Dla
świadczeniodawcy

Poświadczenia dla osób uprawnionych z Unii Europejskiej/EFTA

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Osoby ubezpieczone w krajach UE/EFTA otrzymują, po spełnieniu określonych warunków, Poświadczenia wydawane przez właściwy oddział wojewódzki NFZ.

Poświadczenia uprawniają do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej i wydawane są najczęściej bezterminowo.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego, a tym samym nie dotyczy Poświadczeń wydawanych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA.

Należy zauważyć, że osoba uprawniona, legitymująca się Poświadczeniem zobowiązana jest do informowania właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o wszelkich zmianach w jej sytuacji ubezpieczeniowej oraz do zwrotu Poświadczenia. Posługiwanie się Poświadczeniem, po utracie prawa do tego dokumentu skutkuje odpowiedzialnością tej osoby.Osoba legitymująca się Poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie potwierdzał ważności obowiązujących Poświadczeń.

Wobec powyższego odmowa udzielenia świadczenia osobie z ważnym poświadczeniem, a zwłaszcza pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy, powoduje że świadczeniodawca działa w sposób nieuprawniony. Działanie takie jest sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a POW NFZ i może skutkować nałożeniem kary umownej.

Prosimy więc o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ważności poświadczenia.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2012 r.