codziennie w godz. 8:00-16:00

  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058 /75-12-518, fax. 058/ 75-12-516) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058/ 75-12-522, fax. 058/ 75-12-516 ) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 stycznia 2010 r.

 • Nowa procedura przy ustalaniu oraz zmianie rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 89/2009/BK w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów, należy w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' w sekcji ,,Moje podstawowe dane'' - wypełnić wniosek dotyczący kont bankowych świadczeniodawcy do każdej zawieranej umowy na rok 2010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, następnie go wydrukować i po podpisaniu wniosku przez osoby reprezentujące stronę umowy lub upoważnione do podpisu przesłać wniosek do Pomorskiego OW NFZ.

  Przy składaniu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wyboru roku 2010 (możliwość taka pojawi się w najbliższych dniach).

  Po weryfikacji numeru konta bankowego w Pomorskim OW NFZ, zostanie on wprowadzony do umowy na rok 2010. Z uwagi na krótki termin procesu renegocjacji umów na 2010 rok, prosimy o pilne złożenie wniosku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 grudnia 2009 r.

 • Zaprzestanie wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń

  Pomorski OW NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 12.11.2009 r. opublikowano komunikat w sprawie zaprzestania wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.

  Źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 18 listopada 2009 r.

 • Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska do świadczeń medycznych

  W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez szpitale i przychodnie specjalistyczne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'', w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa uprzejmie proszę świadczeniodawców o poinformowanie swoich pracowników o przysługującym tym osobom uprawnieniach.

  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 listopada 2009 r.;

 • Niedopuszczalność odmowy wykonania zabiegu operacyjnego w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009r. (Dz. Urz. MZ. Nr 3 z dnia 1 kwietnia 2009 r., poz. 15) niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B.

  Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną winien poinformować pacjenta o szczepieniach zalecanych, niefinansowanych z budżetu Ministra Zdrowia - w tym również o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

  Brak szczepienia przeciwko WZW typu B nie może być podstawą do odmowy przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 października 2009 r.

 • Zmiana sposobu kolejności rozliczania świadczeń od 01.09.2009 r.

  Od dnia 1 września 2009 r. zostały uruchomione dodatkowe weryfikacje rozliczanych świadczeń.
  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 września 2009 r.;

 • Zmiana zasad rejestracji świadczeń dla noworodków, nie posiadających numerów PESEL

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z nowym formatem SWIAD 4.1.4 zmieniły się zasady rejestracji świadczeń dla noworodków nieposiadających numerów PESEL. Zgodnie z nimi dla przesyłek z roku 2009 w atrybucie *typ-osoby* elementu *ident-pacj* identyfikator opiekuna może być przysyłany tylko dla korekt zestawów świadczeń. Rozliczenie nowych zestawów oraz zestawów do których przesłane będą nowe pozycje rozliczeniowe powinno się odbywać analogicznie, jak dla pacjentów ,,NN'', a więc identyfikatorem w tym przypadku będzie numer dokumentacji medycznej.

  Prosimy o dokonanie modyfikacji po stronie oprogramowania oraz o dokonanie ewentualnych korekt danych statystycznych.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 sierpnia 2009 r.

 • Wystawianie dokumentów korygujących do poprzednich okresów rozliczeniowych

  W związku z otrzymywaniem przez Pomorski OW NFZ zwiększonej liczby korekt wystawionych do każdego okresu sprawozdawczego oddzielnie, w przypadku dokumentów korygujących dotyczących kilku okresów sprawozdawczych proponujemy ich wystawianie - do ostatniego miesiąca sprawozdawczego, który podlegał korekcie z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych obowiązujących w zawartej umowie. Oznacza to, że w przypadku korygowania danych np. w okresie marzec - lipiec 2009, korekty byłyby wystawiane:

  Wystawianie korekt do każdego z korygowanych miesięcy powoduje znaczący wzrost dokumentów podlegających weryfikacji, co utrudnia zachowanie terminowości ich weryfikacji i zapłaty.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 sierpnia 2009 r.

  1. do lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z jednym okresem rozliczeniowym,
  2. odpowiednio do czerwca i lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z okresami rozliczeniowymi I-VI, VII-XII /np. AOS, wybrane umowy z rodzaju SZP, SZP-R, SZP-C/.
 • Dokumenty niezbędne do okazania przez Świadczeniobiorcę ubiegającego się o udzielenie świadczeń zdrowotnych

  W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, co następuje:

  Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) ,,Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

  Art. 240 ust. 1 powyższej ustawy stanowi natomiast: ,,Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, jest dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.
  3. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może być legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na podstawie odrębnych przepisów''.

  Trzeba pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje dopiero po zgłoszeniu się do NFZ (art. 67 ust. 2 ww. ustawy). Prawo to ustaje natomiast po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Każda zatem osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, powinna okazać aktualny dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem, tj. dokument potwierdzający, iż nie minęło 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Należy również zwrócić uwagę, iż składka zdrowotna jest opłacana co miesiąc. Jej opłacenie jest natomiast warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Zatem konieczne jest posiadanie przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego opłacenie składki na to ubezpieczenie w ostatnim miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej bądź dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia udzielenia tego świadczenia.

  Przykładowo takim dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca aktualne (tj. nie wcześniejsze niż 30 dni przed udzieleniem świadczenia) potwierdzenie o zatrudnieniu. Może to również być druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składki zdrowotnej w miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej lub też zaświadczenie od płatnika składki. Natomiast dla członka rodziny może to być aktualny druk ZUS ZCNA potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna lub też zaświadczenie wystawione przez płatnika składki oraz dodatkowo legitymacja ucznia/studenta w przypadku dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 18 lat.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 sierpnia 2009 r.

  1. kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;
  2. dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony''.
 • KOMUNIKAT ANULOWANY: Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Obowiązuje komunikat z dnia 12 marca 2010 r. z załącznikami.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Informujemy, że rozliczenie świadczeń zrealizowanych z powyższego tytułu dokonywane będzie po uprzedniej weryfikacji złożonej do Oddziału dokumentacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby termin zapłaty za świadczenia wskazywany na fakturach nie był krótszy niż 21 dni.

  Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 czerwca 2009 r.

  1. Wniosek z wykazem udzielonych świadczeń opieki medycznej i pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych (Wniosek - plik PDF),
  2. Rachunek/faktura (dopuszcza się wystawienie rachunku: jeden świadczeniobiorca-kilka świadczeń).
  3. Kosztorys udzielonych świadczeń medycznych. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, złożenie przez świadczeniodawcę kosztorysu wg własnego wzoru. Kosztorys powinien przedstawiać zestawienie kosztów według rodzajów, sporządzony na podstawie dokumentów księgowych i według zasad opisanych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. z dnia 27 marca 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz. 1194). (Kosztorys - plik xls)
  4. Kwota do zapłaty objęta rachunkiem/fakturą oraz wykazana w kosztorysie może obejmować jedynie uzasadnione i niezbędne koszty poniesione przy udzielaniu świadczenia. Na wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie rozliczenia zgodnego ze stanem faktycznym.
 • Wnioski w Portalu Potencjału dotyczące osób wykonujących zawody medyczne i udzielających świadczeń medycznych

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku
  ,,§ 6.1. Świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy.
  2. Zmiany w załączniku o którym mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia''

  W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że wszystkie wnioski złożone w Portalu Potencjału (dotyczące personelu, sprzętu, harmonogramu, podwykonawców) z okresem ich obowiązywania wcześniejszym niż data złożenia wniosku będą traktowane jak złożone po terminie i nie będą podlegały rozpoznaniu oraz odzwierciedleniu w odpowiednich załącznikach do umowy. Aneksy do wszystkich rodzajów umów uwzględniające zaakceptowane wnioski będą przygotowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski OW.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 maja 2009 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy

  Pomorski OW NFZ przypomina o obowiązku właściwego sposobu rozliczania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób innych niż ubezpieczeni, takich jak:

  zgodnie z par. 18 ust. 5 i 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r.).

  Należność z tytułu realizacji świadczeń, za okres sprawozdawczy, udzielanych osobom wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy, jest określona w odrębnych rachunkach, dotyczących poszczególnych kategorii osób zidentyfikowanych odpowiednim kodem tytułu uprawnienia (podanym powyżej) z Tabeli nr 8 Załącznika nr  3 do rozporządzenia MZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2008.123.801).

  Ponadto na fakturze skierowanej do Pomorskiego OW NFZ powinien być wskazany artykuł, na podstawie którego rozliczane są świadczenia i liczba osób, których dotyczy faktura.

  Wcześniejszy komunikat w przedmiotowej sprawie ukazał się na stronie POW NFZ 26 marca 2008 r. z uzupełnieniem 11 kwietnia 2008 r.

  Podpisał: z up. Dyrektora Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 maja 2009 r.

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (decyzja wójta, burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - N;

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - I;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, nr 115, poz. 793 i nr 176, poz. 1238), o których jest mowa w art. 12 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - AL;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - NA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535, z późn.  zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 4 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - PS;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, o których jest mowa w art. 12 pkt 6 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - ZA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305), o których jest mowa w art. 12 pkt 9 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - RP;

 • Wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że:

  Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt. III ,,skierowania na leczenie uzdrowiskowe''. Natomiast w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy również dołączyć kserokopię karty informacyjnej ze szpitala.

  Aktualny wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U.07.69.466).

  Warunkiem przyjęcia skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelne wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem są zwracane lekarzowi, który je wystawił. Jeżeli na skierowaniu brakuje podpisu ubiegającego się o sanatorium określające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co jest bardzo częstym uchybieniem) skierowanie takie nie jest rejestrowane i jest odsyłane do podpisu ubezpieczonemu.

  W związku z drastycznie rosnącą liczbą skierowań składanych niemalże po zakończonym leczeniu przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego to nie więcej niż raz na 12 m-cy. Zaznacza się, że skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia oraz wskazania i brak przeciwwskazań do leczenia.

  Tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do pobrania w dwu formatach:

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 kwietnia 2009 r.

  • do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych.
  • Aby pobrać aktualny wzór skierowania po zalogowaniu się do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' należy w części ,,Umowy na realizację świadczeń'' wybrać opcję ,,Pokaż więcej'' oraz wybrać z listy ,,Skierowanie na leczenie sanatoryjne''. Po wypełnieniu koniecznych elementów: ,,lekarza kierującego'' oraz ,,miejsca realizacji świadczeń'' należy wypełnić formularz wniosku.
  • Publikujemy także aktualny wzór skierowania plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.,
 • Uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością

  W związku z napływającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami na nierespektowanie przez świadczeniodawców uprawnień osób posiadających tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, ponownie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z póz. zm.):

  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  Proszę o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personelu rejestracji, o aktualnych przepisach, a także o podjęcie takich działań, aby informacja o uprawnieniach ww. osób była ogólnie dostępna i respektowana.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2009 r.

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni,
  • inwalidzi wojskowi,
  • kombatanci
 • Kierowanie pacjentów hospitalizowanych lub ich rodzin do lekarzy POZ celem wypisania recept oraz środków zaopatrzenia ortopedycznego

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozdz. 3  §12 ustęp 8 i 9:

  ,,8. W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne.

  9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków.''

  Jednocześnie POW NFZ uprzejmie przypomina, że art. 35 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku stanowi: ,,Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (...) zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.''

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2009 r.

 • Prawidłowa forma dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych

  W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi prawidłowej formy wyników badań rentgenodiagnostycznych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia:

  Zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64,poz, 565 z późn.zm.).

  Przepisy nie określają formy, w jakiej wydawane powinny być wyniki badań diagnostycznych, w tym rentgenowskich. Wydaje się, iż w przypadku badań wykonywanych techniką cyfrową, wynik takiego badania powinien zostać wydany na informatycznym nośniku danych, a dodatkowo ? na życzenie pacjenta, odpłatnie - także w postaci zdjęcia na folii transparentnej.

  Z uwagi na powstające w tym zakresie wątpliwości, zagadnienie dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych zostanie wnikliwie rozważone w trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 marca 2009 r.

 • Aplikacja ,,Aneksowanie Umów'' - dostępna w Portalu Potencjału

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu dzisiejszym została udostępniona w Portalu Potencjału nowa aplikacja Aneksowanie Umów do wprowadzania wniosków o zatrudnienie personelu oraz wykazu sprzętu.

  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją - Aneksowanie umów z wykorzystaniem Portalu -> dokumentacja dla świadczeniodawcy.

  Jednocześnie informujemy, że po zatwierdzeniu przez POW NFZ wniosków dotyczących zatrudnienia lekarzy jest możliwość generowania numerów recept w Portalu.

  Procedura generowania i przesyłania do POW NFZ zweryfikowanych załączników nie ulega zmianie. W związku z powyższym, wnioski złożone w roku 2009 w Portalu Świadczeniodawcy zostaną anulowane, prosimy o ponowne umieszczenie ich w Portalu Potencjału.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 stycznia 2009 r.

 • Umowy w formie elektronicznej w Portalu Świadczeniodawcy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że na bieżąco zamieszcza w Portalu Świadczeniodawcy umowy w formie elektronicznej na realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach na 2009 rok.

  Działania te pozwolą Państwu na pełną techniczną realizację umów i sprawozdawczość, wraz z obsługą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP), a także drukowanie recept.

  Jednocześnie informujemy, iż Świadczeniodawcy zobowiązani są do podpisania, natychmiast po otrzymaniu, wersji papierowej umowy wraz z załącznikami i niezwłocznego dostarczenia jej do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Funduszu w Gdańsku co jest niezbędnym warunkiem rozliczania umów.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 8 stycznia 2009 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Dotyczy Świadczeniodawców, którzy mają zawarte umowy z POW NFZ i rozliczają się m.in. z tytułu świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca 2008 r. Pomorski OW NFZ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej.

  Wobec powyższego, dane objęte rachunkiem powinny być zgodne z danymi zaznaczonymi do zapłaty w raporcie statystycznym, tj. wartość rachunku i świadczenia medyczne w nim zawarte powinny być zgodne z wartością świadczeń medycznych zaznaczonych do zapłaty w raporcie statystycznym.

  Zwracamy się zatem o uwzględnienie powyższej zasady przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych. Pozwoli to na usprawnienie i przyspieszenie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 2 grudnia 2008 r.

 • Zwolnienia lekarskie - obowiązek wypisywania przez lekarzy

  W związku z licznymi sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.05.31.267 tekst. jednol.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Paragraf drugi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.99.65.741 z późn. zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrekora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 października 2008 r.

 • Uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.), która weszła w życie dnia 29 września 2007 r., dodany został artykuł 47 c, a art. 57 ust. 2 pkt 10 uzyskał nowe brzmienie:

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Ponadto § 11 pkt 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących między innymi praw pacjenta. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) jak i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) oraz ich przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty w nich wymienione.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2008 r.

  • Art. 47 c stanowi, iż świadczeniobiorcy posiadający tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • Art. 57 ust. 2 pkt 10 stanowi, iż ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane bez skierowania na rzecz inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów. Powyższe zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. nr 166 poz. 1172 z dnia 14 września 2007 r., a szczegółowa informacja o zakresie tych zmian została przekazana do wiadomości Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców w dniu 26.10.2007 r. w formie komunikatu umieszczonego na ogólnodostępnej stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Zmiana danych do faktur

  W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w otrzymywanych dokumentach księgowych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku uprzejmie prosi, aby dokumenty księgowe (np.: faktury VAT, faktury korygujące VAT, rachunki, noty i inne) były wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn.zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 95, poz. 798, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 97, poz. 970, z późn. zm.) oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi podatku VAT.

  Dokumenty księgowe wystawione od 1 września 2008 r. powinny zawierać następujące dane:

  Odbiorca i płatnik: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk

  Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa NIP: 1070001057

  Różnica w stosunku do informacji zamieszczonej rok temu (16.07.2007) polega na podaniu pełnych nazw ze wskazaniem siedzib.

  Pełen tekst komunikatu - do pobrania (w dwóch formatach - do wyboru):

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych

  data publikacji: 22 sierpnia 2008 r.

 • Kopie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej

  Pomorski OW NFZ odnotowuje prośby świadczeniodawców o udostępnienie danych, przekazanych wcześniej do OW, w celu odtworzenia danych utraconych z ich komputerów w wyniku zdarzeń losowych. Przypominamy, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819, ze zm.) jest wprost określone, że świadczeniodawca ma obowiązek wykonywać i właściwe zabezpieczać kopie bezpieczeństwa, pozwalające odzyskać dane w przypadku ich utraty (np. awaria komputera, kradzież lub inne zdarzenie losowe). W szczególności paragrafy 56-60 określają szczegółowo, w jaki sposób powinny być zabezpieczane dane przechowywane w postaci elektronicznej.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 lipca 2008 r.

 • Informacja dla ubezpieczonych o trybie składania skarg i wniosków

  POW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81, poz. 484) świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, a w szczególności trybu składania skarg i wniosków, praw pacjentów itp. W związku z powyższym w każdej jednostce służby zdrowia, która działa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w widocznym miejscu powinna być wywieszona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 maja 2008 r.

 • Obowiązek przekazywania komunikatu o kolejkach oczekujących

  POW NFZ informuje i przypomina, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania do Oddziału Funduszu, do dnia 10 każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym komunikatu o kolejkach oczekujących.

  W związku z powyższym informujemy, iż w ,,Portalu Świadczeniodawców'' ([Administracja i opcje] -> [Pokaż więcej] -> [Pobieranie plików technicznych] -> [Pliki dedykowane] -> [Kolejki]) zamieszczono imienny komunikat o aktualnych brakach w tym zakresie.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 maja 2008 r.

 • Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów

  W związku z nagminnie napływającymi sygnałami o nie stosowaniu przez niektórych świadczeniodawców lub lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego ,,Zasad postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia'', w rodzaju i zakresie właściwym ze względu na przedmiot umowy (vide: załącznik do umowy) - przypominamy, iż każdy świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ,,Zasadami postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego'' i stosowania ww. zasad w praktyce zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich osób, które:

  ,,Zasady postępowania lekarzy...'' stanowiące załącznik do umowy znajdują się na stronie z materiałami dla POZ, w Zadządzeniu nr 69/2007. Do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2008 r.

  • udzielają świadczeń opieki zdrowotnej,
  • udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w placówce.
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader
 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca dotyczącego zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4 ust. 7, §5 ust. 6 i 6a Zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 25 września 2007 r. z późniejszymi zmianami) przedstawiamy zasady wystawiania rachunków za takie świadczenia.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  oraz załączony wzór tabeli:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 kwietnia 2008 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Celem usystematyzowania zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej informujemy, że:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  Uzuepłenienie do powyższego komunikatu ukazało się 11.04.2008.

  data publikacji: 26 marca 2008 r.

  1. Zgodnie z zapisami umowy dla każdej z kategorii osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy należy wystawić odrębny rachunek.

  2. W rachunku należy wskazać podstawę prawną przyjęcia świadczeniobiorcy, odpowiednio:

   1. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lub
   2. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 (ciąża, poród) lub
   3. zgodnie z art. 12 pkt 2 lub
   4. zgodnie z art. 12 pkt 3 lub
   5. zgodnie z art. 12 pkt 4 lub
   6. zgodnie z art. 12 pkt 6.
  3. Rachunek powinien zawierać:

   1. specyfikację rzeczową wykonanych świadczeń, zgodną z planem rzeczowo-finansowym zawartej umowy (w podziale na produkty kontraktowe),
   2. stawki za wykonane świadczenia zgodnie z zawartą umową.
  4. Wraz z rachunkiem należy przedstawić informację o liczbie osób, którym udzielono świadczeń wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej przyjęcia świadczeniobiorcy według załączonego wzoru:

  5. Do faktur, które nie zostały wcześniej sfinansowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych należy przedstawić oświadczenia stwierdzające ten fakt.

 • Pesel dla cudzoziemców

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach przepisów o koordynacji, na podstawie wydanego przez NFZ Poświadczenia, nie muszą posiadać numeru PESEL. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135 z późn. zm.), osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej ,,Poświadczeniem''.

  Pełen tekst komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

  • plik typu PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • Skierowania na dalsze leczenie poszpitalne pacjenów

  W związku z sygnałami pacjentów i świadczeniodawców z podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących wystawiania niezbędnych skierowań po leczeniu szpitalnym. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że karta informacyjna nie jest skierowaniem i przeznaczona jest dla pacjenta. Natomiast skierowania powinny być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala do dalszego leczenia specjalistycznego.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 marca 2008 r.

 • Dokumentacja medyczna dla recept pro auctore lub pro familia

  Przypominamy, że lekarze przepisujący recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla własnego rodzeństwa pro auctore lub pro familia zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej na rzecz w/w osób.

  Dokumentacje należy prowadzić w sposób czytelny i rzetelny. W szczególności należy zwrócić uwagę na prawidłowość i zasadność wystawiania recept, zgodność wystawianych recept z uprawnieniami pacjenta oraz dokonywać odpowiednich adnotacji o zapisanych lekach.

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819 z późn. zm.).

  data publikacji: 4 marca 2008 r.

 • Sprawozdawanie i rozliczanie programu profilaktyki przez świadczeniodawców AOS i POZ

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż cały Program profilaktyki raka szyjki macicy czyli również ,,etap podstawowy'', który został przeniesiony do AOS oraz porady lekarskie w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia realizowane w POZ należy sprawozdawać i rozliczać w oparciu o System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (pobranie materiału z szyjki macicy) nie spełniające wymogów badania przesiewowego opisane w Załączniku nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 września 2007 r. powinny być rozliczane w ramach porady kompleksowej lub porady specjalistycznej.

  data publikacji: 29 lutego 2008 r.

 • Rozporządzenie MON - uprawnienia dla osób poszkodowanych poza granicami państwa

  Informuję, że w dniu 9 listopada 2007 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. 07.216.1608).

  Na podstawie w/w dokumentów uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, których mowa w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa tj. poza kolejnością w szpitalach, poza kolejnością i bez skierowania w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.Osobom przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia, jak również prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych.

  data publikacji: 21 lutego 2008 r.

 • Podwykonawca na całość zakresu świadczeń - wykaz personelu i sprzętu podwykonawcy

  POW NFZ informuje, że zgodnie z ,,Warunkami postępowania dotyczącymi zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej'' tylko w wypadku podzlecania w całości zakresu świadczeń oferta musi zawierać wykaz personelu z opisem kompetencji oraz wykaz sprzętu podwykonawcy.

  data publikacji: 2 października 2007 r.;

 • Transport sanitarny oraz skierowania na dalsze leczenie poszpitalne

  Zamieszczamy komunikat dotyczący wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 13 września 2007 r.;

 • Rozliczanie świadczeń podczas hospitalizacji pacjenta

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania przypomina, że zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne" wprowadzonych Zarządzeniem nr 80/2006 Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami, świadczeniodawca do rozliczenia wykazać może tylko jedno świadczenie w trakcie całej hospitalizacji pacjenta. Odstępstwa od tej reguły nie ma również w przypadku przeniesienia pacjenta do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z innego oddziału szpitalnego. Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości łącznego wykazywania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz innym oddziale szpitalnym.

  data publikacji: 7 sierpnia 2007 r.

 • Zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu pacjenta z UE

  Zamieszczamy zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta z UE wraz ze wzorem prawidłowo wystawionej faktury.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Rachunki/faktury wystawiane bez wymaganej specyfikacji

  Informujemy, że począwszy od rachunków/faktur złożonych za listopad 2006 r., jak też złożonych po 1.12.2006 r. za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, będziemy bezwzględnie przestrzegać wymogu składania tych dokumentów ze specyfikacją.

  Rachunki/faktury złożone bez wymaganej specyfikacji będą pozostawały bez weryfikacji i zapłaty do czasu złożenia stosownej korekty.

  Rachunki/faktury po ponownej weryfikacji będą płacone w terminie do 7 dni od daty złożenia poprawnej korekty, nie wcześniej jednak niż w terminie wynikającym z umowy.

  Do pobrania wzory prawidłowo wystawionych faktur i rachunków - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 7 grudnia 2006 r.

 • Tablice informacyjne dla ubezpieczonych w NFZ

  POW NFZ informuje wszystkich nowych Świadczeniodawców o obowiązku wykonania i wywieszenia tablic informujących o udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tablice należy wykonać według wzoru, zamieszczonego na stronie www NFZ.

  data publikacji: 6 stycznia 2004 r., aktualizacja 6 marca 2008 r.

 • Zasady cesji umów

  Świadczeniodawca, który chce dokonać cesji umowy powinien:

  1. wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (1 egzemplarz); wniosek jest do pobrania w dwóch formatach:

  2. załączyć komplet wymaganych dokumentów - opis do pobrania w dwóch formatach:

  3. załączyć wzór umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu (3 egzemplarze umowy cesji oryginalnie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez Cedenta i Cesjonariusza - kserokopie nie będą honorowane) - do pobrania w dwóch formatach:

  4. przesłać pełen komplet dokumentów do Dyrektora Oddziału POW NFZ.

Jednocześnie informujemy, że dokonanie cesji jest możliwe tylko na przełomie kwartałów. W związku z powyższym komplet dokumentów wymaganych do cesji należy złożyć miesiąc przed końcem każdego kwartału.

data publikacji: 17 września 2003 r.; data aktualizacji: 3 listopada 2004 r.

 • Ilość odwiedzin strony: 117341
Projekt i wykonanie Cyrek Internet Technologies