Dla
świadczeniodawcy

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2018 r.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 października 2017 r.

 

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz. U. z 2017r., poz.9)

DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do:

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Wniosek musi zawierać:

1.     nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2.     określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;

3.     wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

4.     określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;

5.     określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

6.     harmonogram realizacji programu;

7.     planowane koszty realizacji programu;

8.     opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

9.     informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

1.     pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

2.     pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Termin składania wniosków na 2018 rok upływa z dniem 1 września 2017r.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 marca 2017 r.