Dla
pacjenta

Informacje dla pacjentów

Aktualności na stronie Centrali NFZ

 • Podręczniki dotyczące dyrektywy transgranicznej oraz leczenia planowanego za granicą

Poniżej opublikowano przygotowane przez Centralę NFZ podręczniki na temat dyrektywy transgranicznej oraz leczenia planowanego za granicą.

Do pobrania:

źródło informacji: Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ

data publikacji: 3 grudnia 2015 r.

 • Poświadczenia dla osób uprawnionych z Unii Europejskiej/EFTA

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Osoby ubezpieczone w krajach UE/EFTA otrzymują, po spełnieniu określonych warunków, Poświadczenia wydawane przez właściwy oddział wojewódzki NFZ.

Poświadczenia uprawniają do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej i wydawane są najczęściej bezterminowo.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego, a tym samym nie dotyczy Poświadczeń wydawanych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA.

Należy zauważyć, że osoba uprawniona, legitymująca się Poświadczeniem zobowiązana jest do informowania właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o wszelkich zmianach w jej sytuacji ubezpieczeniowej oraz do zwrotu Poświadczenia. Posługiwanie się Poświadczeniem, po utracie prawa do tego dokumentu skutkuje odpowiedzialnością tej osoby.Osoba legitymująca się Poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie potwierdzał ważności obowiązujących Poświadczeń.

Wobec powyższego odmowa udzielenia świadczenia osobie z ważnym poświadczeniem, a zwłaszcza pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy, powoduje że świadczeniodawca działa w sposób nieuprawniony. Działanie takie jest sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a POW NFZ i może skutkować nałożeniem kary umownej.

Prosimy więc o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ważności poświadczenia.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a

  Na stronie Centrali opublikowano informację w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a.

  Komunikat do pobrania ze strony Centrali NFZ

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 27 maja 2011 r.

 • Odmowa przekazania pracownikowi karty EKUZ uzyskanej przez upoważnionego pracodawcę

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje komunikat ze strony Centrali NFZ dotyczący pracowników delegowanych przez polskich pracodawców do krajów członkowskich UE/EFTA, którym nagminnie odmawia się przekazania karty EKUZ uzyskanej przez upoważnionego pracodawcę.

  źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji informacji: 7 czerwca 2010 r.

 • Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż osoby posiadające własny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą być jednocześnie zgłoszone jako członkowie rodziny.

  Przykładowo, jeżeli osoba zgłoszona jako członek rodziny uzyska jakikolwiek obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rejestracja w Urzędzie Pracy, krótkotrwała umowa o pracę lub umowa-zlecenie zawarta z osobą, która nie jest uczniem lub studentem do ukończenia 26 roku życia) i z tego tytułu będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być każdorazowo wyrejestrowana z ubezpieczenia jako członek rodziny. Wyrejestrowania takiego należy dokonać poprzez zgłoszenie swojemu płatnikowi składek, że zgłoszony członek rodziny uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Jeżeli po wygaśnięciu obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia, osoba nadal posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń jako członek rodziny, każdorazowo powinna być ponownie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez płatnika składek osoby ubezpieczonej, w oparciu o art 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji informacji: 18 marca 2010 r.