Dla
świadczeniodawcy

Udzielanie świadczeń na podstawie EKUZ

Informacje dla świadczeniodawców na stronie Centrali NFZ

W związku z licznymi skargami pacjentów, a zwłaszcza osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina:

Uprawnienia osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) do świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Polski podczas pobytu czasowego przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzają m.in. następujące dokumenty:

Osoby posiadające EKUZ są uprawnione do świadczeń zdrowotnych, które okażą się niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie ich pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego, uwzględniając charakter świadczeń i przewidywany czas trwania pobytu. Pod tym pojęciem rozumiemy świadczenia, których celem jest zapobieżenie sytuacji, w której ubezpieczony byłby zmuszony powrócić do swojego kraju w celu uzyskania niezbędnego leczenia. Innymi słowy udzielenie świadczenia ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu przez zaplanowany okres w bezpiecznych z punktu widzenia medycznego warunkach. Rodzaj i zakres świadczeń koniecznych określa indywidualnie dla danej osoby lekarz.

Posiadaczom Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje taki sam zakres uprawnień, jak w przypadku EKUZ.
Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych przed przyjazdem do innego państwa, świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 3. załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484).

Odmowa udzielenia świadczenia osobie z ważnym dokumentem, a zwłaszcza pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy, powoduje że świadczeniodawca działa w sposób nieuprawniony. Działanie takie jest sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a POW NFZ i może skutkować nałożeniem kary umownej o której mowa w Rozdziale 5 załącznika do ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim, niż państwo ubezpieczenia.
Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę,
  • numer identyfikacyjny Karty,
  • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. Lekarz udzielający świadczenia każdorazowo ocenia, czy należy ono do tego zakresu, uwzględniając charakter świadczenia i przewidywany czas trwania pobytu.

Celem świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas pobytu powinno być umożliwienie osobie uprawnionej dalszego pobytu w danym państwie członkowskim, tak, aby nie była zmuszona do nieplanowanego powrotu do państwa zamieszkania w celu kontynuacji leczenia.

Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie.

Poświadczenie wydawane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie, tak jak gdyby osoba była ubezpieczona w Polsce.

data publikacji: 10 marca 2010 r.; aktualizacja: 4 stycznia 2011 r.

Wzory dokumentów potwierdzających uprawnienia pacjenta z Unii Europejskiej

Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia. Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów obowiązujących w ramach przepisów o koordynacji z UE.

W tabelach zamieszczone zostały pliki w dwóch formatach (do wyboru):

  • typu doc - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Word;
  • w standardzie PDF - odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego plik PDF plik doc
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana w Polsce plik PDF plik doc
Certyfikat zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego plik PDF plik doc
Poświadczenie wydane przez NFZ plik PDF plik doc
Formularz E-112

data publikacji: 22 października 2008 r.

plik PDF plik doc

Wyjaśnienia

Poświadczenie wystawiane jest przez NFZ, zawsze więc będzie wypisane w języku polskim. Natomiast trzy pozostałe dokumenty będą zawierać informacje w innych językach urzędowych państw UE, przy czym umiejscowienie poszczególnych danych na dokumencie jest zawsze takie samo.

Jeżeli pacjent przedstawia poświadczenie wydane przez NFZ, należy zwrócić uwagę na drugi człon numeru poświadczenia, który informuje o typie formularza, na podstawie którego wystawiono poświadczenie. Determinuje to później sposób rozliczania udzielonego świadczenia.

Wzór poświadczenia można pobrać z zamieszczonej wyżej tabelki.

Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydawane przez Fundusz lub dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

2. Jeżeli poświadczenie albo dokument, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przedstawione w przypadku:

1) stanu nagłego,

2) porodu

- przepisy art. 50 ust. 2-4, 6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

     
Odpis EKUZ lub CZEKUZ plik PDF plik doc

Jeżeli natomiast niemożliwe jest sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń wtedy należy sporządzić odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w tabeli.

Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie. Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym'' wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu.

Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów

Powrót na główną stronę poświęconą leczeniu w krajach Unii Europejskiej.