Dla
świadczeniodawcy

Ubezpieczeni

 • Komunikat w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a

  Na stronie Centrali opublikowano informację w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a.

  Komunikat do pobrania ze strony Centrali NFZ

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 27 maja 2011 r.

 • Informacja dla osób ubezpieczonych w NFZ, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec od i po 1 maja 2011 r.

  Na stronie Centrali opublikowano informację dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z otwarciem w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli.

  Komunikat do pobrania ze strony Centrali NFZ

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 4 kwietnia 2011 r.

 • Informacja w sprawie zmiany terminu ważności karty EKUZ

  Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, od 4 sierpnia br. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana nie jak dotąd na dwa, ale na trzy miesiące.

  Stosowne zarządzenie w sprawie okresu ważności EKUZ, wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, zostało podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 3 sierpnia br. Jednocześnie, decyzją Prezesa NFZ, prowadzone są dalsze prace mające umożliwić wydawanie Karty na okres co najmniej sześciu miesięcy. Planowany termin 1 stycznia 2011 r.

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 9 sierpnia 2010 r.

 • Odmowa przekazania pracownikowi karty EKUZ uzyskanej przez upoważnionego pracodawcę

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje komunikat ze strony Centrali NFZ dotyczący pracowników delegowanych przez polskich pracodawców do krajów członkowskich UE/EFTA, którym nagminnie odmawia się przekazania karty EKUZ uzyskanej przez upoważnionego pracodawcę.

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 7 czerwca 2010 r.

 • Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż osoby posiadające własny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą być jednocześnie zgłoszone jako członkowie rodziny.

  Przykładowo, jeżeli osoba zgłoszona jako członek rodziny uzyska jakikolwiek obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rejestracja w Urzędzie Pracy, krótkotrwała umowa o pracę lub umowa-zlecenie zawarta z osobą, która nie jest uczniem lub studentem do ukończenia 26 roku życia) i z tego tytułu będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być każdorazowo wyrejestrowana z ubezpieczenia jako członek rodziny. Wyrejestrowania takiego należy dokonać poprzez zgłoszenie swojemu płatnikowi składek, że zgłoszony członek rodziny uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Jeżeli po wygaśnięciu obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia, osoba nadal posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń jako członek rodziny, każdorazowo powinna być ponownie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez płatnika składek osoby ubezpieczonej, w oparciu o art 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji informacji: 18 marca 2010 r.

 • Praca w krajach UE - ubezpieczenie członków rodzin mieszkających w Polsce

  Zamieszczamy komunikat w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego zamieszkujących w Polsce członków rodzin osób pracujących w krajach Unii Europejskiej - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Oświadczenie dotyczące rejestracji członków rodziny na formularzu E-109 - plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

  data publikacji: 5 czerwca 2009 r.; aktualizacja: 10 listopada 2009 r.

 • Osoby zamieszkujące w Polsce, zatrudnione w innym państwie UE

  Informacja dla osób zamieszkujących w Polsce, ale zatrudnionych w innym państwie Unii Europejskiej - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Oświadczenie dotyczące rejestracji formularza E-106 - plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

  data publikacji: 25 stycznia 2006 r.; aktualizacja: 10 listopada 2009 r.