Dla
pacjenta

Zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

W przypadku, gdy uprawniona osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, u pacjenta stwierdzi konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego, wystawia dla Świadczeniobiorcy zlecenie  na zaopatrzenie w wyroby medyczne na  obowiązującym druku.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia - Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1565). 

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie   w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wzory druków

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego Świadczeniobiorca jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca  w potwierdzeniu zlecenia  przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy.

Przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia na wyroby cykliczne (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu), Oddział wyda Świadczeniobiorcy kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B)- ważną maksymalnie  12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, Świadczeniobiorca nie musi  co miesiąc potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ.

Dane kontaktowe POW NFZ

Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia (Dz. U. 2013 poz.1565).

WAŻNE: Odbiór refundowanego wyrobu medycznego u świadczeniodawcy (V część zlecenia – część A) należy potwierdzić własnoręcznym podpisem tylko i wyłącznie po ODBIORZE wyrobu medycznego i sprawdzeniu (wytwórca, model, nazwa handlowa) czy wydany i wpisany przez świadczeniodawcę wyrób medyczny jest zgodny ze zleceniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

Wyszukiwarka miejsc udzielania świadczeń

Poradnik dla Pacjenta

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2014 r.; aktualizacja 16 sierpnia 2016 r.

  1. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  2. Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych,
  3. Wykaz punktów zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  4. Zasady zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
    • Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. ze zm. (do pobrania archiwum zip).
  5. Wzory druków wykorzystywanych w zaopatrzeniu w refundowane wyroby medyczne;
  6. Wykaz anulowanych kart zaopatrzenia.

data aktualizacji: 7 stycznia 2014 r.